جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تایباد

تایباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تایباد


اذان صبح: ٠٤:٥٦:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٩
اذان ظهر: ١١:٢٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:١٦:٣٢
اذان مغرب: ١٦:٣٦:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٤٤

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تایباد (شهرستان تایباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر تایباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تایباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تایباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جانولی
با تمام راههایی كه می توانید، در تمام جاهایی كه می توانید، در تمام اوقاتی كه می توانید، با تمام مردمی كه می توانید، تا آنجایی كه می توانید خوبی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تایباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تایباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تایباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تایباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تایباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تایباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٢:٥٥١٢:٢٤:٤٨١٩:٠٧:١٤١٩:٢٦:٠٤٢٣:٣٩:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١١:٤٢٠٥:٤١:٤٧١٢:٢٤:٣٩١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٦:٥٥٢٣:٣٩:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٤٦٢٣:٣٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢٤:٢١١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:٣٧٢٣:٣٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٨:٢٩١٢:٢٤:١٣١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٢٨٢٣:٣٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٧:٢٥١٢:٢٤:٠٥١٩:١١:١٦١٩:٣٠:١٩٢٣:٣٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٦:٢٢١٢:٢٣:٥٨١٩:١٢:٠٤١٩:٣١:١١٢٣:٣٧:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٣:٥١١٩:١٢:٥٣١٩:٣٢:٠٢٢٣:٣٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٤:١٩١٢:٢٣:٤٥١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٥٣٢٣:٣٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣٣:٢٠١٢:٢٣:٣٩١٩:١٤:٢٩١٩:٣٣:٤٤٢٣:٣٦:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٢:٢١١٢:٢٣:٣٤١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:٣٥٢٣:٣٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٣١:٢٤١٢:٢٣:٢٩١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:٢٥٢٣:٣٦:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٤٩٠٥:٣٠:٢٨١٢:٢٣:٢٥١٩:١٦:٥٣١٩:٣٦:١٦٢٣:٣٦:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٢٩:٣٣١٢:٢٣:٢٢١٩:١٧:٤٠١٩:٣٧:٠٧٢٣:٣٦:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٢٨:٣٩١٢:٢٣:١٩١٩:١٨:٢٨١٩:٣٧:٥٧٢٣:٣٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٢٧:٤٧١٢:٢٣:١٧١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٤٨٢٣:٣٥:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٥٦٠٥:٢٦:٥٦١٢:٢٣:١٥١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٩:٣٨٢٣:٣٥:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٢٦:٠٦١٢:٢٣:١٤١٩:٢٠:٤٩١٩:٤٠:٢٨٢٣:٣٥:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٢٥:١٨١٢:٢٣:١٤١٩:٢١:٣٦١٩:٤١:١٨٢٣:٣٥:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:٣٠٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٣:١٤١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٢:٠٧٢٣:٣٤:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٣:٤٦١٢:٢٣:١٤١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٥٦٢٣:٣٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٣:٠٢١٢:٢٣:١٦١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٣:٤٥٢٣:٣٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢٢:١٩١٢:٢٣:١٧١٩:٢٤:٤١١٩:٤٤:٣٤٢٣:٣٤:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:١٥٠٥:٢١:٣٨١٢:٢٣:٢٠١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:٢٢٢٣:٣٤:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:١٦٠٥:٢٠:٥٩١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٦:١١١٩:٤٦:١٠٢٣:٣٤:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:١٨٠٥:٢٠:٢١١٢:٢٣:٢٦١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٥٧٢٣:٣٤:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٢٢٠٥:١٩:٤٤١٢:٢٣:٣٠١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٤٤٢٣:٣٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٢٨٠٥:١٩:٠٩١٢:٢٣:٣٥١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٨:٣٠٢٣:٣٣:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٣٥٠٥:١٨:٣٦١٢:٢٣:٤٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٩:١٦٢٣:٣٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تایباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تایباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تایباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تایباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تایباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تایباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تایباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تایباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تایباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تایباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تایباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٦:٥٦١١:١٢:٥١١٦:١٨:٢٨١٦:٣٧:٤٩٢٢:٢٩:٤٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٧:٥٣١١:١٣:٠٧١٦:١٨:٠٣١٦:٣٧:٢٧٢٢:٣٠:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٨:٥٠١١:١٣:٢٤١٦:١٧:٤١١٦:٣٧:٠٦٢٢:٣٠:١٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٩:٤٧١١:١٣:٤١١٦:١٧:٢٠١٦:٣٦:٤٨٢٢:٣٠:٢٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٠:٤٣١١:١٤:٠٠١٦:١٧:٠١١٦:٣٦:٣١٢٢:٣٠:٤٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١١:٣٩١١:١٤:١٩١٦:١٦:٤٤١٦:٣٦:١٦٢٢:٣٠:٥٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٢:٣٥١١:١٤:٣٩١٦:١٦:٢٩١٦:٣٦:٠٣٢٢:٣١:١٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٣:٢٩١١:١٥:٠٠١٦:١٦:١٦١٦:٣٥:٥٢٢٢:٣١:٣٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٤:٢٤١١:١٥:٢١١٦:١٦:٠٤١٦:٣٥:٤٣٢٢:٣١:٥٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٥:١٨١١:١٥:٤٣١٦:١٥:٥٥١٦:٣٥:٣٥٢٢:٣٢:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٦:١١١١:١٦:٠٥١٦:١٥:٤٧١٦:٣٥:٣٠٢٢:٣٢:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٧:٠٣١١:١٦:٢٨١٦:١٥:٤٢١٦:٣٥:٢٦٢٢:٣٢:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٧:٥٥١١:١٦:٥٢١٦:١٥:٣٨١٦:٣٥:٢٤٢٢:٣٣:٠٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٤٦١١:١٧:١٧١٦:١٥:٣٧١٦:٣٥:٢٤٢٢:٣٣:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:٣٦١١:١٧:٤١١٦:١٥:٣٧١٦:٣٥:٢٦٢٢:٣٣:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٠:٢٥١١:١٨:٠٧١٦:١٥:٣٩١٦:٣٥:٢٩٢٢:٣٤:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢١:١٣١١:١٨:٣٣١٦:١٥:٤٣١٦:٣٥:٣٥٢٢:٣٤:٣٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٢:٠١١١:١٨:٥٩١٦:١٥:٤٩١٦:٣٥:٤٢٢٢:٣٥:٠٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٤٧١١:١٩:٢٦١٦:١٥:٥٧١٦:٣٥:٥١٢٢:٣٥:٢٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٣:٣٢١١:١٩:٥٣١٦:١٦:٠٧١٦:٣٦:٠٢٢٢:٣٥:٥٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٤:١٦١١:٢٠:٢١١٦:١٦:١٩١٦:٣٦:١٥٢٢:٣٦:١٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٤:٥٩١١:٢٠:٤٩١٦:١٦:٣٢١٦:٣٦:٣٠٢٢:٣٦:٤٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٥:٤١١١:٢١:١٧١٦:١٦:٤٨١٦:٣٦:٤٦٢٢:٣٧:١٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٦:٢١١١:٢١:٤٦١٦:١٧:٠٥١٦:٣٧:٠٤٢٢:٣٧:٣٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٧:٠١١١:٢٢:١٤١٦:١٧:٢٤١٦:٣٧:٢٤٢٢:٣٨:٠٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٧:٣٨١١:٢٢:٤٤١٦:١٧:٤٥١٦:٣٧:٤٦٢٢:٣٨:٣٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٨:١٥١١:٢٣:١٣١٦:١٨:٠٨١٦:٣٨:٠٩٢٢:٣٩:٠١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٨:٥٠١١:٢٣:٤٢١٦:١٨:٣٣١٦:٣٨:٣٤٢٢:٣٩:٣٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٩:٢٤١١:٢٤:١٢١٦:١٨:٥٩١٦:٣٩:٠٠٢٢:٣٩:٥٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٩:٥٦١١:٢٤:٤٢١٦:١٩:٢٧١٦:٣٩:٢٨٢٢:٤٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تایباد شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تایباد شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تایباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تایباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تایباد

تایْباد از شهرهای استان خراسان و مرکز شهرستان تایباد است اکنون در شرق استان خراسان رضوی در نزدیکی مرز ایران و افغانستان قرار دارد. این شهر در ۶۰ کیلومتری جنوب تربت جام و ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده‌است

شهر تایباد در ویکیپدیا

شهر تایباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تایباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تایباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تایباد بر روی نقشه

شهر تایباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تایباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تایباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تایباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تایباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تایباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تایباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تایباد
افق شرعی امروز فردا تایباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تایباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا تایباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تایباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تایباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تایباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تایباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تایباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو