جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

بیرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٣٠:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٤٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

گوته
به من بگو دلم چه می خواهد... دلم در كنار تو است، حقیرش نشمار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٣:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:١٣٠٠:١٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٠:١١١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٢:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٢:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠١٠٠:١٢:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٣:١٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٧٠٠:١١:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٦:٥١١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:١٣٠٠:١١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١١:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٥:١٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٢٥٠٠:١١:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢١٠٦:١٤:٣١١٢:٥٢:٤٨١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٠:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٠:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:١٥٠٠:١٠:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٢٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٥١٠٠:١٠:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١١:٣٨١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٢٨٠٠:١٠:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٠:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٠:١٨١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:١٨٠٠:٠٩:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٩:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٢:٤٠١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٢:٤٤١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٦:٢٢٠٦:٥٣:٠٤١٣:٠١:٣٧١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٠٩٠٠:٢٢:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥١:٥٧١٣:٠١:١٩١٩:١١:٠٦١٩:٢٧:٤١٠٠:٢٢:٣٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠١:٠١١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:١٢٠٠:٢٢:١١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٤٩:٤٤١٣:٠٠:٤٣١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٤٤٠٠:٢١:٥٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣١:٣٣٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠٠:٢٥١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١٥٠٠:٢١:٢٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٤٧:٣٠١٣:٠٠:٠٧١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٧٠٠:٢١:٠٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٤٦:٢٤١٢:٥٩:٤٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:١٩٠٠:٢٠:٤٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٤٥:١٨١٢:٥٩:٣١١٩:١٤:١٠١٩:٣٠:٥٠٠٠:٢٠:٢٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٤:١٢١٢:٥٩:١٤١٩:١٤:٤١١٩:٣١:٢٢٠٠:٢٠:٠٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٣:٠٦١٢:٥٨:٥٦١٩:١٥:١٢١٩:٣١:٥٤٠٠:١٩:٤٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٢:٠١١٢:٥٨:٣٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٢٦٠٠:١٩:٢٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٠:٥٦١٢:٥٨:٢٢١٩:١٦:١٣١٩:٣٢:٥٨٠٠:١٩:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٣٩:٥١١٢:٥٨:٠٥١٩:١٦:٤٤١٩:٣٣:٣٠٠٠:١٨:٤٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٣٨:٤٧١٢:٥٧:٤٨١٩:١٧:١٥١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٨:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:٢٤٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٧:٣٢١٩:١٧:٤٦١٩:٣٤:٣٤٠٠:١٧:٥٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٨:١١٠٦:٣٦:٣٩١٢:٥٧:١٦١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٠٧٠٠:١٧:٣٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٥:٣٦١٢:٥٧:٠٠١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٧:١٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٤:٣٣١٢:٥٦:٤٤١٩:١٩:٢٠١٩:٣٦:١٣٠٠:١٦:٥٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٣:٣١١٢:٥٦:٢٩١٩:١٩:٥٢١٩:٣٦:٤٦٠٠:١٦:٣٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٦:١٤١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:١٩٠٠:١٦:١٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٢:١٢٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٥:٥٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٥:٤٦١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:٢٦٠٠:١٥:٣٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٠٠٠٠:١٥:٢٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٨:٣٠١٢:٥٥:١٩١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٣٤٠٠:١٥:٠١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٧:٣١١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٤:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٤:٢٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٤:٤١١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:١٧٠٠:١٤:٠٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٤:٤٠١٢:٥٤:٣٠١٩:٢٤:٤٣١٩:٤١:٥٢٠٠:١٣:٥٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٤:١٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:١٣:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٢:٥٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٨٠٥:٥٩:٤٦١٢:٠٣:٢٥١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٤:٠٠٢٣:٥٤:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٨٠٦:٥٨:٤٠١٣:٠٣:٠٧١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٤:٣١٠٠:٢٤:٣٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٨٠٦:٥٧:٣٣١٣:٠٢:٤٩١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٠٣٠٠:٢٤:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٧٠٦:٥٦:٢٥١٣:٠٢:٣١١٩:٠٩:٠١١٩:٢٥:٣٥٠٠:٢٣:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٥٠٦:٥٥:١٨١٣:٠٢:١٣١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٠٦٠٠:٢٣:٣٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٤٠٦:٥٤:١١١٣:٠١:٥٥١٩:١٠:٠٤١٩:٢٦:٣٨٠٠:٢٣:١٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٢٠٦:٥٣:٠٤١٣:٠١:٣٧١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٠٩٠٠:٢٢:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥١:٥٧١٣:٠١:١٩١٩:١١:٠٦١٩:٢٧:٤١٠٠:٢٢:٣٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠١:٠١١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:١٢٠٠:٢٢:١١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٤٩:٤٤١٣:٠٠:٤٣١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٤٤٠٠:٢١:٥٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٣٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠٠:٢٥١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١٥٠٠:٢١:٢٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٤٧:٣٠١٣:٠٠:٠٧١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٧٠٠:٢١:٠٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٤٦:٢٤١٢:٥٩:٤٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:١٩٠٠:٢٠:٤٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٤٥:١٨١٢:٥٩:٣١١٩:١٤:١٠١٩:٣٠:٥٠٠٠:٢٠:٢٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٤:١٢١٢:٥٩:١٤١٩:١٤:٤١١٩:٣١:٢٢٠٠:٢٠:٠٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٣:٠٦١٢:٥٨:٥٦١٩:١٥:١٢١٩:٣١:٥٤٠٠:١٩:٤٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٢:٠١١٢:٥٨:٣٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٢٦٠٠:١٩:٢٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٠:٥٦١٢:٥٨:٢٢١٩:١٦:١٣١٩:٣٢:٥٨٠٠:١٩:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٣٩:٥١١٢:٥٨:٠٥١٩:١٦:٤٤١٩:٣٣:٣٠٠٠:١٨:٤٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٣٨:٤٧١٢:٥٧:٤٨١٩:١٧:١٥١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٨:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٤٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٧:٣٢١٩:١٧:٤٦١٩:٣٤:٣٤٠٠:١٧:٥٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٣٦:٣٩١٢:٥٧:١٦١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٠٧٠٠:١٧:٣٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٥:٣٦١٢:٥٧:٠٠١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٧:١٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٤:٣٣١٢:٥٦:٤٤١٩:١٩:٢٠١٩:٣٦:١٣٠٠:١٦:٥٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٣:٣١١٢:٥٦:٢٩١٩:١٩:٥٢١٩:٣٦:٤٦٠٠:١٦:٣٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٦:١٤١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:١٩٠٠:١٦:١٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٥:٥٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٥:٤٦١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:٢٦٠٠:١٥:٣٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٠٠٠٠:١٥:٢٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٨:٣٠١٢:٥٥:١٩١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٣٤٠٠:١٥:٠١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٧:٣١١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی آباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو