جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بقچیر

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بقچیر

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٤١:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:١٩
اذان مغرب: ١٩:٤٧:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٣٩

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بقچیر (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای بقچیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای بقچیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بقچیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

ویلیام شكسپیر
صورت شما كتابی است كه مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بقچیر

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بقچیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بقچیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بقچیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بقچیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بقچیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٦:٥٩١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٦:٠٠٢٣:٥٣:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:٤٣١٢:٣٦:٥٠١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٤٩٢٣:٥٣:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٦:٣٦١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٣٨٢٣:٥٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٦:٢٢١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٢:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠١:٥٩١٢:٣٦:٠٩١٩:١٠:٥١١٩:٢٩:١٦٢٣:٥٢:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٠:٤٦١٢:٣٥:٥٥١٩:١١:٣٨١٩:٣٠:٠٥٢٣:٥١:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٩:٣٤١٢:٣٥:٤٣١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥١:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٨:٢٢١٢:٣٥:٣١١٩:١٣:١١١٩:٣١:٤٤٢٣:٥١:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٧:١١١٢:٣٥:١٩١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٣٣٢٣:٥٠:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٦:٠١١٢:٣٥:٠٧١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٢٣٢٣:٥٠:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٤:٥٦١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:١٢٢٣:٥٠:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٤:٤٦١٩:١٦:٢٠١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٩:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٤:٣٦١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٥٢٢٣:٤٩:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٤:٢٦١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:٤٢٢٣:٤٩:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٤:١٧١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٨:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٩:٢٠١٢:٣٤:٠٩١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٨:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٤:٠١١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٨:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٣:٥٤١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٨:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٣:٤٧١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٧:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:٣٢٢٣:٤٧:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٢٣٢٣:٤٧:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤١:٢٤١٢:٣٣:٢١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٠٣٢٣:٤٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣٣:١٨١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٣:١٥١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٦:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣٨:٤٥١٢:٣٣:١٢١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٣٢٢٣:٤٥:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٧:٥٥١٢:٣٣:١١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٥:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٧:٠٦١٢:٣٣:١٠١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:١١٢٣:٤٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بقچیر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای بقچیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بقچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بقچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای بقچیر

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بقچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بقچیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای بقچیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای بقچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بقچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای بقچیر

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای بقچیر روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای بقچیر روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بقچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بقچیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بقچیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بقچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بقچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بقچیر

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٠:٣٨١٢:٤٣:١٨١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٢٦٢٣:٥٤:٤٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤١:١٩١٢:٤٣:١٩١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٥٤:٥٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٢:٠١١٢:٤٣:٢١١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٤:٠٢٢٣:٥٥:١٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٤٢:٤٣١٢:٤٣:٢١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٣:١٨٢٣:٥٥:٢٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤٣:٢١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:٣٢٢٣:٥٥:٣٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٤:٠٩١٢:٤٣:٢١١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٤٤٢٣:٥٥:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٤:٥٢١٢:٤٣:١٩١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٥٦٢٣:٥٥:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٥:٣٥١٢:٤٣:١٧١٩:٤٠:٣٤٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٥٥:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٦٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٣:١٥١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:١٤٢٣:٥٦:٠٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٧:٠١١٢:٤٣:١٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٦:٠٩
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٧:٤٥١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٦:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٦:٣١٢٣:٥٦:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٩:١٣١٢:٤٢:٥٩١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٦:٢٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٩:٥٦١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٣٥٢٣:٥٦:٢٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٠:٤٠١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٣٦٢٣:٥٦:٣٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٣٥٢٣:٥٦:٣٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٢:٠٨١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:٣٣٢٣:٥٦:٣٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٢:٢٥١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٦:٣٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٣:٣٧١٢:٤٢:١٦١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٦:٣٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٢:٠٧١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٦:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٥:٠٥١٢:٤١:٥٧١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:١٤٢٣:٥٦:٣٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٥:٤٩١٢:٤١:٤٧١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٠٧٢٣:٥٦:٣٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤١:٣٦١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٥٨٢٣:٥٦:٣٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٤١:٢٥١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٤٩٢٣:٥٦:٣٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٨:٠١١٢:٤١:١٣١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥٦:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤١:٠١١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٢٧٢٣:٥٦:٢٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٠:٤٨١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:١٥٢٣:٥٦:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٠:١٢١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥٦:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٠:٥٦١٢:٤٠:٢١١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٤٨٢٣:٥٦:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠١:٤٠١٢:٤٠:٠٧١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٣٤٢٣:٥٦:٠٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٣٩:٥٢١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بقچیر روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بقچیر روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بقچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بقچیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بقچیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بقچیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بقچیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بقچیر

روستای بقچیر بر روی نقشه

روستای بقچیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بقچیر
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای بقچیر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای بقچیر + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای بقچیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بقچیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بقچیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بقچیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بقچیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بقچیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بقچیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بقچیر
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بقچیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بقچیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بقچیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بقچیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو