جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تازه شهر

سلماس | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تازه شهر

اذان صبح: ٠٦:١٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٢:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٠٤:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٥٩

شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
٠٩ جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه شهر (شهرستان سلماس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٩ شهر تازه شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٩ شهر تازه شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
به من بگو دلم چه می خواهد... دلم در كنار تو است، حقیرش نشمار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه شهر

اوقات شرعی بهمن ٩٩ | اوقات شرعی ژانویه ٢١ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه شهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه شهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تازه شهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه شهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تازه شهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٧:١٢١٣:٣١:٣٢٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٤٥:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٥:٤٧١٣:٣١:١٨٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٤٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:١٢٠٦:٥٤:٢٣١٣:٣١:٠٤٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٤٤:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٥٢:٥٩١٣:٣٠:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٤٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٧٠٦:٥١:٣٥١٣:٣٠:٣٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٤٣:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠٥٠٦:٥٠:١٣١٣:٣٠:٢٣٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٤٣:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٨:٥١١٣:٣٠:١١٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤١٠٠:٤٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٧:٣١١٣:٢٩:٥٨٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٤٢:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٦:١١١٣:٢٩:٤٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٤٢:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٢١٠٦:٤٤:٥١١٣:٢٩:٣٥٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٤١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤١٠٦:٤٣:٣٣١٣:٢٩:٢٤٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٤١:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٤٢:١٦١٣:٢٩:١٤٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٤١:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٤١:٠٠١٣:٢٩:٠٤٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٤٠:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٨:٥٤٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٤٠:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٨:٤٥٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٤٠:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٨:٣٧٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٣٩:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢٨:٢٩٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣٩:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٤:٥٤١٣:٢٨:٢٢٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٩:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣٨:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٤٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٨:٠٨٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٣١٠٠:٣٨:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٣١:٢٨١٣:٢٨:٠٣٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٣١٠٠:٣٨:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:١١٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٧:٥٨٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٣٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٩:١٧١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٣٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٧:٤٩٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٣٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٧:١١١٣:٢٧:٤٦٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٣٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٧:٤٣٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٣٦:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٧:٤١٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٦:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٧:٣٩٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥٢:٢١٠٠:٣٦:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٥٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٧:٣٨٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٣:١٨٠٠:٣٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه شهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر تازه شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تازه شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر تازه شهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الاول

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تازه شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر تازه شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر تازه شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر تازه شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ م شهر تازه شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر تازه شهر

فوریه
ژانویه ٢٠٢١ م
دسامبر

دانلود اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر تازه شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر تازه شهر شهر تازه شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر تازه شهر شهر تازه شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تازه شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه شهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر تازه شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر تازه شهر

اسفند
بهمن ١٣٩٩ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٣:٤٣٠٧:٤٤:٢٢١٢:٤٢:٢٠١٧:٤٠:٣٧١٨:٠٠:٥٩٢٣:٥٦:٥٩
٠٢ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٣:٢٠٠٧:٤٣:٥١١٢:٤٢:٣٧١٧:٤١:٤٣١٨:٠٢:٠٢٢٣:٥٧:٢٠
٠٣ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٢:٥٦٠٧:٤٣:١٨١٢:٤٢:٥٣١٧:٤٢:٥٠١٨:٠٣:٠٦٢٣:٥٧:٤٠
٠٤ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٢:٣٠٠٧:٤٢:٤٣١٢:٤٣:٠٩١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٤:١٠٢٣:٥٧:٥٩
٠٥ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٢:٠٢٠٧:٤٢:٠٥١٢:٤٣:٢٣١٧:٤٥:٠٣١٨:٠٥:١٤٢٣:٥٨:١٨
٠٦ بهمن ١٣٩٩٠٦:١١:٣٣٠٧:٤١:٢٦١٢:٤٣:٣٧١٧:٤٦:١٠١٨:٠٦:١٨٢٣:٥٨:٣٦
٠٧ بهمن ١٣٩٩٠٦:١١:٠١٠٧:٤٠:٤٦١٢:٤٣:٥٠١٧:٤٧:١٧١٨:٠٧:٢٣٢٣:٥٨:٥٣
٠٨ بهمن ١٣٩٩٠٦:١٠:٢٨٠٧:٤٠:٠٣١٢:٤٤:٠٢١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٨:٢٨٢٣:٥٩:٠٩
٠٩ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٩:٥٣٠٧:٣٩:١٩١٢:٤٤:١٤١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٩:٣٢٢٣:٥٩:٢٤
١٠ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٩:١٦٠٧:٣٨:٣٢١٢:٤٤:٢٤١٧:٥٠:٤٠١٨:١٠:٣٧٢٣:٥٩:٣٩
١١ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٨:٣٧٠٧:٣٧:٤٥١٢:٤٤:٣٤١٧:٥١:٤٨١٨:١١:٤٢٢٣:٥٩:٥٢
١٢ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٦:٥٥١٢:٤٤:٤٣١٧:٥٢:٥٦١٨:١٢:٤٨٠٠:٠٠:٠٥
١٣ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٧:١٥٠٧:٣٦:٠٤١٢:٤٤:٥١١٧:٥٤:٠٤١٨:١٣:٥٣٠٠:٠٠:١٧
١٤ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٦:٣١٠٧:٣٥:١١١٢:٤٤:٥٨١٧:٥٥:١٢١٨:١٤:٥٨٠٠:٠٠:٢٩
١٥ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٥:٤٥٠٧:٣٤:١٧١٢:٤٥:٠٥١٧:٥٦:٢٠١٨:١٦:٠٣٠٠:٠٠:٣٩
١٦ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٨٠٧:٣٣:٢١١٢:٤٥:١١١٧:٥٧:٢٨١٨:١٧:٠٨٠٠:٠٠:٤٨
١٧ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٩٠٧:٣٢:٢٣١٢:٤٥:١٦١٧:٥٨:٣٦١٨:١٨:١٣٠٠:٠٠:٥٧
١٨ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٨٠٧:٣١:٢٤١٢:٤٥:٢٠١٧:٥٩:٤٣١٨:١٩:١٩٠٠:٠١:٠٥
١٩ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٢:٢٦٠٧:٣٠:٢٤١٢:٤٥:٢٣١٨:٠٠:٥١١٨:٢٠:٢٤٠٠:٠١:١٢
٢٠ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠١:٣٢٠٧:٢٩:٢٢١٢:٤٥:٢٦١٨:٠١:٥٨١٨:٢١:٢٨٠٠:٠١:١٨
٢١ بهمن ١٣٩٩٠٦:٠٠:٣٧٠٧:٢٨:١٩١٢:٤٥:٢٨١٨:٠٣:٠٦١٨:٢٢:٣٣٠٠:٠١:٢٣
٢٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٩:٤٠٠٧:٢٧:١٤١٢:٤٥:٢٩١٨:٠٤:١٣١٨:٢٣:٣٨٠٠:٠١:٢٧
٢٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢٦:٠٨١٢:٤٥:٢٩١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٤:٤٢٠٠:٠١:٣١
٢٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٥:٠١١٢:٤٥:٢٩١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٥:٤٧٠٠:٠١:٣٣
٢٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢٣:٥٢١٢:٤٥:٢٧١٨:٠٧:٣٣١٨:٢٦:٥١٠٠:٠١:٣٥
٢٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢٢:٤٣١٢:٤٥:٢٥١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٧:٥٥٠٠:٠١:٣٦
٢٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢١:٣٢١٢:٤٥:٢٣١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٨:٥٨٠٠:٠١:٣٦
٢٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٠:٢٠١٢:٤٥:١٩١٨:١٠:٥٠١٨:٣٠:٠٢٠٠:٠١:٣٥
٢٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٠٠٧:١٩:٠٦١٢:٤٥:١٥١٨:١١:٥٥١٨:٣١:٠٥٠٠:٠١:٣٣
٣٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٥١:١١٠٧:١٧:٥٢١٢:٤٥:١٠١٨:١٣:٠٠١٨:٣٢:٠٨٠٠:٠١:٣١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تازه شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر تازه شهر شهر تازه شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر تازه شهر شهر تازه شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تازه شهر

تازه‌شهر یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان سلماس جای دارد

شهر تازه شهر در ویکیپدیا

شهر تازه شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه شهر بر روی نقشه

شهر تازه شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه شهر
اوقات شرعی بهمن ٩٩ شهر تازه شهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ شهر تازه شهر + دانلود
اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر تازه شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تازه شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه شهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تازه شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تازه شهر
افق شرعی بهمن ٩٩ / ١٣٩٩ تازه شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه شهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق تازه شهر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تازه شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تازه شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو