جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تفت

تفت | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز تفت

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٠٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٣:٣٨

شنبه ٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٣ شوال ١٤٤٢ قمری
١٥ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تفت (شهرستان تفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ اردیبهشت ٠٠ شهر تفت)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر تفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز جهانی خانواده

لئوبوسكالیا
امروز بر پایه‌ی خاطره‌ی [=یادبود] دیروز، داوری نكن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تفت

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تفت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تفت ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر تفت (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تفت ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تفت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٨:٢٢١٢:٥٦:١٤١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:٠٣٠٠:١٥:٠٦
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٧:٠٧١٢:٥٥:٥٧١٩:١٥:١٧١٩:٣٢:٤٥٠٠:١٤:٤٤
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:١٤:١١٠٦:٣٥:٥٣١٢:٥٥:٤٠١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٢٦٠٠:١٤:٢٢
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٤:٣٩١٢:٥٥:٢٣١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:٠٨٠٠:١٤:٠٠
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٣:٢٥١٢:٥٥:٠٦١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٣:٣٨
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٢:١٢١٢:٥٤:٥٠١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٣٢٠٠:١٣:١٧
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٤:٣٤١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:١٤٠٠:١٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٤:١٨١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٥٦٠٠:١٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٤:٠٢١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٣٨٠٠:١٢:١٢
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:٢٠٠٠:١١:٥١
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٦:١٢١٢:٥٣:٣١١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٠٣٠٠:١١:٣٠
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٣:١٧١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٤٥٠٠:١١:٠٩
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٠:٤٩
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:١١٠٠:١٠:٢٨
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:٣٥١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٥٤٠٠:١٠:٠٨
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٣٧٠٠:٠٩:٤٨
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٩:٢١١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٩:٢٩
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٨:١٤١٢:٥١:٥٦١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٩:١٠
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٧:٠٩١٢:٥١:٤٤١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٨:٥١
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٦:٠٥١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٨:٣٢
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٥:٠١١٢:٥١:٢٢١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٨:١٤
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٣:٥٨١٢:٥١:١٢١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٧:٥٦
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٢:٥٦١٢:٥١:٠٢١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١١:٥٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٠:٤٣١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٦:٥٠
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٦:٣٤
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٦:١٩
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٠:١٣١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:١١٠٠:٠٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تفت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر تفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر تفت

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر تفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تفت

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تفت شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تفت شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر تفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تفت

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥١:٥٤١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٩:٠٦
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٦:٥٤١٢:٥١:٤٢١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٨:٤٧
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٥١:٣١١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٨:٢٨
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٤:٤٦١٢:٥١:٢٠١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٨:١٠
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٣:٤٣١٢:٥١:٠٩١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٧:٥٢
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٢:٤١١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٧:٣٥
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١١:٤٠١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٧:١٨
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٠:٤١١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٧:٠١
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٠:٣٢١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٦:٤٥
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٦:٣٠
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٠:١٧١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٦:١٤
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٠:١٠١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٦:٠٠
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٥:٤٥
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٥:٣٢
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٥:١٩
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٥:٠٦
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٤:٥٤
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠١:٣٧١٢:٤٩:٤١١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٤٩٠٠:٠٤:٤٢
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٤:٣١
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٤:٢١
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٤:١١
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٤٨٠٠:٠٤:٠٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٧:٤٩١٢:٤٩:٣٣١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٣:٥٤
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٣:٤٦
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٣:٣٨
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٣:٣١
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٣:٢٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٤:٣٤١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٣:٢٠
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٩:٤١١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٣:١٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٩:٤٥١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٣:١٠
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٩:٤٨١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر تفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تفت شهر تفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تفت شهر تفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تفت

تَفْت شهری است در بخش مرکزی شهرستان تفت که در استان یزد ایران واقع شده است. شهر تفت در جنوب غربی استان یزد و در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر یزد واقع شده و به دلیل قرار گرفتن در دامنه‌های شیر کوه از آب و هوایی خنک نسبت به دیگر شهرهای استان برخوردار است.

شهر تفت در ویکیپدیا

شهر تفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تفت بر روی نقشه

شهر تفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تفت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تفت
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر تفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تفت رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ تفت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تفت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تفت ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان پخش اذان مستقیم به افق تفت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تفت ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تفت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تفت ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تفت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو