جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگه گل

گلستان | گالیکش | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز تنگه گل


اذان صبح: ٠٣:٤١:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٥٠:١٠

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگه گل (شهرستان گالیکش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای تنگه گل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگه گل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگه گل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن كه از خود دفاع می كند، سزاوار آن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگه گل

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگه گل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگه گل ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگه گل (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگه گل ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگه گل ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٣:٢١١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٥١٠٠:٠١:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:١٨٠٦:١١:٥٨١٢:٤٦:٣١١٩:٢١:٤١١٩:٤٠:٤٧٠٠:٠٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٠:٣٥١٢:٤٦:١٦١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٤٤٠٠:٠٠:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٩:١٣١٢:٤٦:٠٣١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٥:٤٩١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٣٧٢٣:٥٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٦:٣١١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٣٤٢٣:٥٩:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٥:١٢١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٣١٢٣:٥٨:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤٥:١١١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤٤:٥٩١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٢٥٢٣:٥٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:١٨١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٢٢٢٣:٥٧:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٠:٠١١٢:٤٤:٣٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٧:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٨:٤٦١٢:٤٤:٢٧١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:١٧٢٣:٥٧:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٤٤:١٧١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:١٤٢٣:٥٦:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٢:١١٢٣:٥٦:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٥:٠٦١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٣:٠٩٢٣:٥٦:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:٠٦٢٣:٥٥:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٥:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٥:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٥٨٢٣:٥٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٩:٢٠١٢:٤٣:٢١١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٥٥٢٣:٥٤:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٨:١٤١٢:٤٣:١٥١٩:٣٨:٥١١٩:٥٨:٥٣٢٣:٥٤:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٧:١٠١٢:٤٣:١٠١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٥٠٢٣:٥٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤٦:٠٦١٢:٤٣:٠٦١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٥٣:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٣:٠٢١٩:٤١:٣٢٢٠:٠١:٤٤٢٣:٥٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٢:٥٨١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٢:٤١٢٣:٥٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٤٣:٠٥١٢:٤٢:٥٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٣٧٢٣:٥٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٤٢:٠٧١٢:٤٢:٥٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٥٢:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٠٩٠٥:٤١:١٠١٢:٤٢:٥٢١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٥٢:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٤٠:١٥١٢:٤٢:٥١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٥٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگه گل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگه گل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگه گل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگه گل

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگه گل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگه گل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگه گل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگه گل

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگه گل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگه گل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگه گل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگه گل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگه گل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگه گل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگه گل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگه گل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگه گل

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٣٢:٥٧١٢:٤٣:٠٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٤:٤٢٢٣:٥٠:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٣٠٥:٣٢:١٨١٢:٤٣:١١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٥:٣٣٢٣:٥٠:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٣١:٤٠١٢:٤٣:١٦١٩:٥٥:١٨٢٠:١٦:٢٣٢٣:٥٠:٣١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٣١:٠٤١٢:٤٣:٢٢١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٧:١٣٢٣:٥٠:٢٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٣٠:٣٠١٢:٤٣:٢٨١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٨:٠١٢٣:٥٠:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:٢٩:٥٧١٢:٤٣:٣٥١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٨:٤٩٢٣:٥٠:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٢٩:٢٦١٢:٤٣:٤٢١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٩:٣٧٢٣:٥٠:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٨٠٥:٢٨:٥٧١٢:٤٣:٤٩١٩:٥٩:٠٣٢٠:٢٠:٢٣٢٣:٥٠:١٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٠٠٥:٢٨:٣٠١٢:٤٣:٥٧١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢١:٠٨٢٣:٥٠:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٨:٠٤١٢:٤٤:٠٦٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢١:٥٢٢٣:٥٠:٠٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٠٠٥:٢٧:٤٠١٢:٤٤:١٤٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٢:٣٥٢٣:٥٠:٠٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٩٠٥:٢٧:١٨١٢:٤٤:٢٣٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٣:١٧٢٣:٥٠:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٠٠٥:٢٦:٥٧١٢:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٣:٥٨٢٣:٥٠:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٤٠٥:٢٦:٣٨١٢:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٤:٣٨٢٣:٥٠:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٠٠٥:٢٦:٢١١٢:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٥:١٧٢٣:٥٠:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٨٠٥:٢٦:٠٦١٢:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٥:٥٤٢٣:٥٠:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٩٠٥:٢٥:٥٣١٢:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٦:٣٠٢٣:٥٠:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٣٠٥:٢٥:٤١١٢:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٧:٠٥٢٣:٥٠:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٩٠٥:٢٥:٣١١٢:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٧:٣٨٢٣:٥٠:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٨٠٥:٢٥:٢٣١٢:٤٥:٤٩٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٨:١٠٢٣:٥٠:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٠٠٥:٢٥:١٧١٢:٤٦:٠٠٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٨:٤٠٢٣:٥٠:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٤٠٥:٢٥:١٣١٢:٤٦:١٣٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٩:١٠٢٣:٥٠:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٢٠٥:٢٥:١٠١٢:٤٦:٢٥٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٩:٣٧٢٣:٥١:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١١٠٥:٢٥:٠٩١٢:٤٦:٣٧٢٠:٠٨:١٣٢٠:٣٠:٠٣٢٣:٥١:٠٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٤٠٥:٢٥:١٠١٢:٤٦:٥٠٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٣٠:٢٨٢٣:٥١:١٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٠٠٥:٢٥:١٢١٢:٤٧:٠٣٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٣٠:٥١٢٣:٥١:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٨٠٥:٢٥:١٧١٢:٤٧:١٦٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٣١:١٢٢٣:٥١:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٩٠٥:٢٥:٢٢١٢:٤٧:٢٩٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣١:٣٢٢٣:٥١:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٣٠٥:٢٥:٣٠١٢:٤٧:٤٢٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣١:٥٠٢٣:٥٢:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٩٠٥:٢٥:٣٩١٢:٤٧:٥٥٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٢:٠٦٢٣:٥٢:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٨٠٥:٢٥:٥٠١٢:٤٨:٠٨٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٢:٢٠٢٣:٥٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگه گل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگه گل روستای تنگه گل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگه گل روستای تنگه گل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگه گل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگه گل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگه گل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگه گل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگه گل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگه گل

روستای تنگه گل بر روی نقشه

روستای تنگه گل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگه گل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگه گل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگه گل
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگه گل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تنگه گل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگه گل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگه گل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگه گل رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تنگه گل
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگه گل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگه گل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگه گل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگه گل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگه گل دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تنگه گل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگه گل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگه گل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو