جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بهنمیر

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بهنمیر

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥١:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٠٣
اذان مغرب: ١٨:١٥:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٢٨

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهنمیر (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر بهنمیر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بهنمیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بهنمیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام سجاد (ع)
همانا عباس نزد خداوند تعالی به درجهای حائز گشته که در روز قیامت باعث شگفتی و غبطهی تمامی شهیدان خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهنمیر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهنمیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهنمیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بهنمیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهنمیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بهنمیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٥:١٣١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:١١٠٠:١٣:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٣:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٢:٣٢١٢:٥٨:٢٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٢:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢١:١٣١٢:٥٨:١٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٢:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٨:٠٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٢:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٤٥٠٠:١١:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:١٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٤٠٠٠:١١:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٧:٢٥١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:٣٦٠٠:١١:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٧:١٤١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٣١٠٠:١٠:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:١٣٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٧:٠٣١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٠:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٢:١٩١٢:٥٦:٥٢١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٠:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١١:٠٦١٢:٥٦:٤٢١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٩:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٣:١٣٠٠:٠٩:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٠٩:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٦:١٥١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٨:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٨:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٨:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٠٧:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٥:٤١١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٧:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٧:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٥:٣٢١٩:٥١:٣٨٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٦:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٢:٢٧٠٠:٠٦:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٣:٢٣٠٠:٠٦:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٥:٢١١٩:٥٤:١٣٢٠:١٤:١٨٠٠:٠٦:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٥:١٩١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٥:١٢٠٠:٠٥:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٥:١٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٦:٠٧٠٠:٠٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٤:١٦١٢:٥٥:١٦١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٠١٠٠:٠٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٠٥٠٥:٥٣:٢٤١٢:٥٥:١٦١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:٠٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهنمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهنمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهنمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهنمیر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بهنمیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بهنمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهنمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بهنمیر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بهنمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بهنمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بهنمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهنمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهنمیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بهنمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بهنمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهنمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بهنمیر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بهنمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بهنمیر شهر بهنمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بهنمیر شهر بهنمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بهنمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهنمیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بهنمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهنمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهنمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بهنمیر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠١:٤٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٦:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠١:٢٨١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٦:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠١:١٢١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٠٠٠٠:١٦:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٥:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٠:٣٨١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:١٢٠٠:١٥:٤٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٦:١١١٣:٠٠:٢١١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٥:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٣٢:٣٢١٩:٥١:٢٠٠٠:١٥:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٧:٤٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:٥٤٠٠:١٥:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٩:٢٧١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٥:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٥٩٠٠:١٤:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣٠:١١١٢:٥٨:٤٩١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٣١٠٠:١٤:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:٥٨١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٤:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٨:١٠١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٣٤٠٠:١٤:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٠٥٠٠:١٤:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٣:٢١١٢:٥٧:٣٠١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٣٥٠٠:١٣:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:٠٩١٢:٥٧:٠٩١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٣:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٤:٥٦١٢:٥٦:٤٩١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٣٥٠٠:١٣:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٥:٤٤١٢:٥٦:٢٨١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٠٥٠٠:١٣:٠٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٦:٣٢١٢:٥٦:٠٧١٩:١٥:٠٧١٩:٣٣:٣٤٠٠:١٢:٥٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٧:١٩١٢:٥٥:٤٦١٩:١٣:٣٧١٩:٣٢:٠٣٠٠:١٢:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٨:٠٧١٢:٥٥:٢٥١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٣٢٠٠:١٢:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٨:٥٤١٢:٥٥:٠٤١٩:١٠:٣٧١٩:٢٩:٠١٠٠:١٢:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٩:٤٢١٢:٥٤:٤٣١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٣٠٠٠:١١:٤٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٠:٣٠١٢:٥٤:٢١١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٥٩٠٠:١١:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤١:١٨١٢:٥٤:٠٠١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٢٧٠٠:١١:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٢:٠٦١٢:٥٣:٣٩١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٥٦٠٠:١٠:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٢:٥٣١٢:٥٣:١٧١٩:٠٣:٠٥١٩:٢١:٢٥٠٠:١٠:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٣:٤١١٢:٥٢:٥٦١٩:٠١:٣٥١٩:١٩:٥٣٠٠:١٠:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٤:٣٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٠٠:٠٤١٩:١٨:٢٢٠٠:١٠:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٥:١٨١٢:٥٢:١٣١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٥١٢٣:٣٩:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٦:٠٦١١:٥١:٥٢١٧:٥٧:٠٣١٨:١٥:٢٠٢٣:٠٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بهنمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بهنمیر شهر بهنمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بهنمیر شهر بهنمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهنمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهنمیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بهنمیر

بهنمیر یکی از شهرهای استان مازندران، در شمال ایران بین دریایی مازندران و رشته کوه البرز قرار دارد. این شهر در شهرستان بابلسر واقع شده‌است. این شهر ۲۳/۲۸۴ نفر جمعیت دارد

شهر بهنمیر در ویکیپدیا

شهر بهنمیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهنمیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهنمیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهنمیر بر روی نقشه

شهر بهنمیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهنمیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهنمیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهنمیر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بهنمیر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بهنمیر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بهنمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بهنمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بهنمیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهنمیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهنمیر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بهنمیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بهنمیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهنمیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بهنمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهنمیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهنمیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بهنمیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهنمیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهنمیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو