جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حوض امروکی

حومه | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض امروکی

اذان صبح: ٠٤:١٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٤٤:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٤١
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٠٨

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض امروکی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای حوض امروکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای حوض امروکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوض امروکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اظهار دوستی و مهربانی با مردم كردن نصف عقل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض امروکی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض امروکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض امروکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حوض امروکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض امروکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حوض امروکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٤٩١٢:٣٨:٢٥١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٦:٤٣٢٣:٥٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٧:٣٤١٢:٣٨:١٠١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٣١٢٣:٥٤:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٦:٢٠١٢:٣٧:٥٦١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٤:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٥:٠٧١٢:٣٧:٤٢١٩:١٠:٥٠١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥٤:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٣:٥٤١٢:٣٧:٢٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٥٤٢٣:٥٣:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٢:٤٢١٢:٣٧:١٦١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٤٢٢٣:٥٣:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠١:٣١١٢:٣٧:٠٣١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٣٠٢٣:٥٣:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٦:٥١١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:١٩٢٣:٥٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٦:٣٩١٩:١٤:٣٩١٩:٣٣:٠٧٢٣:٥٢:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٦:٢٨١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥٢:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٦:٥٣١٢:٣٦:١٧١٩:١٦:١١١٩:٣٤:٤٤٢٣:٥١:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٦:٠٦١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥١:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٥:٥٦١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٢١٢٣:٥١:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٥:٤٧١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٠:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٥:٣٨١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٠:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٠:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٥:٢١١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٩:٣٧٢٣:٥٠:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:١١٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٥:١٤١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٩:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٢:٢١١٩:٤١:١٥٢٣:٤٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٥:٠١١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٠٤٢٣:٤٩:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٦:٢٦١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٣١٢٣:٤٨:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٣:٣٩١٢:٣٤:٤١١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٢٠٢٣:٤٨:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:٠٩٢٣:٤٨:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٤:٣٥١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٥٨٢٣:٤٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤١:٠٣١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤٧:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٥١٠٥:٤٠:١٣١٢:٣٤:٣١١٩:٢٩:١٦١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٠:٠١١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض امروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض امروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض امروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض امروکی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای حوض امروکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض امروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض امروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای حوض امروکی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض امروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض امروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض امروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض امروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض امروکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض امروکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای حوض امروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض امروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض امروکی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای حوض امروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض امروکی روستای حوض امروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض امروکی روستای حوض امروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حوض امروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض امروکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوض امروکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض امروکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض امروکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوض امروکی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٤٣:٠٥١٢:٤٤:٣٨١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:٣١٢٣:٥٦:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤٤:٤٠١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٥١٢٣:٥٦:٤٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٤:٤١١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٥٦:٥٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٤:٤١١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:٢٥٢٣:٥٧:٠٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٥:٥٠١٢:٤٤:٤١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٤٠٢٣:٥٧:١٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٤:٤١١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٥٤٢٣:٥٧:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٤:٣٩١٩:٤١:٤٠٢٠:٠١:٠٦٢٣:٥٧:٣٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٧:٥٦١٢:٤٤:٣٨١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:١٧٢٣:٥٧:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٨:٣٨١٢:٤٤:٣٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٢٦٢٣:٥٧:٤٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٩:٢١١٢:٤٤:٣٢١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٣٤٢٣:٥٧:٥٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٠:٠٤١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٤١٢٣:٥٧:٥٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٤:٢٤١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٤٦٢٣:٥٨:٠٤
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٤:١٩١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٨:٠٨
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٢:١٢١٢:٤٤:١٣١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٥٢٢٣:٥٨:١٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٤:٠٧١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٨:١٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٣:٣٨١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٥٤٢٣:٥٨:١٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٥٣٢٣:٥٨:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٥:٠٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٥١٢٣:٥٨:٢١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٤٨٢٣:٥٨:٢١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٣:٢٧١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٨:٢١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٧:١٤١٢:٤٣:١٨١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٣٩٢٣:٥٨:٢٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٧:٥٧١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٨:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٢:٥٧١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٨:١٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:١٧٢٣:٥٨:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٢:٣٤١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٠٧٢٣:٥٨:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٠:٤٨١٢:٤٢:٢١١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:٥٧٢٣:٥٨:٠٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠١:٣١١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٨:٠٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٢:١٤١٢:٤١:٥٥١٩:٢١:٠٥١٩:٣٩:٣٤٢٣:٥٧:٥٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤١:٤٢١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٢٢٢٣:٥٧:٥٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤١:٢٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٠٨٢٣:٥٧:٤٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤١:١٣١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٥٤٢٣:٥٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حوض امروکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوض امروکی روستای حوض امروکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوض امروکی روستای حوض امروکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض امروکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض امروکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض امروکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض امروکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض امروکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض امروکی

روستای حوض امروکی بر روی نقشه

روستای حوض امروکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض امروکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض امروکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض امروکی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای حوض امروکی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای حوض امروکی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای حوض امروکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوض امروکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حوض امروکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض امروکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض امروکی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق حوض امروکی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوض امروکی
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حوض امروکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض امروکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا حوض امروکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض امروکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حوض امروکی
زمان پخش اذان زنده به افق حوض امروکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض امروکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو