جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیارجمند

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بیارجمند

اذان صبح: ٠٥:٠٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:١٦
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٤٦:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٠٤:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٥٩

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیارجمند (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر بیارجمند)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بیارجمند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیارجمند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ناپلئون بناپارت
اشكال كارتان این است كه تازه روز قبل از نبرد، در حالی كه هنوز از تحركات دشمنتان بی خبرید، نقشه می كشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیارجمند

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیارجمند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیارجمند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیارجمند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیارجمند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیارجمند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٣:٤٦١٢:٤٦:٤٩١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:١٤٠٠:٠١:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٢:٢٦١٢:٤٦:٣٥١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٠٧٠٠:٠١:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:١١:٠٨١٢:٤٦:٢١١٩:٢٢:١١١٩:٤١:٠٠٠٠:٠١:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٦:٠٨١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٠:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٧:١٦١٢:٤٥:٤٢١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٤١٠٠:٠٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٥:٣٠١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٣٥٢٣:٥٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٤:٤٥١٢:٤٥:١٨١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٥:٠٧١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٩:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:١٦٢٣:٥٨:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠١:٠٦١٢:٤٤:٤٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٨:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٤:٣٥١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٠٤٢٣:٥٨:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٨:٤٤١٢:٤٤:٢٦١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٥٨٢٣:٥٧:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤٤:١٧١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٥٢٢٣:٥٧:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٦:٢٦١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٢:٢٤١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٧:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٣:١٥١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٦:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٤:١٣١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٣:٣٥٢٣:٥٦:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٣:٠٧١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:٢٩٢٣:٥٦:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٢:٠٤١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٦:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:١٢٠٥:٥١:٠١١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٦:١٧٢٣:٥٥:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:١١٢٣:٥٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٨:٥٩١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٨:٠٥٢٣:٥٥:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٤٣:٢٠١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥٤:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٧:٠٢١٢:٤٣:١٧١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٥٣٢٣:٥٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٦:٠٦١٢:٤٣:١٤١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٥٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٤٣:١٢١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:٤٠٢٣:٥٤:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٤:١٧١٢:٤٣:١٠١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٣٣٢٣:٥٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٣:٢٤١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٥٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:١٩٢٣:٥٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیارجمند

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بیارجمند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیارجمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیارجمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بیارجمند

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیارجمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیارجمند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیارجمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بیارجمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیارجمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیارجمند

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیارجمند شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیارجمند شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بیارجمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیارجمند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بیارجمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیارجمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیارجمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بیارجمند

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٠:٤٨١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٤:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:٣٥١٢:٤٩:٢١١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٤:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٢:٢٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٠١٠٠:٠٤:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٨:٤٨١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٣٩٠٠:٠٤:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٥٦١٢:٤٨:٣١١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:١٥٠٠:٠٤:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٤٣١٢:٤٨:١٤١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٥١٠٠:٠٣:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٣٠١٢:٤٧:٥٦١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٢٧٠٠:٠٣:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٦:١٦١٢:٤٧:٣٨١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٠٢٠٠:٠٣:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٧:٢٠١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٣٦٠٠:٠٣:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٥٠١٢:٤٧:٠١١٩:١٥:٣٧١٩:٣٤:١٠٠٠:٠٣:١٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٨:٣٦١٢:٤٦:٤٢١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٤٤٠٠:٠٣:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٩:٢٢١٢:٤٦:٢٢١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:١٧٠٠:٠٢:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٠:٠٩١٢:٤٦:٠٣١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٤٩٠٠:٠٢:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٥٥١٢:٤٥:٤٣١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:٢٢٠٠:٠٢:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢١:٤١١٢:٤٥:٢٣١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٥٤٠٠:٠٢:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:٢٧١٢:٤٥:٠٢١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٢٥٠٠:٠١:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٣:١٣١٢:٤٤:٤٢١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:٥٦٠٠:٠١:٣٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٥٩١٢:٤٤:٢١١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٢:٢٨٠٠:٠١:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٤:٤٥١٢:٤٤:٠٠١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٥٨٠٠:٠١:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٥:٣٢١٢:٤٣:٣٩١٩:٠١:١١١٩:١٩:٢٩٠٠:٠٠:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٦:١٨١٢:٤٣:١٨١٨:٥٩:٤٣١٩:١٨:٠٠٠٠:٠٠:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:٠٤١٢:٤٢:٥٧١٨:٥٨:١٥١٩:١٦:٣٠٠٠:٠٠:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٧:٥٠١٢:٤٢:٣٦١٨:٥٦:٤٦١٩:١٥:٠٠٠٠:٠٠:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٨:٣٦١٢:٤٢:١٤١٨:٥٥:١٧١٩:١٣:٣٠٢٣:٥٩:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٩:٢٣١٢:٤١:٥٣١٨:٥٣:٤٨١٩:١٢:٠١٢٣:٥٩:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:٠٩١٢:٤١:٣٢١٨:٥٢:١٩١٩:١٠:٣١٢٣:٥٩:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٠:٥٦١٢:٤١:١٠١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٩:٠١٢٣:٥٨:٥٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣١:٤٢١٢:٤٠:٤٩١٨:٤٩:٢١١٩:٠٧:٣١٢٣:٥٨:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٢:٢٩١٢:٤٠:٢٨١٨:٤٧:٥٢١٩:٠٦:٠١٢٣:٥٨:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٣:١٦١٢:٤٠:٠٦١٨:٤٦:٢٢١٩:٠٤:٣٢٢٣:٢٧:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٣٤:٠٢١١:٣٩:٤٥١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٣:٠٢٢٢:٥٧:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بیارجمند شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بیارجمند شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیارجمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیارجمند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیارجمند

شهر بیارجمند یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان است. این شهر مرکز بخش بیارجمند است. بیارجمند در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شاهرود قرار دارد و تا شهر سمنان، مرکز استان، ۳۱۰ کیلومتر فاصله دارد

شهر بیارجمند در ویکیپدیا

شهر بیارجمند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیارجمند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیارجمند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیارجمند بر روی نقشه

شهر بیارجمند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیارجمند
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بیارجمند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بیارجمند + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بیارجمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیارجمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بیارجمند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیارجمند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیارجمند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیارجمند
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بیارجمند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیارجمند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بیارجمند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیارجمند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بیارجمند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بیارجمند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو