جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خورموج

دشتی | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز خورموج


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:١٥:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خورموج (شهرستان دشتی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر خورموج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خورموج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خورموج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
حسد، بزرگترین دشمن عشق است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خورموج

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خورموج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خورموج ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خورموج (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خورموج ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خورموج ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠٤:٤٥١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٦:٥٨٠٠:٢٤:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٢٠٦:٣٩:٠٢١٣:٠٤:٣٠١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٣٤٠٠:٢٣:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٧:٥٩١٣:٠٤:١٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:١٠٠٠:٢٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٤:٠٢١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٤٦٠٠:٢٣:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٣:٤٩١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٢٣٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٣:٣٦١٩:٣٢:٤٣١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٣٦٠٠:٢٢:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٣:١١١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:١٣٠٠:٢٢:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٣٠٦:٣١:٥٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥١:٥٠٠٠:٢١:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢١:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٠٥٠٠:٢١:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٦:١٤١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٠:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٢:١٦١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٠:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٤:٥٨٠٠:٢٠:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٦:١٨١٣:٠١:٥٨١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢٠:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠١:٤٩١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:١٤٠٠:١٩:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠١:٤١١٩:٣٩:١٣١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٩:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠١:٣٤١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٣١٠٠:١٩:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٩:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠١:٢١١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢١:١٤١٣:٠١:١٥١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٧٠٠:١٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠١:١٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٨:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٩:٤١١٣:٠١:٠٥١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٨:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٨:٥٧١٣:٠١:٠١١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٨:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٨:١٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٧:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٧:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٧:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٠:٥١١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٧:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خورموج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خورموج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خورموج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خورموج

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خورموج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خورموج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خورموج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خورموج

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر خورموج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خورموج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خورموج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خورموج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خورموج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خورموج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر خورموج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خورموج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خورموج

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٠:٢٦١٣:٠١:٠٦١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٣١٠٠:١٦:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٤٠٦:١٠:٠٠١٣:٠١:١١١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٠٨٠٠:١٦:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠١:١٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٥٠٠:١٦:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٩:١٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢١٠٠:١٦:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠١:٢٨١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٦:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠١:٣٤١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٦:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠١:٤١١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٦:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٧:٥١١٣:٠١:٤٩١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٦:٤١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠١:٥٧١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:١٦٠٠:١٦:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٦:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٢:١٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٦:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٦:٥٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٧:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٧:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٧:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٧:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٧:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٧:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٧:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٧:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٨:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٣١٠٠:١٨:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٨:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٨:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٨:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٨:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٩:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٩:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٥٠٠٠:١٩:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٩:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٩:٥٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خورموج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خورموج شهر خورموج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خورموج شهر خورموج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خورموج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خورموج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خورموج

خورموج یکی از شهرهای استان بوشهر و مرکز شهرستان دشتی است

شهر خورموج در ویکیپدیا

شهر خورموج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خورموج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خورموج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خورموج بر روی نقشه

شهر خورموج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خورموج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خورموج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خورموج
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خورموج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر خورموج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خورموج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خورموج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خورموج رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خورموج
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خورموج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خورموج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خورموج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خورموج
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خورموج
افق شرعی امروز فردا خورموج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خورموج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خورموج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو