جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خرمدره

خرمدره | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خرمدره

اذان صبح: ٠٤:١٤:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٧:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٤٠

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرمدره (شهرستان خرمدره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر خرمدره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر خرمدره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرمدره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

لارشفوكولد
بیشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند كه می ترسند روزی به آنها ستم شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرمدره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرمدره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمدره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خرمدره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمدره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خرمدره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤١:٢٧١٣:١٣:٣٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٥٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٣:٢٣١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٣:٠٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٨:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٢:٥٥١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٧:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٢:٤١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٧:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٤:٥١١٣:١٢:٢٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٦:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٢:١٦١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٢:١٨١٣:١٢:٠٣١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٦:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠١٠٦:٣١:٠٣١٣:١١:٥٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٥:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٩:٤٩١٣:١١:٤٠١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٥:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٨:٣٥١٣:١١:٢٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٥:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٧:٢٢١٣:١١:١٩١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٤:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٦:١١١٣:١١:٠٩١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٤:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٠:٥٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٤:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٠:٥٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٣:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:٤١١٣:١٠:٤٢١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٣:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٣:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٢:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٢٠٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٢:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٢:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٧:١٤١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٢:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٦:١٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢١:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٥:١٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢١:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٤:١٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢١:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٣:١٤١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢١:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٢:١٧١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠١٠٦:١١:٢٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٠:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٠:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمدره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر خرمدره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر خرمدره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمدره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمدره شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمدره شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٥٦:١٦١٣:١٥:١٤٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٥:٣٧٠٠:٢١:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٦٠٥:٥٦:٣٠١٣:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٢١:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥٦:٤٦١٣:١٥:٤٠٢٠:٣٤:٣٢٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٢١:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٥٧:٠٣١٣:١٥:٥٣٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٢١:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٥٧:٢١١٣:١٦:٠٦٢٠:٣٤:٤٦٢٠:٥٦:١٠٠٠:٢٢:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٥٧:٤١١٣:١٦:١٩٢٠:٣٤:٥١٢٠:٥٦:١٤٠٠:٢٢:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٥٨:٠٣١٣:١٦:٣١٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:١٦٠٠:٢٢:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:١٦:٤٣٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٦:١٦٠٠:٢٣:٠٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٥٨:٤٩١٣:١٦:٥٥٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:١٤٠٠:٢٣:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٥٩:١٤١٣:١٧:٠٧٢٠:٣٤:٥٢٢٠:٥٦:١١٠٠:٢٣:٣٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٩:٤٠١٣:١٧:١٩٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٢٣:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥١٠٦:٠٠:٠٨١٣:١٧:٣٠٢٠:٣٤:٤٢٢٠:٥٥:٥٨٠٠:٢٤:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٦:٠٠:٣٦١٣:١٧:٤١٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:٤٩٠٠:٢٤:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٢٠٦:٠١:٠٦١٣:١٧:٥٢٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٢٤:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٥٠٦:٠١:٣٧١٣:١٨:٠٢٢٠:٣٤:١٣٢٠:٥٥:٢٥٠٠:٢٤:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٦:٠٢:٠٩١٣:١٨:١٢٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٥:١٠٠٠:٢٥:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٧٠٦:٠٢:٤٢١٣:١٨:٢١٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٤:٥٣٠٠:٢٥:٣١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٦:٠٣:١٦١٣:١٨:٣٠٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:٣٥٠٠:٢٥:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٦:٠٣:٥١١٣:١٨:٣٩٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٤:١٥٠٠:٢٦:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٦:٠٤:٢٧١٣:١٨:٤٨٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٣:٥٢٠٠:٢٦:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٨:٥٦٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٢٦:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠٥:٤١١٣:١٩:٠٣٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٣:٠٣٠٠:٢٦:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٩:١٠٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٢٧:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٩:١٧٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٢٧:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٧:٣٩١٣:١٩:٢٣٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٣٤٠٠:٢٧:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٨:٢٠١٣:١٩:٢٨٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥١:٠٢٠٠:٢٧:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٩:٠١١٣:١٩:٣٣٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٢٨:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٩:٣٨٢٠:٢٩:١٠٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٢٨:٢٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١٠:٢٦١٣:١٩:٤٢٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:١٢٠٠:٢٨:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:١١:٠٩١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٢٨:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١١:٥٣١٣:١٩:٤٩٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٩:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرمدره

خُرَّمدَره[۲] از شهرهای استان زنجان ایران است. شهرستان خرم‌دره در ۴۹ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقهٔ طول شرقی نصف‌النهار مبدأ و ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۱۰دقیقهٔ شمالی خط استوا قرار گرفته‌است.

شهر خرمدره در ویکیپدیا

شهر خرمدره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرمدره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرمدره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرمدره بر روی نقشه

شهر خرمدره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرمدره
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خرمدره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرمدره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خرمدره
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خرمدره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرمدره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمدره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرمدره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق خرمدره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرمدره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرمدره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو