جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جالق

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جالق

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:١٤
اذان ظهر: ١١:٠٣:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:١٢
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٥:٣٥

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جالق (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر جالق)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جالق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جالق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

مثل اسكاتلندی
برای میهمانی هر قدر هم خرج كنی، بالاخره از یاد میهمان خواهد رفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جالق

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جالق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جالق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جالق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جالق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٥:٤٤١٢:١٩:٢٦١٨:٤٣:٣٢١٩:٠٠:٢٩٢٣:٣٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٤:٤٣١٢:١٩:١١١٨:٤٤:٠٥١٩:٠١:٠٣٢٣:٣٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٣:٤٢١٢:١٨:٥٧١٨:٤٤:٣٧١٩:٠١:٣٧٢٣:٣٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٢:٤٢١٢:١٨:٤٣١٨:٤٥:٠٩١٩:٠٢:١١٢٣:٣٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥١:٤٢١٢:١٨:٣٠١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:٤٦٢٣:٣٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٠:٤٣١٢:١٨:١٧١٨:٤٦:١٥١٩:٠٣:٢٠٢٣:٣٧:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٤٩:٤٥١٢:١٨:٠٤١٨:٤٦:٤٨١٩:٠٣:٥٥٢٣:٣٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:١٧٠٥:٤٨:٤٨١٢:١٧:٥٢١٨:٤٧:٢١١٩:٠٤:٣٠٢٣:٣٧:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٤٧:٥١١٢:١٧:٤٠١٨:٤٧:٥٤١٩:٠٥:٠٤٢٣:٣٦:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٦:٥٤١٢:١٧:٢٩١٨:٤٨:٢٧١٩:٠٥:٤٠٢٣:٣٦:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٥:٥٩١٢:١٧:١٨١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٦:١٥٢٣:٣٦:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٥:٠٥١٢:١٧:٠٧١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٥٠٢٣:٣٦:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٤:١١١٢:١٦:٥٧١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٧:٢٦٢٣:٣٥:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٣:١٨١٢:١٦:٤٨١٨:٥٠:٤١١٩:٠٨:٠٢٢٣:٣٥:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٢:٢٦١٢:١٦:٣٩١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٣٨٢٣:٣٥:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤١:٣٥١٢:١٦:٣٠١٨:٥١:٤٩١٩:٠٩:١٤٢٣:٣٥:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٠:٤٤١٢:١٦:٢٢١٨:٥٢:٢٣١٩:٠٩:٥٠٢٣:٣٤:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٩:٥٥١٢:١٦:١٥١٨:٥٢:٥٧١٩:١٠:٢٦٢٣:٣٤:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٧٠٥:٣٩:٠٧١٢:١٦:٠٨١٨:٥٣:٣٢١٩:١١:٠٣٢٣:٣٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٨:١٩١٢:١٦:٠٢١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:٤٠٢٣:٣٤:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:١٦٠٥:٣٧:٣٣١٢:١٥:٥٦١٨:٥٤:٤١١٩:١٢:١٧٢٣:٣٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:١٥:٥١١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:٥٣٢٣:٣٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٦:٠٤١٢:١٥:٤٦١٨:٥٥:٥٠١٩:١٣:٣٠٢٣:٣٣:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٢٢٠٥:٣٥:٢١١٢:١٥:٤٢١٨:٥٦:٢٥١٩:١٤:٠٨٢٣:٣٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٤:٣٩١٢:١٥:٣٩١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٣:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٣:٥٨١٢:١٥:٣٦١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٢٢٢٣:٣٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٣٣:١٨١٢:١٥:٣٤١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٥٩٢٣:٣٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٣٢:٣٩١٢:١٥:٣٢١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٣٦٢٣:٣٢:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٢:٠٢١٢:١٥:٣١١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:١٤٢٣:٣٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جالق

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جالق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جالق

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جالق

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جالق

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جالق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جالق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جالق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جالق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جالق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جالق

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٨٠٥:٠٧:٤١١١:١١:٤٦١٧:١٥:٢٦١٧:٣١:٥٨٢٢:٣٣:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٩٠٥:٠٨:٠٩١١:١١:٢٥١٧:١٤:١٦١٧:٣٠:٤٩٢٢:٣٣:١٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٠٨:٣٧١١:١١:٠٤١٧:١٣:٠٦١٧:٢٩:٣٩٢٢:٣٢:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤١٠٥:٠٩:٠٥١١:١٠:٤٣١٧:١١:٥٧١٧:٢٨:٢٩٢٢:٣٢:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١١٠٥:٠٩:٣٣١١:١٠:٢٣١٧:١٠:٤٨١٧:٢٧:٢٠٢٢:٣٢:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٢٠٥:١٠:٠٢١١:١٠:٠٢١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٦:١١٢٢:٣١:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٢٠٥:١٠:٣٠١١:٠٩:٤٢١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٥:٠٢٢٢:٣١:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٢٠٥:١٠:٥٩١١:٠٩:٢٢١٧:٠٧:٢١١٧:٢٣:٥٤٢٢:٣١:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٢٠٥:١١:٢٨١١:٠٩:٠٢١٧:٠٦:١٢١٧:٢٢:٤٥٢٢:٣٠:٥٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٢٠٥:١١:٥٧١١:٠٨:٤٣١٧:٠٥:٠٤١٧:٢١:٣٨٢٢:٣٠:٣٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٢٠٥:١٢:٢٧١١:٠٨:٢٤١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٠:٣٠٢٢:٣٠:١٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٢٠٥:١٢:٥٦١١:٠٨:٠٥١٧:٠٢:٤٩١٧:١٩:٢٣٢٢:٣٠:٠١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:١٣:٢٦١١:٠٧:٤٦١٧:٠١:٤٣١٧:١٨:١٧٢٢:٢٩:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٢٠٥:١٣:٥٦١١:٠٧:٢٨١٧:٠٠:٣٦١٧:١٧:١١٢٢:٢٩:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٢٠٥:١٤:٢٧١١:٠٧:١٠١٦:٥٩:٣٠١٧:١٦:٠٦٢٢:٢٩:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٢٠٥:١٤:٥٨١١:٠٦:٥٣١٦:٥٨:٢٥١٧:١٥:٠١٢٢:٢٨:٤٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٣٠٥:١٥:٢٩١١:٠٦:٣٦١٦:٥٧:٢٠١٧:١٣:٥٧٢٢:٢٨:٣١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٣٠٥:١٦:٠١١١:٠٦:٢٠١٦:٥٦:١٥١٧:١٢:٥٣٢٢:٢٨:١٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٣٠٥:١٦:٣٣١١:٠٦:٠٤١٦:٥٥:١١١٧:١١:٥٠٢٢:٢٧:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٤٠٥:١٧:٠٥١١:٠٥:٤٨١٦:٥٤:٠٨١٧:١٠:٤٨٢٢:٢٧:٤١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٤٠٥:١٧:٣٨١١:٠٥:٣٣١٦:٥٣:٠٦١٧:٠٩:٤٦٢٢:٢٧:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٥٠٥:١٨:١١١١:٠٥:١٩١٦:٥٢:٠٤١٧:٠٨:٤٥٢٢:٢٧:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٦٠٥:١٨:٤٤١١:٠٥:٠٥١٦:٥١:٠٣١٧:٠٧:٤٥٢٢:٢٦:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٧٠٥:١٩:١٨١١:٠٤:٥٢١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٦:٤٦٢٢:٢٦:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:١٩:٥٢١١:٠٤:٣٩١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٥:٤٧٢٢:٢٦:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٠:٢٧١١:٠٤:٢٧١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٤:٤٩٢٢:٢٦:١٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢١٠٥:٢١:٠٢١١:٠٤:١٥١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٣:٥٣٢٢:٢٥:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٢١:٣٨١١:٠٤:٠٤١٦:٤٦:٠٨١٧:٠٢:٥٦٢٢:٢٥:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٢٢:١٤١١:٠٣:٥٤١٦:٤٥:١٢١٧:٠٢:٠١٢٢:٢٥:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٢٢:٥٠١١:٠٣:٤٤١٦:٤٤:١٦١٧:٠١:٠٧٢٢:٢٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جالق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جالق شهر جالق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جالق شهر جالق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جالق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جالق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جالق

جالق شهری در بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر جالق در ویکیپدیا

شهر جالق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جالق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جالق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جالق بر روی نقشه

شهر جالق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جالق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جالق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جالق
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جالق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جالق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جالق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جالق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جالق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جالق دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جالق
جدول اوقات شرعی امروز فردا جالق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جالق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق جالق
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جالق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جالق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جالق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو