جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بنجار

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنجار

اذان صبح: ٠٤:١٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٣٠
اذان ظهر: ١١:٠٧:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٢٩
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٧:٥٣

دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
٠٩ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٦ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بنجار (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ آبان ٩٩ شهر بنجار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بنجار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بنجار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
بدترین پاداش یك استاد این است كه دانشجویانش تا ابد شاگرد وی باقی بمانند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بنجار

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بنجار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنجار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بنجار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنجار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بنجار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٧:١١١٢:٢٤:٠٢١٨:٥١:٢٢١٩:٠٨:٥٦٢٣:٤٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٦:٠٢١٢:٢٣:٤٧١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٣٧٢٣:٤٢:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٤:٥٤١٢:٢٣:٣٣١٨:٥٢:٤١١٩:١٠:١٩٢٣:٤١:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٣:٤٧١٢:٢٣:١٩١٨:٥٣:٢٠١٩:١١:٠٠٢٣:٤١:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٤٢٢٣:٤١:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥١:٣٥١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٤:٤٠١٩:١٢:٢٣٢٣:٤٠:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٢:٤٠١٨:٥٥:١٩١٩:١٣:٠٥٢٣:٤٠:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٩:٢٥١٢:٢٢:٢٨١٨:٥٥:٥٩١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٨:٢١١٢:٢٢:١٦١٨:٥٦:٣٩١٩:١٤:٢٩٢٣:٣٩:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٧:١٨١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٧:١٩١٩:١٥:١٢٢٣:٣٩:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٦:١٦١٢:٢١:٥٤١٨:٥٧:٥٩١٩:١٥:٥٤٢٣:٣٩:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٥:١٥١٢:٢١:٤٣١٨:٥٨:٤٠١٩:١٦:٣٦٢٣:٣٨:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٤:١٤١٢:٢١:٣٣١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:١٩٢٣:٣٨:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٣:١٤١٢:٢١:٢٤١٩:٠٠:٠٠١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٨:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٢:١٦١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:٤١١٩:١٨:٤٤٢٣:٣٨:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:١٨١٢:٢١:٠٦١٩:٠١:٢١١٩:١٩:٢٧٢٣:٣٧:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٠٢١٩:٢٠:١٠٢٣:٣٧:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٥٣٢٣:٣٧:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٨:٣١١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٣:٢٣١٩:٢١:٣٧٢٣:٣٧:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٧:٣٧١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٢:٢٠٢٣:٣٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:٠٣٢٣:٣٦:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٣٥:٥٣١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٣:٤٧٢٣:٣٦:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٦٠٥:٣٥:٠٣١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٣٠٢٣:٣٦:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٤:١٤١٢:٢٠:١٨١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:١٤٢٣:٣٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٣:٢٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٣٢:٣٩١٢:٢٠:١٢١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٤٠٢٣:٣٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٣١:٥٣١٢:٢٠:١٠١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٧:٢٤٢٣:٣٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٩:٣١١٩:٢٨:٠٧٢٣:٣٥:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٠:٢٦١٢:٢٠:٠٧١٩:١٠:١١١٩:٢٨:٥٠٢٣:٣٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بنجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بنجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بنجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنجار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بنجار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بنجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بنجار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بنجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بنجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بنجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بنجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنجار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بنجار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بنجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بنجار

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بنجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بنجار شهر بنجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بنجار شهر بنجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بنجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنجار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بنجار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بنجار

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٣١:٣١١١:٠٨:١١١٦:٤٤:٢٧١٧:٠١:٥٤٢٢:٢٨:٣١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٢:١٥١١:٠٨:٠٣١٦:٤٣:٢٦١٧:٠٠:٥٥٢٢:٢٨:٢١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٣٢:٥٩١١:٠٧:٥٥١٦:٤٢:٢٦١٦:٥٩:٥٧٢٢:٢٨:١١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٣٣:٤٤١١:٠٧:٤٨١٦:٤١:٢٧١٦:٥٩:٠٠٢٢:٢٨:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٣٤:٣٠١١:٠٧:٤١١٦:٤٠:٢٩١٦:٥٨:٠٤٢٢:٢٧:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٥:١٥١١:٠٧:٣٦١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٧:٠٩٢٢:٢٧:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٣٦:٠٢١١:٠٧:٣١١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:١٥٢٢:٢٧:٣٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٧٠٥:٣٦:٤٨١١:٠٧:٢٧١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٥:٢٣٢٢:٢٧:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٥:٣٧:٣٥١١:٠٧:٢٤١٦:٣٦:٥٠١٦:٥٤:٣١٢٢:٢٧:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٣٨:٢٢١١:٠٧:٢١١٦:٣٥:٥٨١٦:٥٣:٤١٢٢:٢٧:١٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٣٩:١٠١١:٠٧:١٩١٦:٣٥:٠٧١٦:٥٢:٥٢٢٢:٢٧:١٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٣٩:٥٨١١:٠٧:١٨١٦:٣٤:١٧١٦:٥٢:٠٥٢٢:٢٧:١٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٠:٤٦١١:٠٧:١٨١٦:٣٣:٢٩١٦:٥١:١٨٢٢:٢٧:٠٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤١:٣٤١١:٠٧:١٩١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٠:٣٣٢٢:٢٧:٠٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٢:٢٣١١:٠٧:٢٠١٦:٣١:٥٦١٦:٤٩:٥٠٢٢:٢٧:٠٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٣:١٣١١:٠٧:٢٣١٦:٣١:١٢١٦:٤٩:٠٨٢٢:٢٧:٠٢
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٤:٠٢١١:٠٧:٢٦١٦:٣٠:٢٩١٦:٤٨:٢٧٢٢:٢٧:٠٢
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٤:٥٢١١:٠٧:٣٠١٦:٢٩:٤٨١٦:٤٧:٤٧٢٢:٢٧:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٥:٤٣١١:٠٧:٣٥١٦:٢٩:٠٨١٦:٤٧:١٠٢٢:٢٧:٠٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٦:٣٣١١:٠٧:٤١١٦:٢٨:٢٩١٦:٤٦:٣٣٢٢:٢٧:٠٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٧:٢٤١١:٠٧:٤٨١٦:٢٧:٥٢١٦:٤٥:٥٨٢٢:٢٧:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٤٨:١٥١١:٠٧:٥٥١٦:٢٧:١٧١٦:٤٥:٢٥٢٢:٢٧:١٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٤٩:٠٦١١:٠٨:٠٤١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٤:٥٣٢٢:٢٧:١٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٤٩:٥٧١١:٠٨:١٣١٦:٢٦:١٠١٦:٤٤:٢٣٢٢:٢٧:٢٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٠:٤٨١١:٠٨:٢٣١٦:٢٥:٤٠١٦:٤٣:٥٤٢٢:٢٧:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥١:٤٠١١:٠٨:٣٤١٦:٢٥:١١١٦:٤٣:٢٧٢٢:٢٧:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٢:٣٢١١:٠٨:٤٦١٦:٢٤:٤٣١٦:٤٣:٠٢٢٢:٢٧:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٣:٢٣١١:٠٨:٥٨١٦:٢٤:١٧١٦:٤٢:٣٨٢٢:٢٧:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٤:١٥١١:٠٩:١٢١٦:٢٣:٥٣١٦:٤٢:١٦٢٢:٢٨:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٥:٥٥:٠٦١١:٠٩:٢٦١٦:٢٣:٣٠١٦:٤١:٥٥٢٢:٢٨:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بنجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بنجار شهر بنجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بنجار شهر بنجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بنجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنجار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بنجار

بُنجار یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی زابل ایران است. این شهر در حدود ۱٫۵ کیلومتری شرق زابل و در منطقه‌ای دشت قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۷۵متر و آب و هوای آن گرم و خشک است

شهر بنجار در ویکیپدیا

شهر بنجار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بنجار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بنجار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بنجار بر روی نقشه

شهر بنجار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بنجار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بنجار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بنجار
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بنجار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بنجار + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بنجار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بنجار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بنجار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بنجار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بنجار رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ بنجار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنجار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بنجار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بنجار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنجار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنجار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بنجار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بنجار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بنجار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو