جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسن آباد

مهروییه | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد

اذان صبح: ٠٤:١٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٥٩
اذان ظهر: ١١:٣٠:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٢:٠٠

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

حضرت محمد (ص)
پاداش كسی كه در حال گشایش (و نداشتن مشكل) بخشش می-كند، از كسی كه در حال نیاز، آن را می¬پذیرد، بیشتر نیست. (فقیر نیز در صورت نیاز و رعایت جوانمردی، ثواب زیادی می¬برد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسن آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٥:٠٨١٢:٤٠:٠٥١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٢:٣٠٢٣:٥٩:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٤:٠٧١٢:٣٩:٥١١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٠٥٢٣:٥٩:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٣:٠٥١٢:٣٩:٣٧١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٣:٤٠٢٣:٥٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٢:٠٥١٢:٣٩:٢٣١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:١٦٢٣:٥٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣١٠٦:١١:٠٥١٢:٣٩:١٠١٩:٠٧:٤١١٩:٢٤:٥١٢٣:٥٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٠:٠٦١٢:٣٨:٥٨١٩:٠٨:١٥١٩:٢٥:٢٧٢٣:٥٨:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٩:٠٧١٢:٣٨:٤٥١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٠٣٢٣:٥٧:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٨:٣٤١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥٧:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٧:١٢١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:١٥٢٣:٥٧:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٦:١٦١٢:٣٨:١١١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٥١٢٣:٥٧:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٥:٢٠١٢:٣٨:٠١١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٦:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٧:٥١١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٠٤٢٣:٥٦:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٣:٣٢١٢:٣٧:٤١١٩:١٢:١٥١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٦:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٢:٣٩١٢:٣٧:٣٢١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:١٨٢٣:٥٥:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٧:٢٤١٩:١٣:٢٤١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٥:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٠:٥٦١٢:٣٧:١٦١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٥:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٧:٠٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٠٩٢٣:٥٥:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٦٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٧:٠٢١٩:١٥:١٠١٩:٣٢:٤٧٢٣:٥٥:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٦:٥٥١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٦:٥٠١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٤:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٦:٥٥١٢:٣٦:٤٤١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٤٠٢٣:٥٤:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٦:١٠١٢:٣٦:٤٠١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٤:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٥:٢٦١٢:٣٦:٣٦١٩:١٨:٠٨١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٤:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٦:٣٢١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٣٤٢٣:٥٣:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٤:٠٢١٢:٣٦:٣٠١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٣:٢١١٢:٣٦:٢٧١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٥٠٢٣:٥٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٢٨٢٣:٥٣:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٢:٠٣١٢:٣٦:٢٥١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٠٦٢٣:٥٣:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٦:٢٤١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥٣:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای حسن آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٢٨:٣٤١١:٣٢:٤٠١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٢:٥٧٢٢:٥٤:١٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٢٩:٠٣١١:٣٢:١٩١٧:٣٥:٠٩١٧:٥١:٤٦٢٢:٥٣:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٢٩:٣٢١١:٣١:٥٨١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٠:٣٥٢٢:٥٣:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٣٠:٠١١١:٣١:٣٧١٧:٣٢:٤٨١٧:٤٩:٢٤٢٢:٥٣:١٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٠:٣٠١١:٣١:١٦١٧:٣١:٣٧١٧:٤٨:١٤٢٢:٥٢:٥٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٥:٣١:٠٠١١:٣٠:٥٦١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٧:٠٤٢٢:٥٢:٣٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣١:٢٩١١:٣٠:٣٦١٧:٢٩:١٧١٧:٤٥:٥٤٢٢:٥٢:١٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢١٠٥:٣١:٥٩١١:٣٠:١٦١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٤:٤٥٢٢:٥٢:٠٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٣٢:٢٩١١:٢٩:٥٦١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٣:٣٥٢٢:٥١:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٣٠٥:٣٢:٥٩١١:٢٩:٣٦١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٢:٢٧٢٢:٥١:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٥:٣٣:٣٠١١:٢٩:١٧١٧:٢٤:٤٠١٧:٤١:١٨٢٢:٥١:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٣٤:٠٠١١:٢٨:٥٨١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٠:١١٢٢:٥٠:٤٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٦٠٥:٣٤:٣١١١:٢٨:٤٠١٧:٢٢:٢٤١٧:٣٩:٠٣٢٢:٥٠:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٣٥:٠٣١١:٢٨:٢٢١٧:٢١:١٧١٧:٣٧:٥٦٢٢:٥٠:٠٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٣٥:٣٤١١:٢٨:٠٤١٧:٢٠:١٠١٧:٣٦:٥٠٢٢:٤٩:٥٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٣٦:٠٦١١:٢٧:٤٧١٧:١٩:٠٣١٧:٣٥:٤٤٢٢:٤٩:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٣٦:٣٨١١:٢٧:٣٠١٧:١٧:٥٧١٧:٣٤:٣٩٢٢:٤٩:١٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٣٧:١١١١:٢٧:١٣١٧:١٦:٥٢١٧:٣٣:٣٤٢٢:٤٨:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٣٧:٤٤١١:٢٦:٥٧١٧:١٥:٤٧١٧:٣٢:٣٠٢٢:٤٨:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٣٨:١٧١١:٢٦:٤٢١٧:١٤:٤٣١٧:٣١:٢٧٢٢:٤٨:٢٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٣٨:٥١١١:٢٦:٢٧١٧:١٣:٣٩١٧:٣٠:٢٤٢٢:٤٨:٠٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٣٩:٢٥١١:٢٦:١٢١٧:١٢:٣٦١٧:٢٩:٢٢٢٢:٤٧:٥٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٠:٠٠١١:٢٥:٥٨١٧:١١:٣٤١٧:٢٨:٢١٢٢:٤٧:٣٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٠:٣٥١١:٢٥:٤٥١٧:١٠:٣٣١٧:٢٧:٢١٢٢:٤٧:٢٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٥:٤١:١٠١١:٢٥:٣٢١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٦:٢١٢٢:٤٧:١٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٤١:٤٦١١:٢٥:٢٠١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٢٢٢٢:٤٦:٥٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٢:٢٢١١:٢٥:٠٩١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٤:٢٥٢٢:٤٦:٤٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٢:٥٨١١:٢٤:٥٨١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٣:٢٨٢٢:٤٦:٣٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٤٣:٣٥١١:٢٤:٤٧١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٢:٣١٢٢:٤٦:١٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٤٤:١٣١١:٢٤:٣٨١٧:٠٤:٤١١٧:٢١:٣٦٢٢:٤٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حسن آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو