جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خانی یک

نوجین | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خانی یک

اذان صبح: ٠٥:٣٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٠٥
اذان ظهر: ١٢:١٢:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٣٨

دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩
٠٤ جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خانی یک (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٩ روستای خانی یک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٩ روستای خانی یک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خانی یک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

ویلیام آرتور وارد
ناكامی یعنی تاخیر، نه شكست؛ مسیر انحرافی موقت است، نه كوچه ی بن بست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خانی یک

اوقات شرعی دی ٩٩ | اوقات شرعی ژانویه ٢١ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خانی یک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانی یک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خانی یک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانی یک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خانی یک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٢:٠٨١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢١:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠١:٥٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٢٦٠٠:٢١:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠١:٣٩١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٠٣٠٠:٢٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٣:٥٥١٣:٠١:٢٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٤٠٠٠:٢٠:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠١:١٢١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:١٧٠٠:٢٠:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢١٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٠:٥٩١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٥٥٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:١٠٠٠:١٩:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٨:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٠:١١١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٢٦٠٠:١٨:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٠٥٠٠:١٨:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٤٣٠٠:١٨:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢١٠٠:١٧:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٤:٠٢١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٩:٢١١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٩:١٣١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:١٨٠٠:١٧:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢١:٢١١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٦:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٦:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:١٥٠٠:١٦:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٦:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٧:١١١٢:٥٨:٣٣١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:١٤٠٠:١٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٨:٢٥١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٥:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٨:٢١١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٤:١١١٢:٥٨:١٨١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٨:١٦١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٨:١٥١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٨:١٤١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خانی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خانی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خانی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خانی یک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری روستای خانی یک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خانی یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانی یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری روستای خانی یک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الاول

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای خانی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای خانی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای خانی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خانی یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانی یک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی روستای خانی یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ م روستای خانی یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانی یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی روستای خانی یک

فوریه
ژانویه ٢٠٢١ م
دسامبر

دانلود اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ روستای خانی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی روستای خانی یک روستای خانی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی روستای خانی یک روستای خانی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خانی یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانی یک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی دی ١٣٩٩ شمسی روستای خانی یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانی یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانی یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٩ شمسی روستای خانی یک

بهمن
دی ١٣٩٩ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥١:٢٩١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٧:١٨٢٣:١٨:٤٢
٠٢ دی ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥١:٥٩١٢:٠٠:٣٦١٧:٠٩:١٣١٧:٢٧:٤٨٢٣:١٩:١٢
٠٣ دی ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٢:٢٧١٢:٠١:٠٦١٧:٠٩:٤٥١٧:٢٨:٢٠٢٣:١٩:٤١
٠٤ دی ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٢:٥٤١٢:٠١:٣٥١٧:١٠:١٨١٧:٢٨:٥٣٢٣:٢٠:١١
٠٥ دی ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٣:٢٠١٢:٠٢:٠٥١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٠:٤١
٠٦ دی ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٣:٤٤١٢:٠٢:٣٥١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٠٢٢٣:٢١:١١
٠٧ دی ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٤:٠٧١٢:٠٣:٠٤١٧:١٢:٠٤١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢١:٤١
٠٨ دی ١٣٩٩٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٤:٢٩١٢:٠٣:٣٣١٧:١٢:٤٢١٧:٣١:١٥٢٣:٢٢:١١
٠٩ دی ١٣٩٩٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٤:٤٩١٢:٠٤:٠٣١٧:١٣:٢١١٧:٣١:٥٣٢٣:٢٢:٤١
١٠ دی ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٥:٠٧١٢:٠٤:٣١١٧:١٤:٠٠١٧:٣٢:٣٢٢٣:٢٣:١١
١١ دی ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٥:٢٥١٢:٠٥:٠٠١٧:١٤:٤١١٧:٣٣:١٢٢٣:٢٣:٤١
١٢ دی ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٥:٤٠١٢:٠٥:٢٨١٧:١٥:٢٢١٧:٣٣:٥٣٢٣:٢٤:١٠
١٣ دی ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٥:٥٤١٢:٠٥:٥٦١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٣٤٢٣:٢٤:٤٠
١٤ دی ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٦:٠٧١٢:٠٦:٢٤١٧:١٦:٤٨١٧:٣٥:١٦٢٣:٢٥:٠٩
١٥ دی ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٦:١٨١٢:٠٦:٥١١٧:١٧:٣١١٧:٣٥:٥٩٢٣:٢٥:٣٨
١٦ دی ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٦:٢٨١٢:٠٧:١٨١٧:١٨:١٦١٧:٣٦:٤٢٢٣:٢٦:٠٦
١٧ دی ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٦:٣٥١٢:٠٧:٤٤١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:٢٧٢٣:٢٦:٣٥
١٨ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٦:٤٢١٢:٠٨:١٠١٧:١٩:٤٨١٧:٣٨:١١٢٣:٢٧:٠٣
١٩ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٦:٤٧١٢:٠٨:٣٦١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٨:٥٧٢٣:٢٧:٣٠
٢٠ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٦:٥٠١٢:٠٩:٠١١٧:٢١:٢٢١٧:٣٩:٤٣٢٣:٢٧:٥٧
٢١ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٦:٥١١٢:٠٩:٢٥١٧:٢٢:١٠١٧:٤٠:٢٩٢٣:٢٨:٢٤
٢٢ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥٦:٥١١٢:٠٩:٤٩١٧:٢٢:٥٨١٧:٤١:١٦٢٣:٢٨:٥٠
٢٣ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٦:٥٠١٢:١٠:١٣١٧:٢٣:٤٧١٧:٤٢:٠٣٢٣:٢٩:١٦
٢٤ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٦:٤٦١٢:١٠:٣٥١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٢:٥١٢٣:٢٩:٤١
٢٥ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٦:٤٢١٢:١٠:٥٧١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٣:٣٨٢٣:٣٠:٠٦
٢٦ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٦:٣٥١٢:١١:١٩١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٢٧٢٣:٣٠:٣٠
٢٧ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٦:٢٧١٢:١١:٣٩١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٥:١٥٢٣:٣٠:٥٣
٢٨ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٦:١٧١٢:١١:٥٩١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٦:٠٣٢٣:٣١:١٦
٢٩ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥٦:٠٥١٢:١٢:١٩١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٦:٥٢٢٣:٣١:٣٨
٣٠ دی ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣١٠٦:٥٥:٥٢١٢:١٢:٣٧١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٧:٤١٢٣:٣٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خانی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٩ شمسی روستای خانی یک روستای خانی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٩ شمسی روستای خانی یک روستای خانی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خانی یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانی یک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خانی یک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خانی یک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خانی یک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خانی یک

روستای خانی یک بر روی نقشه

روستای خانی یک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خانی یک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خانی یک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خانی یک
اوقات شرعی دی ٩٩ روستای خانی یک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ روستای خانی یک + دانلود
اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ روستای خانی یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خانی یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خانی یک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خانی یک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خانی یک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خانی یک دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٩ / ١٣٩٩ خانی یک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خانی یک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خانی یک
زمان پخش اذان زنده به افق خانی یک
افق شرعی امروز فردا خانی یک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خانی یک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خانی یک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خانی یک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو