جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جهان

بام | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز جهان


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٢٦
اذان ظهر: ١١:٥٢:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٠٩:١٢

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جهان (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای جهان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای جهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون بناپارت
باید در مشاوره، دقیق و خوشرو باشیم و در اجرای آن سخت و جدی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جهان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٦:٤٠١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٩:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥١:١٦١٢:٣٦:٣٠١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٩:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٦:١١١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٨:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٥:٤٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٢٨٢٣:٤٧:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٢٥٢٣:٤٧:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:٢١٢٣:٤٧:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٥:٢١١٩:٣٠:١٩١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٥:١٦١٩:٣١:١٢١٩:٥١:٠٩٢٣:٤٦:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٨:٥١١٢:٣٥:١١١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٢:٠٥٢٣:٤٦:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٥:٠٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٣:٠١٢٣:٤٥:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٥:٠٤١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٥:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٥:٠١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:٥١٢٣:٤٥:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٤:٥٩١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٤٧٢٣:٤٥:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٣٤:٠٠١٢:٣٤:٥٧١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:٤١٢٣:٤٤:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٣:٠٦١٢:٣٤:٥٦١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:٣٦٢٣:٤٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٥٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٤:٥٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٨:٣٠٢٣:٤٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٠٠٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٤:٥٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٩:٢٤٢٣:٤٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٦٠٥:٣٠:٣٣١٢:٣٤:٥٦١٩:٣٩:٤٨٢٠:٠٠:١٨٢٣:٤٤:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٢٩:٤٥١٢:٣٤:٥٧١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠١:١١٢٣:٤٤:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٤:٥٩١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٢:٠٤٢٣:٤٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٥:٠٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٤٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٩٠٥:٢٧:٣٠١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٤٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٥:٠٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٤٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٠١٠٥:٢٦:٠٨١٢:٣٥:١٢١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٥:٣١٢٣:٤٣:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٠٠٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٥:١٧١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٦:٢١٢٣:٤٣:١٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٠٠٠٥:٢٤:٥٣١٢:٣٥:٢٢١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٧:١٠٢٣:٤٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جهان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای جهان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای جهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای جهان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٥:١٧١١:٥١:١١١٦:٥٧:٢٧١٧:١٧:٠٩٢٣:٠٧:٠٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:٣٧١١:٥١:٢٣١٦:٥٨:٣٢١٧:١٨:١٢٢٣:٠٧:١٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٥٥١١:٥١:٣٤١٦:٥٩:٣٧١٧:١٩:١٤٢٣:٠٧:٣٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٣:١١١١:٥١:٤٥١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:١٧٢٣:٠٧:٤٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٢:٢٥١١:٥١:٥٥١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٢٠٢٣:٠٧:٥٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٤:١١٠٦:٤١:٣٨١١:٥٢:٠٣١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٢:٢٢٢٣:٠٨:١٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٠:٥٠١١:٥٢:١١١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:٢٥٢٣:٠٨:٢٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٩:٥٩١١:٥٢:١٩١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٤:٢٨٢٣:٠٨:٣٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:٠٧١١:٥٢:٢٥١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٥:٣٠٢٣:٠٨:٤٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١١:٢١٠٦:٣٨:١٤١١:٥٢:٣١١٧:٠٧:١٤١٧:٢٦:٣٣٢٣:٠٨:٥٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٧:١٩١١:٥٢:٣٥١٧:٠٨:١٨١٧:٢٧:٣٥٢٣:٠٩:٠٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٦:٢٢١١:٥٢:٣٩١٧:٠٩:٢٣١٧:٢٨:٣٧٢٣:٠٩:٠٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٥:٢٤١١:٥٢:٤٢١٧:١٠:٢٧١٧:٢٩:٣٩٢٣:٠٩:١٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٤:٢٥١١:٥٢:٤٥١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٤١٢٣:٠٩:٢١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٣:٢٤١١:٥٢:٤٦١٧:١٢:٣٦١٧:٣١:٤٣٢٣:٠٩:٢٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٢:٢٢١١:٥٢:٤٧١٧:١٣:٤٠١٧:٣٢:٤٤٢٣:٠٩:٣٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣١:١٩١١:٥٢:٤٧١٧:١٤:٤٣١٧:٣٣:٤٥٢٣:٠٩:٣٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٠:١٥١١:٥٢:٤٦١٧:١٥:٤٧١٧:٣٤:٤٧٢٣:٠٩:٣٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٩:٠٩١١:٥٢:٤٥١٧:١٦:٥٠١٧:٣٥:٤٨٢٣:٠٩:٣٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٨:٠٢١١:٥٢:٤٣١٧:١٧:٥٣١٧:٣٦:٤٨٢٣:٠٩:٣٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٦:٥٤١١:٥٢:٤٠١٧:١٨:٥٥١٧:٣٧:٤٩٢٣:٠٩:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٥:٤٤١١:٥٢:٣٦١٧:١٩:٥٨١٧:٣٨:٤٩٢٣:٠٩:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٤:٣٤١١:٥٢:٣٢١٧:٢١:٠٠١٧:٣٩:٤٩٢٣:٠٩:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٣:٢٢١١:٥٢:٢٧١٧:٢٢:٠٢١٧:٤٠:٤٩٢٣:٠٩:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٢:١٠١١:٥٢:٢١١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٤٩٢٣:٠٩:٢٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٠:٥٦١١:٥٢:١٥١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٢:٤٨٢٣:٠٩:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٩:٤٢١١:٥٢:٠٨١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٣:٤٧٢٣:٠٩:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٨:٢٦١١:٥٢:٠٠١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٤:٤٦٢٣:٠٩:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٧:١٠١١:٥١:٥٢١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٥:٤٥٢٣:٠٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای جهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای جهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای جهان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٢:١٠١١:٥٢:٢١١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٤٩٢٣:٠٩:٢٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٠:٥٦١١:٥٢:١٥١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٢:٤٨٢٣:٠٩:٢٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٩:٤٢١١:٥٢:٠٨١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٣:٤٧٢٣:٠٩:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٨:٢٦١١:٥٢:٠٠١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٤:٤٦٢٣:٠٩:١٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٧:١٠١١:٥١:٥٢١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٥:٤٥٢٣:٠٩:٠٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٥:٥٣١١:٥١:٤٣١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٦:٤٣٢٣:٠٨:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٤:٣٥١١:٥١:٣٤١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٧:٤١٢٣:٠٨:٥٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٣:١٦١١:٥١:٢٤١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٨:٣٩٢٣:٠٨:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١١:٥٦١١:٥١:١٤١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:٣٦٢٣:٠٨:٣١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٠:٣٦١١:٥١:٠٣١٧:٣٢:٠٢١٧:٥٠:٣٤٢٣:٠٨:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٩:١٥١١:٥٠:٥١١٧:٣٣:٠٠١٧:٥١:٣١٢٣:٠٨:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٧:٥٣١١:٥٠:٣٩١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:٢٨٢٣:٠٧:٥٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٦:٣٠١١:٥٠:٢٦١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٣:٢٤٢٣:٠٧:٤٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٥:٠٧١١:٥٠:١٣١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٤:٢٠٢٣:٠٧:٣٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٣:٤٣١١:٥٠:٠٠١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٥:١٦٢٣:٠٧:١٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٢:١٩١١:٤٩:٤٦١٧:٣٧:٤٧١٧:٥٦:١٢٢٣:٠٧:٠٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٠:٥٤١١:٤٩:٣١١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٧:٠٨٢٣:٠٦:٥٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٩:٢٩١١:٤٩:١٧١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٨:٠٣٢٣:٠٦:٣٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٨:٠٣١١:٤٩:٠١١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٨:٥٨٢٣:٠٦:١٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٦:٣٦١١:٤٨:٤٦١٧:٤١:٣٠١٧:٥٩:٥٣٢٣:٠٦:٠٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٥:١٠١١:٤٨:٣٠١٧:٤٢:٢٥١٨:٠٠:٤٨٢٣:٠٥:٤٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٣:٤٣١١:٤٨:١٤١٧:٤٣:٢٠١٨:٠١:٤٣٢٣:٠٥:٢٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٢:١٥١١:٤٧:٥٨١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:٣٧٢٣:٠٥:١٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٠:٤٧١١:٤٧:٤١١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:٣٢٢٣:٠٤:٥١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٩:١٩١١:٤٧:٢٤١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:٢٦٢٣:٠٤:٣٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٧:٥١١١:٤٧:٠٧١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٥:٢١٢٣:٠٤:١٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٦:٢٣١١:٤٦:٥٠١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:١٥٢٣:٠٣:٥٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٤:٥٤١١:٤٦:٣٣١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٧:٠٩٢٣:٠٣:٣٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٣:٢٥١١:٤٦:١٥١٧:٤٩:٤١١٨:٠٨:٠٣٢٣:٠٣:١٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای جهان روستای جهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای جهان روستای جهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جهان

روستای جهان بر روی نقشه

روستای جهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جهان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جهان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای جهان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای جهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جهان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جهان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جهان
جدول اوقات شرعی امروز فردا جهان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق جهان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ جهان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جهان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو