جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خرمدره

خرمدره | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خرمدره

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٣٤
اذان مغرب: ١٨:١٧:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٤٠

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرمدره (شهرستان خرمدره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر خرمدره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خرمدره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرمدره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

كریشنا مورتی
یكی از دشواریهای بزرگ ما، ندیدن خودمان به گونه ای درست و روشن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرمدره

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرمدره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمدره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خرمدره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمدره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خرمدره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٥٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٣:٢٣١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٨:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٣:٠٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٢:٥٥١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٢:٤١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٧:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٤:٥١١٣:١٢:٢٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٢:١٦١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٢:١٨١٣:١٢:٠٣١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٦:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠١٠٦:٣١:٠٣١٣:١١:٥٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٥:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٩:٤٩١٣:١١:٤٠١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٥:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٨:٣٥١٣:١١:٢٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٧:٢٢١٣:١١:١٩١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٤:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٦:١١١٣:١١:٠٩١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٤:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٠:٥٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٤:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٠:٥٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٣:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:٤١١٣:١٠:٤٢١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٣:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٣:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٢:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٢٠٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٢:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٧:١٤١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٢:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٦:١٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢١:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٥:١٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢١:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٤:١٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢١:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٣:١٤١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢١:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٢:١٧١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٠:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠١٠٦:١١:٢٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٠:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٠:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٩:٤٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمدره

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خرمدره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خرمدره

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمدره

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمدره شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمدره شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠١:٢٣١٢:٠٥:٥٧١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٨:٠٧٢٣:٢٣:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٢:١١١٢:٠٥:٣٦١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٦:٣٨٢٣:٢٣:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٢:٥٨١٢:٠٥:١٥١٨:٠٦:٥٨١٨:٢٥:٠٨٢٣:٢٣:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٣:٤٦١٢:٠٤:٥٥١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٣:٣٩٢٣:٢٢:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٤:٣٤١٢:٠٤:٣٤١٨:٠٤:٠٠١٨:٢٢:١٠٢٣:٢٢:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٥:٢٢١٢:٠٤:١٤١٨:٠٢:٣١١٨:٢٠:٤١٢٣:٢٢:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٦:١٠١٢:٠٣:٥٣١٨:٠١:٠٢١٨:١٩:١٣٢٣:٢١:٥٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٩:٣٤١٨:١٧:٤٥٢٣:٢١:٤٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٧:٤٧١٢:٠٣:١٤١٧:٥٨:٠٦١٨:١٦:١٧٢٣:٢١:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٨:٣٦١٢:٠٢:٥٤١٧:٥٦:٣٩١٨:١٤:٥٠٢٣:٢١:٠٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٢٥١٢:٠٢:٣٥١٧:٥٥:١١١٨:١٣:٢٣٢٣:٢٠:٤٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٠:١٤١٢:٠٢:١٦١٧:٥٣:٤٤١٨:١١:٥٧٢٣:٢٠:٢٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:١١:٠٤١٢:٠١:٥٨١٧:٥٢:١٨١٨:١٠:٣١٢٣:٢٠:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:١١:٥٤١٢:٠١:٣٩١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٩:٠٥٢٣:١٩:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٢:٤٤١٢:٠١:٢٢١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٧:٤١٢٣:١٩:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٣٥١٢:٠١:٠٤١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٦:١٦٢٣:١٩:١٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٤:٢٥١٢:٠٠:٤٧١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٤:٥٣٢٣:١٩:٠٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:١٦١٢:٠٠:٣١١٧:٤٥:١٣١٨:٠٣:٣٠٢٣:١٨:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٦:٠٨١٢:٠٠:١٥١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٠٨٢٣:١٨:٢٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٧:٠٠١٢:٠٠:٠٠١٧:٤٢:٢٨١٨:٠٠:٤٦٢٣:١٨:١١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٧:٥٢١١:٥٩:٤٥١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:٢٦٢٣:١٧:٥٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٤٤١١:٥٩:٣٠١٧:٣٩:٤٥١٧:٥٨:٠٦٢٣:١٧:٤٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٩:٣٧١١:٥٩:١٦١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٦:٤٧٢٣:١٧:٢٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٠:٣٠١١:٥٩:٠٣١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٥:٢٨٢٣:١٧:١١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢١:٢٤١١:٥٨:٥٠١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٤:١١٢٣:١٦:٥٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٢:١٨١١:٥٨:٣٨١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٢:٥٤٢٣:١٦:٤٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٣:١٢١١:٥٨:٢٧١٧:٣٣:١٠١٧:٥١:٣٩٢٣:١٦:٣٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٤:٠٧١١:٥٨:١٦١٧:٣١:٥٤١٧:٥٠:٢٤٢٣:١٦:١٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٥:٠٢١١:٥٨:٠٥١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٩:١٠٢٣:١٦:٠٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٥:٥٧١١:٥٧:٥٦١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٧:٥٨٢٣:١٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرمدره

خُرَّمدَره[۲] از شهرهای استان زنجان ایران است. شهرستان خرم‌دره در ۴۹ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقهٔ طول شرقی نصف‌النهار مبدأ و ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۱۰دقیقهٔ شمالی خط استوا قرار گرفته‌است.

شهر خرمدره در ویکیپدیا

شهر خرمدره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرمدره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرمدره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرمدره بر روی نقشه

شهر خرمدره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرمدره
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خرمدره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرمدره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرمدره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمدره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرمدره
جدول اوقات شرعی امروز فردا خرمدره دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ خرمدره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خرمدره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرمدره
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرمدره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو