جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض زیره

کوه یخاب | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حوض زیره


اذان صبح: ٠٥:٠٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٤٤
اذان ظهر: ١١:٣٤:٠٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:١٠
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٠٥
نیمه شب: ٢٢:٥٠:٠٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض زیره (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای حوض زیره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوض زیره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض زیره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان ژوند
فردا هرگز دیر نخواهد بود، اگر بدانید كه در جستجوی دانش هستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض زیره

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض زیره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض زیره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض زیره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض زیره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض زیره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٣٥٢٣:٥٣:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٨:١٨١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٢٦٢٣:٥٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٨:٠٨١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:١٧٢٣:٥٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٣:٢٠١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:٠٨٢٣:٥٢:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٧:٥١١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٥٩٢٣:٥١:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥١:١١١٢:٣٧:٤٤١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥١:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٧:٣٦١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٤:٤١٢٣:٥١:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٥:٣٢٢٣:٥١:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٧:٢٤١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٢٣٢٣:٥٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٧:١٨١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:١٣٢٣:٥٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٧:١٣١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥٠:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٥:١١١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٠:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٧:٠٤١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٩:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣٧:٠١١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٣٦٢٣:٤٩:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٢:٢٧١٢:٣٦:٥٨١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٢٦٢٣:٤٩:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٢:١٦٢٣:٤٩:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٠٦٢٣:٤٩:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٩:٥٥١٢:٣٦:٥٣١٩:٣٤:١٩١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٨:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٩:٠٦١٢:٣٦:٥٣١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٤٦٢٣:٤٨:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٨:٢٠١٢:٣٦:٥٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:٣٥٢٣:٤٨:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٧:٣٥١٢:٣٦:٥٣١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٦:٢٤٢٣:٤٨:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٧:١٣٢٣:٤٨:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:١٤٠٥:٣٦:٠٨١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٨:٠١٢٣:٤٨:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:١٣٠٥:٣٥:٢٧١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٤٩٢٣:٤٨:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٧:٠٢١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:٣٧٢٣:٤٧:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٤:١٠١٢:٣٧:٠٥١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٤٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:٢١٠٥:٣٣:٣٤١٢:٣٧:٠٩١٩:٤١:٠٨٢٠:٠١:١١٢٣:٤٧:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٣٢:٥٩١٢:٣٧:١٤١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٥٧٢٣:٤٧:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٢:٢٦١٢:٣٧:١٩١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٤٣٢٣:٤٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض زیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض زیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض زیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض زیره

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض زیره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض زیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض زیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض زیره

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض زیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض زیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض زیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض زیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض زیره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض زیره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض زیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض زیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض زیره

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٠:٢٦١١:٢٦:٣٠١٦:٣٢:١٧١٦:٥١:٣٧٢٢:٤٣:٣٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢١:٢٣١١:٢٦:٤٦١٦:٣١:٥٢١٦:٥١:١٥٢٢:٤٣:٤٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٢٠١١:٢٧:٠٣١٦:٣١:٣٠١٦:٥٠:٥٤٢٢:٤٣:٥٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٣:١٦١١:٢٧:٢١١٦:٣١:٠٩١٦:٥٠:٣٦٢٢:٤٤:١٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٤:١٢١١:٢٧:٣٩١٦:٣٠:٥٠١٦:٥٠:١٩٢٢:٤٤:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:٠٨١١:٢٧:٥٨١٦:٣٠:٣٤١٦:٥٠:٠٥٢٢:٤٤:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٦:٠٣١١:٢٨:١٨١٦:٣٠:١٩١٦:٤٩:٥٢٢٢:٤٤:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٦:٥٨١١:٢٨:٣٩١٦:٣٠:٠٥١٦:٤٩:٤١٢٢:٤٥:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٥٢١١:٢٩:٠٠١٦:٢٩:٥٤١٦:٤٩:٣١٢٢:٤٥:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٤٦١١:٢٩:٢٢١٦:٢٩:٤٥١٦:٤٩:٢٤٢٢:٤٥:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:٣٩١١:٢٩:٤٥١٦:٢٩:٣٨١٦:٤٩:١٨٢٢:٤٦:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٠:٣١١١:٣٠:٠٨١٦:٢٩:٣٢١٦:٤٩:١٥٢٢:٤٦:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣١:٢٣١١:٣٠:٣١١٦:٢٩:٢٩١٦:٤٩:١٣٢٢:٤٦:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٢:١٤١١:٣٠:٥٦١٦:٢٩:٢٧١٦:٤٩:١٣٢٢:٤٧:١٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٣:٠٤١١:٣١:٢١١٦:٢٩:٢٨١٦:٤٩:١٥٢٢:٤٧:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٣:٥٣١١:٣١:٤٦١٦:٢٩:٣٠١٦:٤٩:١٩٢٢:٤٧:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٤:٤١١١:٣٢:١٢١٦:٢٩:٣٤١٦:٤٩:٢٤٢٢:٤٨:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٥:٢٨١١:٣٢:٣٨١٦:٢٩:٤٠١٦:٤٩:٣٢٢٢:٤٨:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٦:١٤١١:٣٣:٠٥١٦:٢٩:٤٨١٦:٤٩:٤١٢٢:٤٩:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٧:٠٠١١:٣٣:٣٢١٦:٢٩:٥٨١٦:٤٩:٥٢٢٢:٤٩:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٧:٤٤١١:٣٤:٠٠١٦:٣٠:١٠١٦:٥٠:٠٥٢٢:٥٠:٠٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:٢٦١١:٣٤:٢٨١٦:٣٠:٢٤١٦:٥٠:٢٠٢٢:٥٠:٢٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٩:٠٨١١:٣٤:٥٦١٦:٣٠:٣٩١٦:٥٠:٣٦٢٢:٥٠:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:٤٩١١:٣٥:٢٥١٦:٣٠:٥٧١٦:٥٠:٥٤٢٢:٥١:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٠:٢٨١١:٣٥:٥٤١٦:٣١:١٦١٦:٥١:١٤٢٢:٥١:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٤١:٠٦١١:٣٦:٢٣١٦:٣١:٣٧١٦:٥١:٣٦٢٢:٥٢:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤١:٤٢١١:٣٦:٥٢١٦:٣٢:٠٠١٦:٥١:٥٩٢٢:٥٢:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٢:١٧١١:٣٧:٢٢١٦:٣٢:٢٤١٦:٥٢:٢٤٢٢:٥٣:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٢:٥١١١:٣٧:٥١١٦:٣٢:٥١١٦:٥٢:٥٠٢٢:٥٣:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٣:٢٣١١:٣٨:٢١١٦:٣٣:١٩١٦:٥٣:١٨٢٢:٥٤:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض زیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض زیره روستای حوض زیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض زیره روستای حوض زیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض زیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض زیره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض زیره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض زیره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض زیره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض زیره

روستای حوض زیره بر روی نقشه

روستای حوض زیره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض زیره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض زیره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض زیره
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوض زیره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حوض زیره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض زیره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض زیره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض زیره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق حوض زیره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوض زیره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض زیره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوض زیره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حوض زیره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوض زیره دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حوض زیره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حوض زیره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض زیره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو