جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خاش

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز خاش

اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٢
اذان ظهر: ١٢:١٨:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٢٣:٤٩
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٥٨

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خاش (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر خاش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر خاش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خاش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

اریك نیوتن
یكی از ویژگی های ذوق، قابلیت سرایت آن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خاش

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خاش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خاش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خاش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خاش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خاش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٠:٠٨١٢:٢٥:١١١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٤٤٢٣:٤٤:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٥٩٠٥:٥٩:٠٦١٢:٢٤:٥٧١٨:٥١:١٣١٩:٠٨:٢٠٢٣:٤٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٤٧٠٥:٥٨:٠٥١٢:٢٤:٤٣١٨:٥١:٤٧١٩:٠٨:٥٥٢٣:٤٤:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٧:٠٤١٢:٢٤:٣٠١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:٣١٢٣:٤٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٦:٠٤١٢:٢٤:١٧١٨:٥٢:٥٥١٩:١٠:٠٧٢٣:٤٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٤:٠٤١٨:٥٣:٢٩١٩:١٠:٤٣٢٣:٤٣:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٤:٠٦١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٤:٠٣١٩:١١:١٩٢٣:٤٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٣:٠٧١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:٥٥٢٣:٤٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٢:١٠١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٣١٢٣:٤٢:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥١:١٤١٢:٢٣:١٨١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٠٨٢٣:٤٢:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٦:٢١١٩:١٣:٤٤٢٣:٤١:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:١٥٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٦:٥٦١٩:١٤:٢١٢٣:٤١:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٥٨٢٣:٤١:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٤٧:٣٦١٢:٢٢:٣٩١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٣٥٢٣:٤١:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٦:٤٣١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:١٣٢٣:٤٠:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٥:٥٢١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٥٠٢٣:٤٠:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٥:٠٢١٢:٢٢:١٥١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٢٨٢٣:٤٠:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٠:٢٧١٩:١٨:٠٥٢٣:٤٠:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٣:٢٤١٢:٢٢:٠٢١٩:٠١:٠٣١٩:١٨:٤٣٢٣:٣٩:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٢:٣٦١٢:٢١:٥٦١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٢١٢٣:٣٩:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤١:٥٠١٢:٢١:٥١١٩:٠٢:١٤١٩:١٩:٥٩٢٣:٣٩:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤١:٠٥١٢:٢١:٤٦١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٣٧٢٣:٣٩:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٠:٢١١٢:٢١:٤٢١٩:٠٣:٢٦١٩:٢١:١٦٢٣:٣٩:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٤٤٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢١:٣٩١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٥٤٢٣:٣٨:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٣٨:٥٦١٢:٢١:٣٦١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٣٢٢٣:٣٨:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٨:١٥١٢:٢١:٣٤١٩:٠٥:١٤١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢١:٣٢١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٣:٤٩٢٣:٣٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢١:٣١١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٠:١٥٠٥:٣٦:١٩١٢:٢١:٣٠١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٠٥٢٣:٣٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاش

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خاش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خاش

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خاش

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر خاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خاش

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خاش شهر خاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خاش شهر خاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر خاش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر خاش

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:٢٧:٥٨١٨:٥٦:٥٠١٩:١٤:٠٢٢٣:٤٧:٣٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٥:٥٩:١٢١٢:٢٧:٤٣١٨:٥٥:٤٨١٩:١٢:٥٨٢٣:٤٧:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٥:٥٩:٤٢١٢:٢٧:٢٧١٨:٥٤:٤٦١٩:١١:٥٣٢٣:٤٧:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٠:١٣١٢:٢٧:١٠١٨:٥٣:٤٣١٩:١٠:٤٨٢٣:٤٧:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٠:٤٣١٢:٢٦:٥٣١٨:٥٢:٣٩١٩:٠٩:٤٣٢٣:٤٦:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠١:١٢١٢:٢٦:٣٦١٨:٥١:٣٤١٩:٠٨:٣٧٢٣:٤٦:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠١:٤٢١٢:٢٦:١٨١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٧:٣٠٢٣:٤٦:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٢:١١١٢:٢٦:٠٠١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٦:٢٢٢٣:٤٦:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٢:٤١١٢:٢٥:٤١١٨:٤٨:١٧١٩:٠٥:١٥٢٣:٤٦:٠٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٣:١٠١٢:٢٥:٢٣١٨:٤٧:١٠١٩:٠٤:٠٦٢٣:٤٥:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٣:٣٩١٢:٢٥:٠٤١٨:٤٦:٠٣١٩:٠٢:٥٨٢٣:٤٥:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٤:٠٨١٢:٢٤:٤٤١٨:٤٤:٥٥١٩:٠١:٤٩٢٣:٤٥:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٤:٣٧١٢:٢٤:٢٥١٨:٤٣:٤٧١٩:٠٠:٣٩٢٣:٤٥:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٥:٠٥١٢:٢٤:٠٥١٨:٤٢:٣٨١٨:٥٩:٢٩٢٣:٤٤:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٥:٣٤١٢:٢٣:٤٤١٨:٤١:٢٩١٨:٥٨:١٩٢٣:٤٤:٢٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٦:٠٢١٢:٢٣:٢٤١٨:٤٠:٢٠١٨:٥٧:٠٩٢٣:٤٤:١٣
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٦:٣١١٢:٢٣:٠٤١٨:٣٩:١٠١٨:٥٥:٥٨٢٣:٤٣:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٦:٥٩١٢:٢٢:٤٣١٨:٣٨:٠١١٨:٥٤:٤٧٢٣:٤٣:٣٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٧:٢٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٣٦:٥٠١٨:٥٣:٣٦٢٣:٤٣:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٠٧:٥٦١٢:٢٢:٠١١٨:٣٥:٤٠١٨:٥٢:٢٥٢٣:٤٣:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٨:٢٥١٢:٢١:٤٠١٨:٣٤:٣٠١٨:٥١:١٣٢٣:٤٢:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:٠٨:٥٣١٢:٢١:١٩١٨:٣٣:١٩١٨:٥٠:٠٢٢٣:٤٢:٢٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:٠٩:٢٢١٢:٢٠:٥٨١٨:٣٢:٠٨١٨:٤٨:٥٠٢٣:٤٢:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٠٩:٥٠١٢:٢٠:٣٦١٨:٣٠:٥٧١٨:٤٧:٣٩٢٣:٤١:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٠:١٨١٢:٢٠:١٥١٨:٢٩:٤٦١٨:٤٦:٢٧٢٣:٤١:٣٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٠:٤٧١٢:١٩:٥٤١٨:٢٨:٣٤١٨:٤٥:١٥٢٣:٤١:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١١:١٦١٢:١٩:٣٢١٨:٢٧:٢٣١٨:٤٤:٠٣٢٣:٤٠:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١١:٤٤١٢:١٩:١١١٨:٢٦:١٢١٨:٤٢:٥١٢٣:٤٠:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٢:١٣١٢:١٨:٥٠١٨:٢٥:٠١١٨:٤١:٤٠٢٣:٤٠:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٢:٤٢١٢:١٨:٢٨١٨:٢٣:٤٩١٨:٤٠:٢٨٢٣:٠٩:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٦٠٥:١٣:١١١١:١٨:٠٧١٧:٢٢:٣٨١٧:٣٩:١٧٢٢:٣٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر خاش شهر خاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر خاش شهر خاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خاش

خاش یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. جمعیت این شهر بر پایه آمار سرشماری سال ۸۵ برابر با ۵۶۶۸۳ نفر است. خاش دارای کارخانه سیمان است. کشاورزی در روستاهای پیرامون خاش بیشتر توسط مهاجران یزدی انجام می‌گیرد

شهر خاش در ویکیپدیا

شهر خاش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خاش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خاش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خاش بر روی نقشه

شهر خاش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خاش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خاش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خاش
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر خاش + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر خاش + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خاش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خاش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خاش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خاش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خاش رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خاش
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خاش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خاش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق خاش
افق شرعی امروز فردا خاش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خاش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خاش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خاش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خاش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو