جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بوچیر

بوچیر | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بوچیر

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٤٦

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوچیر (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای بوچیر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای بوچیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بوچیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

آنا آندریم
شناختن خود، خرد است؛ ولی شناختن دیگری، هوش سرشار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوچیر

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوچیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوچیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بوچیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوچیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بوچیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٥:٤٨١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:١٩٠٠:١٦:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣١:٣٣١٢:٥٥:٣٤١٩:١٩:٥٨١٩:٣٦:٥١٠٠:١٥:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٠:٣٤١٢:٥٥:١٩١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٢٤٠٠:١٥:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٢١:٠١١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٥:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٤:٥٢١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٣١٠٠:١٤:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٤:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٢:٣٦١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٤:١٤١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:١٢٠٠:١٣:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٣:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٣:٥١١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٢٠٠٠:١٣:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٤:٤٥١٩:٤١:٥٤٠٠:١٣:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٢:٠٥١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٢:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١١٠٦:٢١:١٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٢:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٠:٢١١٢:٥٣:١٠١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٢:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٣:٠١١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:١٣٠٠:١١:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٤٨٠٠:١١:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:٢٣٠٠:١١:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٥٨٠٠:١١:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:١٥١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٣٤٠٠:١١:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٠٠٠:١٠:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٢:١٨١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠١٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٢:١٣١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢١٠٠:١٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٣:١٥١٢:٥٢:٠٩١٩:٣١:٢٣١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٠:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٢:٠٥١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٠:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١١:٥٢١٢:٥٢:٠١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:١٢١٢:٥١:٥٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٣٣١٢:٥١:٥٦١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٩:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥١:٥٥١٩:٣٤:١٤١٩:٥١:٥٩٠٠:٠٩:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٩:١٩١٢:٥١:٥٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بوچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بوچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بوچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوچیر

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای بوچیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای بوچیر

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بوچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای بوچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای بوچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوچیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بوچیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای بوچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بوچیر

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای بوچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بوچیر روستای بوچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بوچیر روستای بوچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بوچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوچیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بوچیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای بوچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بوچیر

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٢:٢٢٠٥:٥٨:٢٧١٢:٠٢:٤١١٨:٠٧:٢٠١٨:٢٣:٤٩٢٣:٥٤:١٦
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:١٢٠٦:٥٧:٢١١٣:٠٢:٢٣١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٤:٢٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٠٢٠٦:٥٦:١٥١٣:٠٢:٠٥١٩:٠٨:٢١١٩:٢٤:٥١٠٠:٢٣:٣٦
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٢٠٦:٥٥:٠٨١٣:٠١:٤٧١٩:٠٨:٥١١٩:٢٥:٢١٠٠:٢٣:١٦
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤١٠٦:٥٤:٠٢١٣:٠١:٢٩١٩:٠٩:٢١١٩:٢٥:٥٢٠٠:٢٢:٥٦
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٢:٥٥١٣:٠١:١١١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٢٣٠٠:٢٢:٣٥
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥١:٤٩١٣:٠٠:٥٣١٩:١٠:٢١١٩:٢٦:٥٣٠٠:٢٢:١٤
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٠:٤٣١٣:٠٠:٣٥١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٢٤٠٠:٢١:٥٣
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٤٩:٣٦١٣:٠٠:١٦١٩:١١:٢١١٩:٢٧:٥٤٠٠:٢١:٣٢
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٤٠٦:٤٨:٣٠١٢:٥٩:٥٨١٩:١١:٥١١٩:٢٨:٢٥٠٠:٢١:١١
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٤٧:٢٤١٢:٥٩:٤٠١٩:١٢:٢١١٩:٢٨:٥٦٠٠:٢٠:٥٠
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٩:٢٢١٩:١٢:٥١١٩:٢٩:٢٧٠٠:٢٠:٢٩
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٤٥:١٣١٢:٥٩:٠٥١٩:١٣:٢١١٩:٢٩:٥٧٠٠:٢٠:٠٨
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٤٤:٠٨١٢:٥٨:٤٧١٩:١٣:٥١١٩:٣٠:٢٨٠٠:١٩:٤٧
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٤٣:٠٣١٢:٥٨:٣٠١٩:١٤:٢١١٩:٣١:٠٠٠٠:١٩:٢٦
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤١:٥٨١٢:٥٨:١٢١٩:١٤:٥١١٩:٣١:٣١٠٠:١٩:٠٥
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٠:٥٤١٢:٥٧:٥٥١٩:١٥:٢١١٩:٣٢:٠٢٠٠:١٨:٤٤
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٣٩:٥٠١٢:٥٧:٣٨١٩:١٥:٥٢١٩:٣٢:٣٤٠٠:١٨:٢٣
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥٧:٢٢١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٠٥٠٠:١٨:٠٣
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٤٣٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٧:٠٦١٩:١٦:٥٣١٩:٣٣:٣٧٠٠:١٧:٤٢
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٣٢٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥٦:٤٩١٩:١٧:٢٣١٩:٣٤:٠٩٠٠:١٧:٢٢
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٠٠٦:٣٥:٣٨١٢:٥٦:٣٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٤:٤١٠٠:١٧:٠٢
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٤:٣٦١٢:٥٦:١٨١٩:١٨:٢٥١٩:٣٥:١٤٠٠:١٦:٤١
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٣:٣٥١٢:٥٦:٠٣١٩:١٨:٥٦١٩:٣٥:٤٦٠٠:١٦:٢٢
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٥:٤٨١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:١٩٠٠:١٦:٠٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣١:٣٣١٢:٥٥:٣٤١٩:١٩:٥٨١٩:٣٦:٥١٠٠:١٥:٤٣
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٠:٣٤١٢:٥٥:١٩١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٢٤٠٠:١٥:٢٣
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٧٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٢١:٠١١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٥:٠٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٤:٥٢١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٣١٠٠:١٤:٤٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٤:٢٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٢:٣٦١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای بوچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بوچیر روستای بوچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بوچیر روستای بوچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوچیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بوچیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوچیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوچیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوچیر

روستای بوچیر بر روی نقشه

روستای بوچیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوچیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوچیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوچیر
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای بوچیر + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای بوچیر + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای بوچیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بوچیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بوچیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوچیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوچیر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بوچیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوچیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوچیر
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ بوچیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوچیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بوچیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوچیر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بوچیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوچیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو