جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خوجه صالح

گلستان | گالیکش | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز خوجه صالح

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٤:٢٦

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خوجه صالح (شهرستان گالیکش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای خوجه صالح)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای خوجه صالح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خوجه صالح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

سقراط
ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خوجه صالح

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خوجه صالح در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوجه صالح ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خوجه صالح (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خوجه صالح ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خوجه صالح
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٣:٥٩١٢:٤٧:٢٦١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٣٥٠٠:٠١:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٢:٣٦١٢:٤٧:١٢١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٣٢٠٠:٠١:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:١٣٠٦:١١:١٣١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٢٨٠٠:٠٠:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٤:١٤١٩:٤٣:٢٥٠٠:٠٠:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٨:٣٠١٢:٤٦:٣٠١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٢٢٠٠:٠٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٦:١٧١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٩:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:١٦٢٣:٥٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٤:٣٠١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:١٣٢٣:٥٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٥:٤٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٨:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٥:٢٩١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٩:٠٨٢٣:٥٨:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٥:١٨١٩:٣٠:٣٤١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٨:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٥:٠٨١٩:٣١:٢٨١٩:٥١:٠٢٢٣:٥٧:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٤:٥٨١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٢:٠٠٢٣:٥٧:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٦:٥٥١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٥٧٢٣:٥٧:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٤:٣٩١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٦:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٤:٣١١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٥٢٢٣:٥٦:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٤٩٢٣:٥٦:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٢:١١١٢:٤٤:١٥١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٤٧٢٣:٥٥:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٣٣٠٥:٥١:٠٣١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٤٤٢٣:٥٥:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤٩:٥٦١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٨:٤٢٢٣:٥٥:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٨:٥٠١٢:٤٣:٥٦١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:٣٩٢٣:٥٤:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٣:٥١١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:٣٦٢٣:٥٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٦:٤٣١٢:٤٣:٤٧١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٣٣٢٣:٥٤:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٢:٣٠٢٣:٥٤:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٤٤:٤٠١٢:٤٣:٣٩١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٣:٢٧٢٣:٥٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٥٣:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٢:٤٣١٢:٤٣:٣٤١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٥٣:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٠٠٥:٤١:٤٦١٢:٤٣:٣٣١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٦:١٧٢٣:٥٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٤٠:٥١١٢:٤٣:٣١١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٧:١٣٢٣:٥٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوجه صالح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوجه صالح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خوجه صالح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خوجه صالح

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای خوجه صالح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خوجه صالح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوجه صالح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای خوجه صالح

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای خوجه صالح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای خوجه صالح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای خوجه صالح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خوجه صالح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوجه صالح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خوجه صالح

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای خوجه صالح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوجه صالح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خوجه صالح

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای خوجه صالح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خوجه صالح روستای خوجه صالح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خوجه صالح روستای خوجه صالح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خوجه صالح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوجه صالح برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خوجه صالح

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خوجه صالح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خوجه صالح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خوجه صالح

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٤٣:٣١١٢:٥٣:٣٩٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٤:١٥٠٠:٠١:٥٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٩٠٥:٤٤:١٨١٢:٥٣:٤١٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٠٢:٠٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣١٠٥:٤٥:٠٥١٢:٥٣:٤٢٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٠٢:١٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٤٥:٥٣١٢:٥٣:٤٣٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢١:٤٩٠٠:٠٢:٢٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٤٦:٤١١٢:٥٣:٤٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٠٢:٤١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٤٧:٢٩١٢:٥٣:٤٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٠٢:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٨:١٨١٢:٥٣:٤١١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٩:٠٨٠٠:٠٣:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٩:٠٧١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٧:٤١٢٠:١٨:١٢٠٠:٠٣:١٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٩:٥٦١٢:٥٣:٣٧١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٧:١٤٠٠:٠٣:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٥٠:٤٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٦:١٤٠٠:٠٣:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٥١:٣٥١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٥:١٣٠٠:٠٣:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٢:٢٥١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٤:١١٠٠:٠٣:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠٣:٥٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٣:١٥١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٠٤:٠١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٠:٤٨٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٤:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٤:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٤:١٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٤:٢٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٤:٢٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٤:٢٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٢:١٩١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٤:٢٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٤:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠١:٤٢١٢:٥١:٥٨١٩:٤١:٣٩٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٤:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥١:٤٧١٩:٤٠:٢٥٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٠٤:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥١:٣٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٤:٢٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٤:١٥١٢:٥١:٢٣١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٤:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥١:١٠١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٤:٢٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٤:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٤:١٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٤:١٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٠:١٤١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خوجه صالح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خوجه صالح روستای خوجه صالح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خوجه صالح روستای خوجه صالح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خوجه صالح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خوجه صالح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خوجه صالح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خوجه صالح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خوجه صالح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خوجه صالح

روستای خوجه صالح بر روی نقشه

روستای خوجه صالح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خوجه صالح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خوجه صالح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خوجه صالح
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای خوجه صالح + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای خوجه صالح + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای خوجه صالح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خوجه صالح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خوجه صالح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خوجه صالح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خوجه صالح رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خوجه صالح دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خوجه صالح دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خوجه صالح دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خوجه صالح دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خوجه صالح
زمان پخش اذان آنلاین به افق خوجه صالح
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خوجه صالح ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خوجه صالح

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خوجه صالح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو