جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیدخون

کنگان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بیدخون


اذان صبح: ٠٤:٣٦:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٢:٢٥

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیدخون (شهرستان کنگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر بیدخون)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بیدخون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیدخون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لابرویر
اصیل بودن سعادت است، اما خوب است رفتار ما به گونه ای باشد كه نیاز به پرسش از اصل ما نباشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیدخون

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیدخون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیدخون ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیدخون (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیدخون ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیدخون ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٦:٠١١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٣٤٠٠:١٩:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥٩:٢٣١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٠٨٠٠:١٩:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٣:٥٩١٢:٥٩:٠٩١٩:٢٤:٤٣١٩:٤١:٤٢٠٠:١٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٢:٥٩١٢:٥٨:٥٥١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:١٦٠٠:١٨:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٨:٤١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٨:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٠٠٠٦:٣١:٠١١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٨:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٨:١٦١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٢٩:٠٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٧:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٤٣٠٠:١٦:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:١٨٠٠:١٦:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٧:١٩١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٦:٥٣٠٠:١٦:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٢٨٠٠:١٦:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٦:٥٩١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٠٤٠٠:١٥:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٢:٤٦١٢:٥٦:٥٠١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٥:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢١:٥٥١٢:٥٦:٤٢١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:١٦٠٠:١٥:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٦:٣٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٥:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٤:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٠٤٠٠:١٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٨:٤١١٢:٥٦:١٣١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٤١٠٠:١٤:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:١٧٠٠:١٤:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٧:١٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٥٤٠٠:١٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٣١٠٠:١٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٥:٤٣١٢:٥٥:٥٤١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٠٨٠٠:١٣:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٥:٠١١٢:٥٥:٥١١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٤:٢١١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٣:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٣:٤١١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٣:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٥:٤٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:١٣٠٠:١٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیدخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیدخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیدخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدخون

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بیدخون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیدخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیدخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بیدخون

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیدخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بیدخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بیدخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیدخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیدخون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیدخون

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیدخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیدخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیدخون

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٢:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٢:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٢:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٦:١٤١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٢:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٦:٢١١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٢:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٢:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٢:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٦:٤٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٢:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٦:٥٠١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٢:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٦:٥٨١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٢:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٧:٠٧١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٢:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٧:١٦١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٢:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٢:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٧:٣٥١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٢:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٧:٤٥١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٢:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٣:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢١٠٠:١٣:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٨:١٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٤٧٠٠:١٣:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٣٠٠:١٣:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥٨:٤١١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٣:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٣:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٣:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٩:١٧١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٤:٠٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:١٠٠٠:١٤:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٤:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٤:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٤:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٠:٢١١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٥:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٥:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٥:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠١:٠١١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:١١٠٠:١٥:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیدخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیدخون شهر بیدخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیدخون شهر بیدخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیدخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیدخون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیدخون

بیدخون نام شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان عسلویه در استان بوشهر در جنوب ایران واقع است. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۸٫۸۸۶ نفر می‌باشد

شهر بیدخون در ویکیپدیا

شهر بیدخون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیدخون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیدخون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیدخون بر روی نقشه

شهر بیدخون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیدخون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیدخون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیدخون
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بیدخون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بیدخون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیدخون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیدخون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیدخون رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیدخون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیدخون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیدخون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیدخون
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بیدخون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیدخون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بیدخون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیدخون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیدخون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو