جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباداخوت


اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٢:٥٥

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای حسن آباداخوت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسن آباداخوت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباداخوت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

برتراند راسل
فلسفه نباید از زندگانی شخصی بكاهد، بلكه باید بر آن بیفزاید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباداخوت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباداخوت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسن آباداخوت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباداخوت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباداخوت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٥:٤٢١٣:٠٣:٣٦١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢١:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٣:٢١١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣١٠٠:٢١:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٣:٢١١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:١٤٠٠:٢٠:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:١١١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٥٨٠٠:٢٠:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٢٠٠:١٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٢:١٤١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:١٠٠٠:١٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠١:٥٠١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٣٩٠٠:١٨:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠١:٣٨١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٨:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٢٨١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٨:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:١٧١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٧:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٢:١٨١٣:٠١:٠٧١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٧:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢١:١٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٦:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٦:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:١٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٦:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٦:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٥:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٥:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٠١١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٥:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١١٠٠:١٤:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١١:٥٦١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٨٠٦:١١:٠٦١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:١٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٤:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٩:٤١١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباداخوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباداخوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباداخوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباداخوت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسن آباداخوت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباداخوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباداخوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسن آباداخوت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آباداخوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباداخوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباداخوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباداخوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباداخوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباداخوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباداخوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباداخوت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٢:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٢:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٥١٠٠:١٢:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٠:١٣٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٢:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٠:١١١٣:٠٠:١٩٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:١٢٠٠:١٢:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٢:٤٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٣١٠٠:١٢:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٢:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٢:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٢:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٢:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠١:١٤٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٢:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٣:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٧:١٩١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٣:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٣:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٣:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٣:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٣:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٣:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٣:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٣:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٤:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٣:١٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٤:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٤:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٣:٤١٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٤:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٣:٥٤٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:١٢٠٠:١٤:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٤:٠٧٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٤:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٤:٢٠٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٥:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٤:٣٣٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٥:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٥:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٤:٥٩٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن آباداخوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباداخوت روستای حسن آباداخوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباداخوت روستای حسن آباداخوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباداخوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباداخوت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباداخوت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباداخوت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباداخوت

روستای حسن آباداخوت بر روی نقشه

روستای حسن آباداخوت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباداخوت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسن آباداخوت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حسن آباداخوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباداخوت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آباداخوت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن آباداخوت
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباداخوت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آباداخوت
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آباداخوت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن آباداخوت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آباداخوت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آباداخوت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو