جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسین آبادامین

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسین آبادامین

اذان صبح: ٠٤:١٦:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٦:١١

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسین آبادامین (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای حسین آبادامین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حسین آبادامین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آبادامین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سمیول باتلر
با ایمان،كار زیادی نمی توانید بكنید، ولی بدون آن، هیچ كاری نمی توانید انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسین آبادامین

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسین آبادامین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آبادامین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسین آبادامین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسین آبادامین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسین آبادامین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٢:١٣١٢:٤٨:٥٤١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٣٦٠٠:٠٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢١:٠٥١٢:٤٨:٤٠١٩:١٦:٤٣١٩:٣٤:١٧٠٠:٠٧:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:٥٨١٢:٤٨:٢٥١٩:١٧:٢٢١٩:٣٤:٥٧٠٠:٠٦:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٨:٥١١٢:٤٨:١٢١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٣٨٠٠:٠٦:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:٤٥١٢:٤٧:٥٨١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٢٠٠٠:٠٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٦:٣٩١٢:٤٧:٤٥١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٠١٠٠:٠٥:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٥:٣٤١٢:٤٧:٣٢١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٤٢٠٠:٠٥:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٤:٣٠١٢:٤٧:٢٠١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٢٤٠٠:٠٥:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٣:٢٧١٢:٤٧:٠٨١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:٠٦٠٠:٠٤:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١٢:٢٤١٢:٤٦:٥٧١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٤٧٠٠:٠٤:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١١:٢٣١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٢٩٠٠:٠٤:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:١١٠٠:٠٣:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٣:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٦:١٦١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٣٦٠٠:٠٣:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٧:٢٤١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:١٨٠٠:٠٣:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٦:٢٧١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٠١٠٠:٠٢:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٥:٥١١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٤٣٠٠:٠٢:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٥:٤٣١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٢٦٠٠:٠٢:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:٠٩٠٠:٠٢:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٢:٤٨١٢:٤٥:٣٠١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠١:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠١:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٥:١٩١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:١٨٠٠:٠١:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٥:١٥١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠١٠٠:٠١:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٥:١١١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:١٠٠٠:٠٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٧:٠٦١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٠:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٦:٢٢١٢:٤٥:٠١١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٠:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٥:٤٠١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آبادامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آبادامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسین آبادامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسین آبادامین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حسین آبادامین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسین آبادامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حسین آبادامین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسین آبادامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آبادامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حسین آبادامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسین آبادامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادامین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آبادامین

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حسین آبادامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آبادامین

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حسین آبادامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آبادامین روستای حسین آبادامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسین آبادامین روستای حسین آبادامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حسین آبادامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادامین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آبادامین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسین آبادامین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسین آبادامین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آبادامین

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٦:٠٢١٢:٥٠:٣١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٣٦٠٠:٠٢:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٦:١٦١٢:٥٠:٤٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٤٧٠٠:٠٢:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٦:٣١١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٢:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥١:١٠١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٥:٠٦٠٠:٠٣:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٧:٠٥١٢:٥١:٢٢١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:١٣٠٠:٠٣:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٤٧:٢٣١٢:٥١:٣٥١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:١٩٠٠:٠٣:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٥:٤٧:٤٣١٢:٥١:٤٨١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٢٣٠٠:٠٣:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٨:٠٣١٢:٥٢:٠٠١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٢٦٠٠:٠٤:١١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٢:١٢١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٢٧٠٠:٠٤:٢٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٨:٤٧١٢:٥٢:٢٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٢٦٠٠:٠٤:٤١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٩:١٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٢٤٠٠:٠٤:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٩:٣٥١٢:٥٢:٤٦١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٥:١١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٣٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٥:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٠:٢٦١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٠٩٠٠:٠٥:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٣:١٨١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٠١٠٠:٠٥:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٥١:٢٠١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٥١٠٠:٠٦:١١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥١:٤٨١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٣٩٠٠:٠٦:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٢:١٧١٢:٥٣:٤٧١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٢٧٠٠:٠٦:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٢:٤٧١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:١٢٠٠:٠٦:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٤:٠٤١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٥٦٠٠:٠٧:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٣:٤٩١٢:٥٤:١٢١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٣٩٠٠:٠٧:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٤:١٩١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:١٩٠٠:٠٧:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٥٩٠٠:٠٧:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٤:٣٣١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:٠٨:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٨:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٤:٤٥١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٤٨٠٠:٠٨:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٢١٠٠:٠٨:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٤:٥٥١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٨:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٩:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٠٩:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسین آبادامین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آبادامین روستای حسین آبادامین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسین آبادامین روستای حسین آبادامین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسین آبادامین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسین آبادامین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسین آبادامین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسین آبادامین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسین آبادامین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسین آبادامین

روستای حسین آبادامین بر روی نقشه

روستای حسین آبادامین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادامین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادامین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسین آبادامین
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حسین آبادامین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حسین آبادامین + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حسین آبادامین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسین آبادامین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حسین آبادامین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسین آبادامین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادامین رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین آبادامین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسین آبادامین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسین آبادامین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حسین آبادامین
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حسین آبادامین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسین آبادامین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسین آبادامین
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسین آبادامین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسین آبادامین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو