جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تایباد

تایباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تایباد

اذان صبح: ٠٣:٤٧:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٢٣:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:٤٧

شنبه ٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٣ شوال ١٤٤٢ قمری
١٥ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تایباد (شهرستان تایباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ اردیبهشت ٠٠ شهر تایباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر تایباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تایباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز جهانی خانواده

امام جعفر صادق (ع)
چنان از خدا بترس كه گويا او را مي بيني و اگر تو او را نمي بيني او تو را مي بيند .

اوقات شرعی ماه جاری شهر تایباد

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تایباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تایباد ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر تایباد (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تایباد ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تایباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٠:١٤١٢:٢٩:٥٥١٨:٥٠:١٠١٩:٠٨:١٥٢٣:٤٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٥٢١٢:٢٩:٣٨١٨:٥٠:٥٧١٩:٠٩:٠٤٢٣:٤٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٧:٣١١٢:٢٩:٢١١٨:٥١:٤٥١٩:٠٩:٥٣٢٣:٤٦:٢٣
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٦:١٠١٢:٢٩:٠٤١٨:٥٢:٣٢١٩:١٠:٤١٢٣:٤٦:٠٠
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٤:٤٩١٢:٢٨:٤٧١٨:٥٣:١٩١٩:١١:٣٠٢٣:٤٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٣:٢٩١٢:٢٨:٣١١٨:٥٤:٠٧١٩:١٢:١٩٢٣:٤٥:١٥
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٢:٠٩١٢:٢٨:١٥١٨:٥٤:٥٤١٩:١٣:٠٨٢٣:٤٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٠:٥٠١٢:٢٧:٥٩١٨:٥٥:٤١١٩:١٣:٥٨٢٣:٤٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٩:٣١١٢:٢٧:٤٣١٨:٥٦:٢٩١٩:١٤:٤٧٢٣:٤٤:٠٨
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٨:١٣١٢:٢٧:٢٨١٨:٥٧:١٦١٩:١٥:٣٦٢٣:٤٣:٤٦
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٦:٥٦١٢:٢٧:١٣١٨:٥٨:٠٣١٩:١٦:٢٦٢٣:٤٣:٢٣
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٥:٣٨١٢:٢٦:٥٨١٨:٥٨:٥١١٩:١٧:١٥٢٣:٤٣:٠٢
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٤:٢٢١٢:٢٦:٤٣١٨:٥٩:٣٩١٩:١٨:٠٥٢٣:٤٢:٤٠
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٣:٠٦١٢:٢٦:٢٩١٩:٠٠:٢٦١٩:١٨:٥٥٢٣:٤٢:١٨
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥١:٥١١٢:٢٦:١٦١٩:٠١:١٤١٩:١٩:٤٥٢٣:٤١:٥٧
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٠:٣٧١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٢:٠٢١٩:٢٠:٣٥٢٣:٤١:٣٦
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٢١:١١٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٥:٥٠١٩:٠٢:٥٠١٩:٢١:٢٥٢٣:٤١:١٥
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٨:١٠١٢:٢٥:٣٧١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٢:١٦٢٣:٤٠:٥٥
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٥:٢٥١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٣:٠٦٢٣:٤٠:٣٥
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٥:٤٧١٢:٢٥:١٤١٩:٠٥:١٤١٩:٢٣:٥٧٢٣:٤٠:١٥
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٤:٣٧١٢:٢٥:٠٣١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٣:٢٨١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٣٩٢٣:٣٩:٣٧
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٢:١٩١٢:٢٤:٤٣١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٦:٣٠٢٣:٣٩:١٨
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤١:١٢١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٧:٢١٢٣:٣٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٩:١٥١٩:٢٨:١٢٢٣:٣٨:٤٢
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٣٩:٠٠١٢:٢٤:١٦١٩:١٠:٠٤١٩:٢٩:٠٣٢٣:٣٨:٢٤
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٤:٠٨١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٥٤٢٣:٣٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٤:٠١١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٤٥٢٣:٣٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٣٥:٤٩١٢:٢٣:٥٤١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:٣٧٢٣:٣٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تایباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر تایباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تایباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تایباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر تایباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تایباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تایباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تایباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر تایباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تایباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تایباد

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تایباد شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر تایباد شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تایباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تایباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تایباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر تایباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تایباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تایباد

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٥:٣٥١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٠:٥١
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٥:٢٣١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٠:٣١
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٥:١٢١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٤:٠٩٢٣:٤٠:١١
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٥:٠١١٩:٠٦:١٤١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٩:٥١
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٣:١١١٢:٢٤:٥٠١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٥١٢٣:٣٩:٣٢
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٢:٠٢٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٤:٤٠١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٦:٤٢٢٣:٣٩:١٣
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٤:٣١١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٧:٣٣٢٣:٣٨:٥٥
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٨:٣٧
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢٤:١٣١٩:١٠:١٥١٩:٢٩:١٤٢٣:٣٨:١٩
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٤:٠٥١٩:١١:٠٣١٩:٣٠:٠٥٢٣:٣٨:٠٢
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٣:٥٨١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٥٧٢٣:٣٧:٤٦
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٥:٣٤١٢:٢٣:٥١١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٤٨٢٣:٣٧:٢٩
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٣:٤٥١٩:١٣:٢٨١٩:٣٢:٣٩٢٣:٣٧:١٤
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٣:٣٣١٢:٢٣:٣٩١٩:١٤:١٦١٩:٣٣:٣٠٢٣:٣٦:٥٨
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٢:٣٤١٢:٢٣:٣٤١٩:١٥:٠٤١٩:٣٤:٢١٢٣:٣٦:٤٤
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٣:٢٩١٩:١٥:٥٢١٩:٣٥:١٢٢٣:٣٦:٢٩
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٣:٢٥١٩:١٦:٤٠١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:١٦
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٥:٥١٠٥:٢٩:٤٥١٢:٢٣:٢٢١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٥٤٢٣:٣٦:٠٣
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٣:١٩١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٤٥٢٣:٣٥:٥٠
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٧:٥٩١٢:٢٣:١٧١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:٣٥٢٣:٣٥:٣٨
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٢:١٣٠٥:٢٧:٠٨١٢:٢٣:١٥١٩:١٩:٥١١٩:٣٩:٢٦٢٣:٣٥:٢٦
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥١:٠٢٠٥:٢٦:١٨١٢:٢٣:١٤١٩:٢٠:٣٨١٩:٤٠:١٦٢٣:٣٥:١٦
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٢٥:٣٠١٢:٢٣:١٤١٩:٢١:٢٥١٩:٤١:٠٦٢٣:٣٥:٠٥
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٣:١٤١٩:٢٢:١٢١٩:٤١:٥٥٢٣:٣٤:٥٦
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢٣:٥٧١٢:٢٣:١٤١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٤٥٢٣:٣٤:٤٧
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٦:٣٥٠٥:٢٣:١٢١٢:٢٣:١٥١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:٣٤٢٣:٣٤:٣٨
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٢٢:٣٠١٢:٢٣:١٧١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٤:٢٢٢٣:٣٤:٣٠
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٤:٣٠٠٥:٢١:٤٨١٢:٢٣:١٩١٩:٢٥:١٥١٩:٤٥:١١٢٣:٣٤:٢٣
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٢١:٠٨١٢:٢٣:٢٢١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٥٩٢٣:٣٤:١٦
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤٢:٣٢٠٥:٢٠:٣٠١٢:٢٣:٢٥١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٦:٤٦٢٣:٣٤:١٠
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٤١:٣٥٠٥:١٩:٥٣١٢:٢٣:٢٩١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:٣٣٢٣:٣٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تایباد شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر تایباد شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تایباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تایباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تایباد

تایْباد از شهرهای استان خراسان و مرکز شهرستان تایباد است اکنون در شرق استان خراسان رضوی در نزدیکی مرز ایران و افغانستان قرار دارد. این شهر در ۶۰ کیلومتری جنوب تربت جام و ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده‌است

شهر تایباد در ویکیپدیا

شهر تایباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تایباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تایباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تایباد بر روی نقشه

شهر تایباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تایباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تایباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تایباد
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر تایباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تایباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تایباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ تایباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تایباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تایباد ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ تایباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تایباد ماه رمضان ١ / ١٤٠١
افق شرعی امروز فردا تایباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ تایباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تایباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تایباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو