جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خانیک

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز خانیک

اذان صبح: ٠٣:٥٣:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:٣٢

شنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠١
١٩ شوال ١٤٤٣ قمری
٢١ می ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خانیک (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ اردیبهشت ٠١ روستای خانیک)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠١ روستای خانیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ روستای خانیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز اهدای عضو، اهدای زندگی
روز جهانی توسعه فرهنگی

وین دایر
دل قوی دارید كه او هرگز ما را رها نمی كند و هر لحظه در درون ما زنده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خانیک

اوقات شرعی اردیبهشت ٠١ | اوقات شرعی می ٢٢ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٣ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خانیک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانیک ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ روستای خانیک (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانیک ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خانیک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٧:١٠١٢:٤٣:٢٩١٨:٥٠:٢١١٩:٠٨:٠٨٠٠:٠١:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٥:٤٨١٢:٤٣:١١١٨:٥١:٠٧١٩:٠٨:٥٥٠٠:٠١:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٤:٢٥١٢:٤٢:٥٣١٨:٥١:٥٤١٩:٠٩:٤٢٠٠:٠١:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٣:٠٣١٢:٤٢:٣٥١٨:٥٢:٤٠١٩:١٠:٢٩٠٠:٠٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣١:٤١١٢:٤٢:١٧١٨:٥٣:٢٦١٩:١١:١٦٠٠:٠٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٠:١٨١٢:٤١:٥٩١٨:٥٤:١٣١٩:١٢:٠٣٠٠:٠٠:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٨:٥٦١٢:٤١:٤١١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٥٠٢٣:٥٩:٤١
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٧:٣٤١٢:٤١:٢٣١٨:٥٥:٤٥١٩:١٣:٣٧٢٣:٥٩:١٨
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٦:١٢١٢:٤١:٠٥١٨:٥٦:٣١١٩:١٤:٢٣٢٣:٥٨:٥٦
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٤:٥١١٢:٤٠:٤٧١٨:٥٧:١٧١٩:١٥:١٠٢٣:٥٨:٣٤
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٣:٢٩١٢:٤٠:٢٩١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٥٨٢٣:٥٨:١١
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٢:٠٨١٢:٤٠:١١١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٤٥٢٣:٥٧:٤٩
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٠:٤٧١٢:٣٩:٥٤١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٣٢٢٣:٥٧:٢٦
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٩:٢٦١٢:٣٩:٣٧١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:١٩٢٣:٥٧:٠٣
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٨:٠٦١٢:٣٩:١٩١٩:٠١:٠٦١٩:١٩:٠٦٢٣:٥٦:٤١
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٦:٤٦١٢:٣٩:٠٢١٩:٠١:٥٢١٩:١٩:٥٤٢٣:٥٦:١٨
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٥:٢٧١٢:٣٨:٤٥١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٤١٢٣:٥٥:٥٦
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٤:٠٨١٢:٣٨:٢٩١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:٢٩٢٣:٥٥:٣٣
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٢:٤٩١٢:٣٨:١٣١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:١٧٢٣:٥٥:١١
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٤٦:١٢٠٦:١١:٣١١٢:٣٧:٥٧١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٣:٠٥٢٣:٥٤:٤٨
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٠:١٣١٢:٣٧:٤١١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:٥٣٢٣:٥٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٨:٥٦١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٤١٢٣:٥٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٧:٣٩١٢:٣٧:١٠١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٢٩٢٣:٥٣:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٦:٢٣١٢:٣٦:٥٦١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:١٨٢٣:٥٣:٢١
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٥:٠٨١٢:٣٦:٤١١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٠٦٢٣:٥٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٣:٥٣١٢:٣٦:٢٧١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٥٥٢٣:٥٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٢:٤٠١٢:٣٦:١٤١٩:١٠:٢١١٩:٢٨:٤٤٢٣:٥٢:١٧
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠١:٢٦١٢:٣٦:٠١١٩:١١:٠٨١٩:٢٩:٣٣٢٣:٥١:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٠:١٤١٢:٣٥:٤٨١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥١:٣٦
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٥:٣٦١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:١٢٢٣:٥١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری روستای خانیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری روستای خانیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری روستای خانیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خانیک

اوقات شرعی شوال ١٤٤٣ قمری روستای خانیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٣ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خانیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٣ قمری روستای خانیک

ذیقعده
شوال ١٤٤٣ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٣ هـ.ق
روستای خانیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٣ هـ.ق روستای خانیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٣ هـ.ق روستای خانیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خانیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٢
سال ١٤٤٣ هـ.ق
١٤٤٤

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢٢ میلادی روستای خانیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٢ م روستای خانیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٢ میلادی روستای خانیک

ژوئن
می ٢٠٢٢ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢٢ روستای خانیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٢ میلادی روستای خانیک روستای خانیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٢ میلادی روستای خانیک روستای خانیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خانیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانیک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠١ شمسی روستای خانیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠١ هـ.ش روستای خانیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠١ شمسی روستای خانیک

خرداد
اردیبهشت ١٤٠١ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٥:٣٣١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:٢٤٢٣:٥١:١٢
٠٢ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٥:٢١١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٠:٥٢
٠٣ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣٥:١٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٠٣٢٣:٥٠:٣٢
٠٤ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٤:٥٩١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٥٢٢٣:٥٠:١٣
٠٥ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٤:٠٧١٢:٣٤:٤٨١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٤٢٢٣:٤٩:٥٤
٠٦ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٣:٠٠١٢:٣٤:٣٨١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤٩:٣٦
٠٧ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٤:٢٩١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٢٢٢٣:٤٩:١٨
٠٨ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٤:٢٠١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:١٢٢٣:٤٩:٠٠
٠٩ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٤:١١١٩:١٩:١٠١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٨:٤٣
١٠ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٤:٠٣١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٨:٢٦
١١ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٤٢٢٣:٤٨:١٠
١٢ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٣:٤٩١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٣٢٢٣:٤٧:٥٤
١٣ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٢٢٢٣:٤٧:٣٨
١٤ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٧:٢٣
١٥ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٣:٣٩١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٧:٠٩
١٦ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣٣:٢٧١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٥٢٢٣:٤٦:٥٥
١٧ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤١:٤٧١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٦:٤١
١٨ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٦:٢٨
١٩ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٣:١٧١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٦:١٦
٢٠ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٣٩:٠٨١٢:٣٣:١٤١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٧:١١٢٣:٤٦:٠٤
٢١ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣٨:١٧١٢:٣٣:١٢١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٠٠٢٣:٤٥:٥٣
٢٢ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٧:٢٨١٢:٣٣:١١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٤٩٢٣:٤٥:٤٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣٣:١٠١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٥:٣٢
٢٤ اردیبهشت ١٤٠١٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٣:١٠١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٥:٢٢
٢٥ اردیبهشت ١٤٠١٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٥:٠٨١٢:٣٣:١٠١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:١٥٢٣:٤٥:١٣
٢٦ اردیبهشت ١٤٠١٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٣٤:٢٥١٢:٣٣:١١١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٢:٠٣٢٣:٤٥:٠٥
٢٧ اردیبهشت ١٤٠١٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٣:٤٢١٢:٣٣:١٣١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٤:٥٧
٢٨ اردیبهشت ١٤٠١٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٣:٠١١٢:٣٣:١٥١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٣:٣٨٢٣:٤٤:٥٠
٢٩ اردیبهشت ١٤٠١٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٣٢:٢٢١٢:٣٣:١٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٢٥٢٣:٤٤:٤٣
٣٠ اردیبهشت ١٤٠١٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٥:٢١١٩:٥٥:١٢٢٣:٤٤:٣٧
٣١ اردیبهشت ١٤٠١٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٣١:٠٧١٢:٣٣:٢٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:٥٨٢٣:٤٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠١ - ١٤٠١ روستای خانیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠١ شمسی روستای خانیک روستای خانیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠١ شمسی روستای خانیک روستای خانیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خانیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خانیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خانیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خانیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خانیک

روستای خانیک بر روی نقشه

روستای خانیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خانیک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خانیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خانیک
اوقات شرعی اردیبهشت ٠١ روستای خانیک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٣ روستای خانیک + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢٢ روستای خانیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ روستای خانیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ روستای خانیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خانیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خانیک رسیده اید.

افق شرعی اردیبهشت ٠١ / ١٤٠١ خانیک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خانیک ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠١ / ١٤٠١ خانیک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خانیک ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ خانیک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خانیک
جدول اوقات شرعی امروز فردا خانیک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خانیک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خانیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو