جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حکم آباد

سبزوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حکم آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:١٧
اذان ظهر: ١١:٢٩:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٧:٤٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حکم آباد (شهرستان سبزوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر حکم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حکم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حکم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

نیچه
در مدارس، اندك نشانی از آموزش اندیشه كردن نمی توان یافت؛ حتی در دانشگاه ها؛ حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان؛ آری می بینم كه منطق به عنوان یك نظریه، كار و تكنیك دارد به سستی می گراید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حکم آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حکم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حکم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حکم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حکم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حکم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٥:٥٧١٢:٣٩:٣٧١٩:١٣:٥٥١٩:٣٢:٤٨٢٣:٥٤:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٤:٣٦١٢:٣٩:٢٣١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٣:١٦١٢:٣٩:٠٩١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥٣:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠١:٥٧١٢:٣٨:٥٦١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٣:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٠:٣٨١٢:٣٨:٤٣١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥٢:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٨:٣٠١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٢:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٨:١٨١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:١٧٢٣:٥٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٦:٤٧١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:١٣٢٣:٥١:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٠:٥٤١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥١:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٤:١٧١٢:٣٧:٤٤١٩:٢١:٤٦١٩:٤١:٠٣٢٣:٥١:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٠:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥١:٥١١٢:٣٧:٢٣١٩:٢٣:٣١١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٠:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٧:١٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٤٩٢٣:٥٠:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٤٥٢٣:٤٩:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٤٠٢٣:٤٩:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٣٦٢٣:٤٩:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٢١٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣٦:٤١١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:٣١٢٣:٤٨:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٦:٣٤١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:٢٧٢٣:٤٨:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٦:٢٨١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:٢٢٢٣:٤٨:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:١٧٢٣:٤٨:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤١:٤٥١٢:٣٦:١٧١٩:٣١:٢٢١٩:٥١:١٣٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٦:١٢١٩:٣٢:١٤١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٧:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٩:٤٣١٢:٣٦:٠٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٣:٠٣٢٣:٤٧:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢٥٠٥:٣٨:٤٤١٢:٣٦:٠٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٧:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٣٧:٤٦١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:٥٣٢٣:٤٦:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٦:٠٠١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:٤٨٢٣:٤٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٥:٥٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٦:٤٢٢٣:٤٦:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:١٠٠٥:٣٥:٠١١٢:٣٥:٥٧١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٧:٣٧٢٣:٤٦:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٥:٥٧١٩:٣٨:١٤١٩:٥٨:٣٠٢٣:٤٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حکم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حکم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حکم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حکم آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حکم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حکم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حکم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حکم آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر حکم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حکم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حکم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حکم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حکم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حکم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر حکم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حکم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حکم آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حکم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حکم آباد شهر حکم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حکم آباد شهر حکم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حکم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حکم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حکم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حکم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حکم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حکم آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٢٧:٣٥١١:٣٢:١٢١٧:٣٦:١٤١٧:٥٤:٣١٢٢:٤٩:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٢٨:٢٣١١:٣١:٥١١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٣:٠٠٢٢:٤٩:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٢٩:١٢١١:٣١:٣٠١٧:٣٣:١٤١٧:٥١:٢٩٢٢:٤٩:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٠:٠٠١١:٣١:٠٩١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:٥٩٢٢:٤٨:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٠:٤٩١١:٣٠:٤٩١٧:٣٠:١٤١٧:٤٨:٢٩٢٢:٤٨:٣٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣١:٣٨١١:٣٠:٢٨١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٦:٥٩٢٢:٤٨:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٢:٢٧١١:٣٠:٠٨١٧:٢٧:١٤١٧:٤٥:٣٠٢٢:٤٨:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٣:١٧١١:٢٩:٤٨١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٤:٠١٢٢:٤٧:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٣٤:٠٦١١:٢٩:٢٨١٧:٢٤:١٦١٧:٤٢:٣٢٢٢:٤٧:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٣٤:٥٦١١:٢٩:٠٩١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:٠٤٢٢:٤٧:٠٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٣٥:٤٦١١:٢٨:٥٠١٧:٢١:١٩١٧:٣٩:٣٦٢٢:٤٦:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٦:٣٧١١:٢٨:٣١١٧:١٩:٥٢١٧:٣٨:٠٩٢٢:٤٦:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٧:٢٧١١:٢٨:١٢١٧:١٨:٢٤١٧:٣٦:٤٢٢٢:٤٦:١٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٨:١٨١١:٢٧:٥٤١٧:١٦:٥٧١٧:٣٥:١٦٢٢:٤٥:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٣٩:٠٩١١:٢٧:٣٧١٧:١٥:٣١١٧:٣٣:٥٠٢٢:٤٥:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٠:٠٠١١:٢٧:١٩١٧:١٤:٠٥١٧:٣٢:٢٥٢٢:٤٥:٢٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٠:٥٢١١:٢٧:٠٢١٧:١٢:٣٩١٧:٣١:٠١٢٢:٤٥:٠٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤١:٤٤١١:٢٦:٤٦١٧:١١:١٥١٧:٢٩:٣٧٢٢:٤٤:٤٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٢:٣٧١١:٢٦:٣٠١٧:٠٩:٥٠١٧:٢٨:١٤٢٢:٤٤:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٣:٢٩١١:٢٦:١٤١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٦:٥١٢٢:٤٤:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٤:٢٢١١:٢٥:٥٩١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٥:٣٠٢٢:٤٣:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٥:١٦١١:٢٥:٤٥١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٠٩٢٢:٤٣:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٦:١٠١١:٢٥:٣١١٧:٠٤:٢١١٧:٢٢:٤٩٢٢:٤٣:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٤٧:٠٤١١:٢٥:١٨١٧:٠٣:٠٠١٧:٢١:٢٩٢٢:٤٣:١٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٧:٥٨١١:٢٥:٠٥١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:١١٢٢:٤٢:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٤٨:٥٣١١:٢٤:٥٣١٧:٠٠:٢١١٧:١٨:٥٤٢٢:٤٢:٤٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٩:٤٨١١:٢٤:٤١١٦:٥٩:٠٣١٧:١٧:٣٧٢٢:٤٢:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٠:٤٤١١:٢٤:٣٠١٦:٥٧:٤٦١٧:١٦:٢١٢٢:٤٢:١٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥١:٤٠١١:٢٤:٢٠١٦:٥٦:٣٠١٧:١٥:٠٧٢٢:٤٢:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٢:٣٦١١:٢٤:١٠١٦:٥٥:١٤١٧:١٣:٥٣٢٢:٤١:٥٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حکم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حکم آباد شهر حکم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حکم آباد شهر حکم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حکم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حکم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حکم آباد

حکم‌آباد، روستایی در دهستان حکم آباد بخش عطاملک شهرستان جوین استان خراسان رضوی ایران است

شهر حکم آباد در ویکیپدیا

شهر حکم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حکم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حکم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حکم آباد بر روی نقشه

شهر حکم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حکم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حکم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حکم آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حکم آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر حکم آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حکم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حکم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حکم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حکم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حکم آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حکم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حکم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حکم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حکم آباد
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حکم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حکم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حکم آباد
افق شرعی امروز فردا حکم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حکم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو