جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خواف

خواف | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز خواف

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٥٤
اذان ظهر: ١١:١٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:١١:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٧:٤٣

جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
١٤ صفر ١٤٤٢ قمری
٠٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خواف (شهرستان خواف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٩٩ شهر خواف)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خواف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خواف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
هر پیشرفتی، نتیجه ی آرزو است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خواف

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خواف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خواف ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خواف (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خواف ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خواف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٨:٠٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:٤٧٢٣:٤٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢٩:١٤١٩:٠٢:١٢١٩:٢٠:٣٧٢٣:٤٥:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٣٤١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٣:٠٠١٩:٢١:٢٧٢٣:٤٤:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٤:١٩١٢:٢٨:٤٧١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٢:١٦٢٣:٤٤:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٣:٠٥١٢:٢٨:٣٣١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٣:٠٦٢٣:٤٤:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥١:٥٢١٢:٢٨:٢١١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٥٦٢٣:٤٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٠:٤٠١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٣:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٧:٥٧١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٥:٣٦٢٣:٤٣:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:٢٦٢٣:٤٢:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٧:٠٨١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٧:١٦٢٣:٤٢:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٧:٢٤١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٢:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٧:١٤١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤١:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٧:٠٤١٩:١٠:٥٦١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤١:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٢:٣٩١٢:٢٦:٥٥١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤١:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤١:٣٤١٢:٢٦:٤٧١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:٢٩٢٣:٤١:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٦:٣٩١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٠:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٦:٣١١٩:١٤:٠٧١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٠:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٨:٢٥١٢:٢٦:٢٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٠:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٦:١٨١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٥٢٢٣:٣٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٦:١٣١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٤٢٢٣:٣٩:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٦:٠٧١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٣٣٢٣:٣٩:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٤:٢٩١٢:٢٦:٠٣١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:٢٤٢٣:٣٩:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٣:٣٣١٢:٢٥:٥٩١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:١٤٢٣:٣٨:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٥:٥٦١٩:١٩:٤٢١٩:٣٩:٠٥٢٣:٣٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٥٥٢٣:٣٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٥:٥٠١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:٤٥٢٣:٣٨:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢٥:٤٩١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٣٥٢٣:٣٨:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٥٠٥:٢٩:١٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٢٢:٥١١٩:٤٢:٢٥٢٣:٣٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٥:٤٧١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٣:١٥٢٣:٣٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خواف

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خواف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خواف

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خواف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خواف

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خواف شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خواف شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خواف

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خواف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خواف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خواف

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥١٠٥:١٧:٣٤١١:٢٢:٠٣١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٣:٤٧٢٢:٤٠:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٩٠٥:١٨:١٧١١:٢١:٤٢١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٢:٢٢٢٢:٤٠:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٧٠٥:١٩:٠٠١١:٢١:٢١١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٠:٥٧٢٢:٤٠:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٥٠٥:١٩:٤٤١١:٢١:٠٠١٧:٢١:٤٤١٧:٣٩:٣١٢٢:٣٩:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٢٠:٢٨١١:٢٠:٣٩١٧:٢٠:١٩١٧:٣٨:٠٦٢٢:٣٩:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٢١:١٢١١:٢٠:١٩١٧:١٨:٥٤١٧:٣٦:٤٢٢٢:٣٩:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٢١:٥٦١١:١٩:٥٩١٧:١٧:٣٠١٧:٣٥:١٨٢٢:٣٨:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٢٢:٤٠١١:١٩:٣٩١٧:١٦:٠٥١٧:٣٣:٥٤٢٢:٣٨:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:١١٠٥:٢٣:٢٥١١:١٩:١٩١٧:١٤:٤٢١٧:٣٢:٣٠٢٢:٣٨:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٨٠٥:٢٤:٠٩١١:١٨:٥٩١٧:١٣:١٨١٧:٣١:٠٧٢٢:٣٨:٠١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٢٤:٥٤١١:١٨:٤٠١٧:١١:٥٥١٧:٢٩:٤٤٢٢:٣٧:٤٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٢٥:٣٩١١:١٨:٢١١٧:١٠:٣٢١٧:٢٨:٢٢٢٢:٣٧:٢٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٧٠٥:٢٦:٢٥١١:١٨:٠٣١٧:٠٩:١٠١٧:٢٧:٠٠٢٢:٣٧:٠٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٢٧:١١١١:١٧:٤٥١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٥:٣٩٢٢:٣٦:٤٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٢٧:٥٧١١:١٧:٢٧١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٤:١٨٢٢:٣٦:٣١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٢٨:٤٣١١:١٧:١٠١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٢:٥٨٢٢:٣٦:١٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٢٩:٣٠١١:١٦:٥٣١٧:٠٣:٤٥١٧:٢١:٣٨٢٢:٣٥:٥٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٣٠:١٧١١:١٦:٣٦١٧:٠٢:٢٥١٧:٢٠:١٩٢٢:٣٥:٤٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣١:٠٤١١:١٦:٢٠١٧:٠١:٠٦١٧:١٩:٠١٢٢:٣٥:٢٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣١:٥٢١١:١٦:٠٥١٦:٥٩:٤٨١٧:١٧:٤٤٢٢:٣٥:٠٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٢:٤٠١١:١٥:٥٠١٦:٥٨:٣٠١٧:١٦:٢٧٢٢:٣٤:٥٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٣٣:٢٨١١:١٥:٣٥١٦:٥٧:١٣١٧:١٥:١١٢٢:٣٤:٣٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٤:١٧١١:١٥:٢٢١٦:٥٥:٥٦١٧:١٣:٥٦٢٢:٣٤:٢١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٣٥:٠٦١١:١٥:٠٨١٦:٥٤:٤١١٧:١٢:٤٢٢٢:٣٤:٠٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٥:٥٦١١:١٤:٥٥١٦:٥٣:٢٦١٧:١١:٢٨٢٢:٣٣:٥٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٣٦:٤٦١١:١٤:٤٣١٦:٥٢:١٢١٧:١٠:١٦٢٢:٣٣:٣٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٣٧:٣٦١١:١٤:٣٢١٦:٥٠:٥٩١٧:٠٩:٠٤٢٢:٣٣:٢٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٣٨:٢٦١١:١٤:٢١١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٧:٥٣٢٢:٣٣:١٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٣٩:١٧١١:١٤:١٠١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٦:٤٣٢٢:٣٣:٠١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٠:٠٩١١:١٤:٠١١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٥:٣٤٢٢:٣٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خواف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خواف شهر خواف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خواف شهر خواف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خواف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خواف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خواف

خواف شهری است در استان خراسان رضوی. این شهر مرکز شهرستان خواف است

شهر خواف در ویکیپدیا

شهر خواف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خواف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خواف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خواف بر روی نقشه

شهر خواف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خواف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خواف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خواف
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خواف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خواف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خواف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خواف رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خواف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خواف دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خواف دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خواف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق خواف
جدول اوقات شرعی امروز فردا خواف دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خواف
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خواف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خواف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو