جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تنبوجنوبی

اذان صبح: ٠٥:١١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٤١:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٥١

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای تنبوجنوبی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای تنبوجنوبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنبوجنوبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

ویلیام ماتیوس
تمركز، نخشتین شرط رسیدن به موفقیت است. تمركز یعنی هدایت تمام نیروها به یك نقطه؛ سپس به شكل مستقیم به سمت آن نقطه بروید و به اطراف منحرف نشوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنبوجنوبی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنبوجنوبی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنبوجنوبی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنبوجنوبی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تنبوجنوبی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٥:٣٣١٢:٥٨:٥٩١٩:٢٢:٥٠١٩:٣٩:٤٤٠٠:١٩:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٤:٣٢١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:١٧٠٠:١٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٠:٥٠٠٠:١٨:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٢:٣٢١٢:٥٨:١٧١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٢٤٠٠:١٨:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٤٠٦:٣١:٣٣١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٤:٥٧١٩:٤١:٥٨٠٠:١٧:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٠٦٠٠:١٧:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٣:٤٠٠٠:١٦:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٧:١٣١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:١٤٠٠:١٦:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٦:٤٩١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٦:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٦:٥١١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٦:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٥:٠٠١٢:٥٦:٤١١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٥:٥٨٠٠:١٥:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٤:٠٧١٢:٥٦:٣١١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٥:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٣:١٤١٢:٥٦:٢١١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٥:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٢:٢٣١٢:٥٦:١٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٥:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:١٩٠٠:١٤:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٥:٥٦١٩:٣١:٣١١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٤:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٣١٠٠:١٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٥:٤١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٤:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٣:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:١٩٠٠:١٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٤:٢١١٩:٥١:٥٦٠٠:١٣:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٠٦١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٥:١٦١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٤:٤٢١٢:٥٥:١٢١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:١٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٤:٠١١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٢:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٨٠٠:١٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:١٢٠٠:١٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنبوجنوبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنبوجنوبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنبوجنوبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنبوجنوبی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای تنبوجنوبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنبوجنوبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنبوجنوبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای تنبوجنوبی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای تنبوجنوبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای تنبوجنوبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای تنبوجنوبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنبوجنوبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای تنبوجنوبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای تنبوجنوبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنبوجنوبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای تنبوجنوبی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای تنبوجنوبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای تنبوجنوبی روستای تنبوجنوبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای تنبوجنوبی روستای تنبوجنوبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تنبوجنوبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای تنبوجنوبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنبوجنوبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنبوجنوبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای تنبوجنوبی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠١:٣٧١٢:٠٥:٥٢١٨:١٠:٣٢١٨:٢٧:٠٣٢٣:٥٧:٢٢
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٤:١٢٠٧:٠٠:٣١١٣:٠٥:٣٤١٩:١١:٠٣١٩:٢٧:٣٤٠٠:٢٧:٠٢
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٠٢٠٦:٥٩:٢٤١٣:٠٥:١٦١٩:١١:٣٤١٩:٢٨:٠٦٠٠:٢٦:٤٢
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٥١٠٦:٥٨:١٧١٣:٠٤:٥٨١٩:١٢:٠٥١٩:٢٨:٣٧٠٠:٢٦:٢٢
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٤٠٠٦:٥٧:١٠١٣:٠٤:٤٠١٩:١٢:٣٥١٩:٢٩:٠٨٠٠:٢٦:٠٢
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٢٨٠٦:٥٦:٠٣١٣:٠٤:٢٢١٩:١٣:٠٦١٩:٢٩:٣٩٠٠:٢٥:٤١
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:١٦٠٦:٥٤:٥٦١٣:٠٤:٠٤١٩:١٣:٣٦١٩:٣٠:١٠٠٠:٢٥:٢٠
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٠٤٠٦:٥٣:٥٠١٣:٠٣:٤٦١٩:١٤:٠٧١٩:٣٠:٤١٠٠:٢٤:٥٩
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٢:٤٣١٣:٠٣:٢٧١٩:١٤:٣٧١٩:٣١:١٢٠٠:٢٤:٣٨
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٤٠٠٦:٥١:٣٦١٣:٠٣:٠٩١٩:١٥:٠٧١٩:٣١:٤٣٠٠:٢٤:١٧
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٠:٣٠١٣:٠٢:٥١١٩:١٥:٣٨١٩:٣٢:١٤٠٠:٢٣:٥٦
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:١٥٠٦:٤٩:٢٤١٣:٠٢:٣٣١٩:١٦:٠٨١٩:٣٢:٤٦٠٠:٢٣:٣٥
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٠٢٠٦:٤٨:١٨١٣:٠٢:١٦١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:١٧٠٠:٢٣:١٤
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٤٧:١٢١٣:٠١:٥٨١٩:١٧:٠٩١٩:٣٣:٤٩٠٠:٢٢:٥٣
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٤٦:٠٧١٣:٠١:٤١١٩:١٧:٤٠١٩:٣٤:٢٠٠٠:٢٢:٣٢
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٤٥:٠١١٣:٠١:٢٣١٩:١٨:١٠١٩:٣٤:٥٢٠٠:٢٢:١١
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠١:٠٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٥:٢٤٠٠:٢١:٥٠
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٠:٤٩١٩:١٩:١٢١٩:٣٥:٥٦٠٠:٢١:٢٩
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٠:٣٣١٩:١٩:٤٣١٩:٣٦:٢٨٠٠:٢١:٠٨
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٠:٤٤١٣:٠٠:١٦١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:٠٠٠٠:٢٠:٤٨
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٢٢٠٦:٣٩:٤١١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٧:٣٢٠٠:٢٠:٢٧
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:١٠٠٦:٣٨:٣٨١٢:٥٩:٤٥١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٠٥٠٠:٢٠:٠٧
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٥٨٠٦:٣٧:٣٦١٢:٥٩:٢٩١٩:٢١:٤٧١٩:٣٨:٣٨٠٠:١٩:٤٧
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٦:٣٤١٢:٥٩:١٤١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:١١٠٠:١٩:٢٧
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٥:٣٣١٢:٥٨:٥٩١٩:٢٢:٥٠١٩:٣٩:٤٤٠٠:١٩:٠٧
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٤:٣٢١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:١٧٠٠:١٨:٤٨
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٠:٥٠٠٠:١٨:٢٨
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٢:٣٢١٢:٥٨:١٧١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٢٤٠٠:١٨:١٠
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٥٤٠٦:٣١:٣٣١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٤:٥٧١٩:٤١:٥٨٠٠:١٧:٥١
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٧:٣٢
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٠٦٠٠:١٧:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای تنبوجنوبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای تنبوجنوبی روستای تنبوجنوبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای تنبوجنوبی روستای تنبوجنوبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنبوجنوبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنبوجنوبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنبوجنوبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنبوجنوبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنبوجنوبی

روستای تنبوجنوبی بر روی نقشه

روستای تنبوجنوبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنبوجنوبی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای تنبوجنوبی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای تنبوجنوبی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای تنبوجنوبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنبوجنوبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تنبوجنوبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ تنبوجنوبی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تنبوجنوبی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنبوجنوبی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ تنبوجنوبی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تنبوجنوبی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنبوجنوبی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تنبوجنوبی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنبوجنوبی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنبوجنوبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو