جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تیرتاش

کلباد شرقی | گلوگاه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تیرتاش

اذان صبح: ٠٥:١٦:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٢١
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٤٢
اذان مغرب: ١٩:١٣:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٥:٥٢

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیرتاش (شهرستان گلوگاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای تیرتاش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای تیرتاش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیرتاش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
پاداش كسی كه در حال گشایش (و نداشتن مشكل) بخشش می-كند، از كسی كه در حال نیاز، آن را می¬پذیرد، بیشتر نیست. (فقیر نیز در صورت نیاز و رعایت جوانمردی، ثواب زیادی می¬برد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیرتاش

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیرتاش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیرتاش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تیرتاش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیرتاش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تیرتاش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:١٧١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٤:٥٠١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٩:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٤:٣٦١٩:٣١:١٢١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٨:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٧:١٦١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٨:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٨:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٤:٤٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٧:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٣:٢١١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٦:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٣:١٠١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٦:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٦:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٥:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٥:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٢:٣١١٩:٤٠:٥١٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٥:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٤:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٢:١٥١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٤:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٢:٠٨١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٤:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٢:٠١١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٣:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥١:٥٤١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٣:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥١:٤٩١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٠٣:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٥١:٤٤١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٣:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥١:٣٩١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٢:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥١:٣٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٠٢:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٤:٠٠١٢:٥١:٣٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٢:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:١١٠٥:٥٣:٠٢١٢:٥١:٢٩١٩:٥٠:٢٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٢:٠٦١٢:٥١:٢٧١٩:٥١:١٨٢٠:١١:٢٧٠٠:٠١:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٣٣٠٥:٥١:١١١٢:٥١:٢٥١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٢١٠٠:٠١:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:١٦٠٥:٥٠:١٧١٢:٥١:٢٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:١٦٠٠:٠١:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٩:٢٥١٢:٥١:٢٣١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٤:١٠٠٠:٠١:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیرتاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیرتاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیرتاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیرتاش

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای تیرتاش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیرتاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیرتاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای تیرتاش

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای تیرتاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای تیرتاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای تیرتاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیرتاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیرتاش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تیرتاش

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای تیرتاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیرتاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تیرتاش

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای تیرتاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تیرتاش روستای تیرتاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تیرتاش روستای تیرتاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تیرتاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیرتاش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تیرتاش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیرتاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیرتاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تیرتاش

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٨:١١١٢:٥٧:٥١١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٢:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٢:١٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٩:٤٩١٢:٥٧:١٩١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:١٢٠٠:١٢:١٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٧:٠٣١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٤٨٠٠:١٢:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٦:٤٦١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:٢٣٠٠:١١:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٢:١٥١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٥٨٠٠:١١:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٦:١١١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٣٢٠٠:١١:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٠٥٠٠:١١:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٥:٣٤١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٣٨٠٠:١١:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٥:١٥١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:١٠٠٠:١١:٠١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٣:٠١١٩:٤١:٤٢٠٠:١٠:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٤:٣٧١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:١٤٠٠:١٠:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٧:٥١١٢:٥٤:١٧١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٤٥٠٠:١٠:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٣:٥٧١٩:١٨:٤٠١٩:٣٧:١٥٠٠:١٠:١١
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٩:٢٦١٢:٥٣:٣٧١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٤٦٠٠:٠٩:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٣:١٧١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:١٦٠٠:٠٩:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٢:٥٦١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٤٥٠٠:٠٩:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣١:٤٩١٢:٥٢:٣٥١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:١٥٠٠:٠٩:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٢:١٥١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٤٤٠٠:٠٨:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:٥١:٥٤١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:١٣٠٠:٠٨:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٤:١٢١٢:٥١:٣٣١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٤٢٠٠:٠٨:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥١:١١١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:١١٠٠:٠٨:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٠:٥٠١٩:٠٥:١٦١٩:٢٣:٤٠٠٠:٠٧:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٦:٣٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٠٣:٤٦١٩:٢٢:٠٨٠٠:٠٧:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٧:٢٤١٢:٥٠:٠٧١٩:٠٢:١٥١٩:٢٠:٣٧٠٠:٠٧:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٨:١٢١٢:٤٩:٤٦١٩:٠٠:٤٥١٩:١٩:٠٥٠٠:٠٧:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٩:٠٠١٢:٤٩:٢٥١٨:٥٩:١٤١٩:١٧:٣٤٠٠:٠٦:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٩:٤٨١٢:٤٩:٠٣١٨:٥٧:٤٣١٩:١٦:٠٢٠٠:٠٦:٢٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٠:٣٦١٢:٤٨:٤٢١٨:٥٦:١٢١٩:١٤:٣١٠٠:٠٦:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤١:٢٥١٢:٤٨:٢١١٨:٥٤:٤٢١٩:١٣:٠٠٢٣:٣٥:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٢:١٣١١:٤٨:٠٠١٧:٥٣:١١١٨:١١:٢٩٢٣:٠٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تیرتاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تیرتاش روستای تیرتاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تیرتاش روستای تیرتاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیرتاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیرتاش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیرتاش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیرتاش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیرتاش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیرتاش

روستای تیرتاش بر روی نقشه

روستای تیرتاش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیرتاش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیرتاش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیرتاش
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای تیرتاش + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای تیرتاش + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای تیرتاش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیرتاش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تیرتاش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیرتاش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیرتاش رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ تیرتاش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تیرتاش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تیرتاش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تیرتاش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تیرتاش
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ تیرتاش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تیرتاش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا تیرتاش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیرتاش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو