جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض خواجه

شاسکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض خواجه


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٨
اذان ظهر: ١١:٢١:٤٥
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٣٢
اذان مغرب: ١٦:٤١:٠٧
نیمه شب: ٢٢:٣٨:٢٣

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض خواجه (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای حوض خواجه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوض خواجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض خواجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

جی.پی.واسوانی
ذهن همچون ساعتی پیوسته در حال كار كردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را كوك كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض خواجه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض خواجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض خواجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض خواجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض خواجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض خواجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٨:١٦١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٥٦٢٣:٤٣:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٥:٤١١٢:٢٨:٠٧١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٣:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٤:٣٧١٢:٢٧:٥٨١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٣٤٢٣:٤٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٣:٣٤١٢:٢٧:٥٠١٩:١٢:٣٧١٩:٣١:٢٣٢٣:٤٢:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢٧:٤٢١٩:١٣:٢٣١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٢:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:١٤٠٥:٤١:٣١١٢:٢٧:٣٥١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٠:٣١١٢:٢٧:٢٨١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٠٢٣:٤١:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٣٩:٣٢١٢:٢٧:٢٢١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٣٩٢٣:٤١:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٨:٣٤١٢:٢٧:١٧١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٢٨٢٣:٤١:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢٧:١٢١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:١٧٢٣:٤١:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٧:٠٧١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٠:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٥:٤٨١٢:٢٧:٠٣١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٠:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٤:٥٥١٢:٢٧:٠٠١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٤٤٢٣:٤٠:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٦:٥٧١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٣٢٢٣:٤٠:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٣٣:١٢١٢:٢٦:٥٤١٩:٢١:٠٤١٩:٤٠:٢١٢٣:٤٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢٦:٥٣١٩:٢١:٤٩١٩:٤١:٠٩٢٣:٣٩:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣١:٣٥١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٥٧٢٣:٣٩:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٠:٤٩١٢:٢٦:٥١١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٤٥٢٣:٣٩:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٦:٥١١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٣٣٢٣:٣٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٢٩:٢٠١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٢١٢٣:٣٩:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٢٨:٣٧١٢:٢٦:٥٣١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٥:٠٨٢٣:٣٩:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٢٧:٥٦١٢:٢٦:٥٥١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٥٥٢٣:٣٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٣٥٠٥:٢٧:١٧١٢:٢٦:٥٧١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٤١٢٣:٣٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٦:٣٩١٢:٢٧:٠٠١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٢٧٢٣:٣٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٢٦:٠٢١٢:٢٧:٠٤١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٨:١٣٢٣:٣٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٢٥:٢٧١٢:٢٧:٠٨١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٥٨٢٣:٣٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٧:٥٨٠٥:٢٤:٥٤١٢:٢٧:١٣١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣٨:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٤:٢٢١٢:٢٧:١٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٢٧٢٣:٣٨:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٢٣:٥١١٢:٢٧:٢٣١٩:٣١:١٦١٩:٥١:١١٢٣:٣٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض خواجه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض خواجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض خواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض خواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض خواجه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض خواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض خواجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض خواجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض خواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض خواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض خواجه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٨:٣٧١١:١٦:٢٩١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٣:١٠٢٢:٣٣:٥٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٩:٣٣١١:١٦:٤٥١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٢:٤٩٢٢:٣٤:٠٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٠:٢٨١١:١٧:٠٢١٦:٢٣:١٩١٦:٤٢:٣٠٢٢:٣٤:٢١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١١:٢٣١١:١٧:١٩١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٤:٣٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٢:١٨١١:١٧:٣٨١٦:٢٢:٤٢١٦:٤١:٥٧٢٢:٣٤:٥٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٣:١٣١١:١٧:٥٧١٦:٢٢:٢٦١٦:٤١:٤٤٢٢:٣٥:٠٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٤:٠٧١١:١٨:١٧١٦:٢٢:١٢١٦:٤١:٣٢٢٢:٣٥:٢٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٥:٠١١١:١٨:٣٧١٦:٢٢:٠٠١٦:٤١:٢٢٢٢:٣٥:٣٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٥:٥٤١١:١٨:٥٩١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:١٤٢٢:٣٥:٥٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٦:٤٦١١:١٩:٢٠١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٠٧٢٢:٣٦:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٧:٣٨١١:١٩:٤٣١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٠٣٢٢:٣٦:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٨:٣٠١١:٢٠:٠٦١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٠٠٢٢:٣٦:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٩:٢٠١١:٢٠:٣٠١٦:٢١:٢٩١٦:٤٠:٥٩٢٢:٣٧:١٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٠:١٠١١:٢٠:٥٤١٦:٢١:٢٨١٦:٤١:٠٠٢٢:٣٧:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:٠٠١١:٢١:١٩١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٠٣٢٢:٣٨:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:٤٨١١:٢١:٤٥١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:٠٧٢٢:٣٨:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٢:٣٥١١:٢٢:١٠١٦:٢١:٣٧١٦:٤١:١٣٢٢:٣٨:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٣:٢٢١١:٢٢:٣٧١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٢١٢٢:٣٩:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٤:٠٧١١:٢٣:٠٤١٦:٢١:٥٣١٦:٤١:٣١٢٢:٣٩:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٤:٥٢١١:٢٣:٣١١٦:٢٢:٠٣١٦:٤١:٤٣٢٢:٤٠:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٥:٣٥١١:٢٣:٥٨١٦:٢٢:١٥١٦:٤١:٥٦٢٢:٤٠:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٦:١٨١١:٢٤:٢٦١٦:٢٢:٢٩١٦:٤٢:١١٢٢:٤٠:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٥٩١١:٢٤:٥٥١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:٢٨٢٢:٤١:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٧:٣٩١١:٢٥:٢٣١٦:٢٣:٠٣١٦:٤٢:٤٦٢٢:٤١:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٨:١٨١١:٢٥:٥٢١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٣:٠٧٢٢:٤٢:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٨:٥٦١١:٢٦:٢١١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٣:٢٨٢٢:٤٢:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٩:٣٢١١:٢٦:٥١١٦:٢٤:٠٧١٦:٤٣:٥٢٢٢:٤٣:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٠:٠٧١١:٢٧:٢٠١٦:٢٤:٣٢١٦:٤٤:١٧٢٢:٤٣:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٠:٤٠١١:٢٧:٥٠١٦:٢٤:٥٨١٦:٤٤:٤٤٢٢:٤٤:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣١:١٣١١:٢٨:٢٠١٦:٢٥:٢٦١٦:٤٥:١٢٢٢:٤٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض خواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض خواجه روستای حوض خواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض خواجه روستای حوض خواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض خواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض خواجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض خواجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض خواجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض خواجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض خواجه

روستای حوض خواجه بر روی نقشه

روستای حوض خواجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض خواجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض خواجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض خواجه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوض خواجه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حوض خواجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض خواجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض خواجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض خواجه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوض خواجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوض خواجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حوض خواجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حوض خواجه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض خواجه
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حوض خواجه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حوض خواجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوض خواجه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض خواجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو