جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بروات

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بروات

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٠٦
اذان ظهر: ١١:٢٠:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٠٥
اذان مغرب: ١٧:١٦:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٥٣

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بروات (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر بروات)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بروات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بروات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفكرات تنهایی می آموزند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بروات

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بروات در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروات ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بروات (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بروات ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بروات
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:١١:٣٧١٢:٣٦:٣٨١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:١٧٢٣:٥٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٠:٣٣١٢:٣٦:٢٣١٩:٠٢:٤٠١٩:١٩:٥٤٢٣:٥٥:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٩:٢٩١٢:٣٦:٠٩١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٣١٢٣:٥٥:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٨:٢٦١٢:٣٥:٥٥١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٠٨٢٣:٥٤:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٧:٢٣١٢:٣٥:٤٢١٩:٠٤:٢٧١٩:٢١:٤٥٢٣:٥٤:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٦:٢١١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٢:٢٣٢٣:٥٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٣٥:١٦١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٠١٢٣:٥٤:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٤:٢٠١٢:٣٥:٠٤١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:٣٨٢٣:٥٣:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:١٦٢٣:٥٣:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٢:٢١١٢:٣٤:٤٠١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٤:٥٤٢٣:٥٣:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠١:٢٣١٢:٣٤:٣٠١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٥:٣٣٢٣:٥٢:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٤:١٩١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:١١٢٣:٥٢:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٩:٢٩١٢:٣٤:٠٩١٩:٠٩:١٥١٩:٢٦:٥٠٢٣:٥٢:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٤:٠٠١٩:٠٩:٥١١٩:٢٧:٢٨٢٣:٥٢:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٧:٣٨١٢:٣٣:٥٠١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٠٧٢٣:٥١:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٣:٤٢١٩:١١:٠٤١٩:٢٨:٤٦٢٣:٥١:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٣:٣٤١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٢٥٢٣:٥١:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٣:٢٧١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٠٤٢٣:٥١:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٤:٠٩١٢:٣٣:٢٠١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٤٣٢٣:٥٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٣:١٩١٢:٣٣:١٤١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٢٣٢٣:٥٠:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٣:٠٨١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٣:٠٣١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥٠:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٠:٥٥١٢:٣٢:٥٨١٩:١٥:٢٤١٩:٣٣:٢٢٢٣:٤٩:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٢:٥٤١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٩:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٢:٥١١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٤١٢٣:٤٩:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٤٨:٤٢١٢:٣٢:٤٨١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٢١٢٣:٤٩:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٢:٤٦١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:٠١٢٣:٤٩:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٢:٤٤١٩:١٨:٣١١٩:٣٦:٤٠٢٣:٤٩:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٢:٤٣١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بروات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بروات

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بروات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بروات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بروات

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بروات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بروات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بروات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بروات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بروات

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بروات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بروات

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بروات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بروات شهر بروات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بروات شهر بروات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بروات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروات برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بروات

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بروات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بروات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بروات

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٢:٠٦١١:٢٠:٤٧١٦:٥٩:٠٥١٧:١٦:١٢٢٢:٤١:٥٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٢:٤٦١١:٢٠:٣٨١٦:٥٨:٠٨١٧:١٥:١٦٢٢:٤١:٤٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٣:٢٦١١:٢٠:٣١١٦:٥٧:١٣١٧:١٤:٢٢٢٢:٤١:٣٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٤:٠٧١١:٢٠:٢٤١٦:٥٦:١٨١٧:١٣:٢٩٢٢:٤١:٢٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٤:٤٩١١:٢٠:١٧١٦:٥٥:٢٤١٧:١٢:٣٧٢٢:٤١:١٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٥:٣٠١١:٢٠:١٢١٦:٥٤:٣١١٧:١١:٤٦٢٢:٤١:٠٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٦:١٢١١:٢٠:٠٧١٦:٥٣:٤٠١٧:١٠:٥٦٢٢:٤٠:٥٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٤٦:٥٥١١:٢٠:٠٣١٦:٥٢:٤٩١٧:١٠:٠٧٢٢:٤٠:٥٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٤٧:٣٨١١:٢٠:٠٠١٦:٥٢:٠٠١٧:٠٩:٢٠٢٢:٤٠:٤٦
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٤٨:٢١١١:١٩:٥٧١٦:٥١:١٢١٧:٠٨:٣٤٢٢:٤٠:٤١
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٥:٤٩:٠٥١١:١٩:٥٥١٦:٥٠:٢٥١٧:٠٧:٤٨٢٢:٤٠:٣٦
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٤٩:٤٩١١:١٩:٥٤١٦:٤٩:٣٩١٧:٠٧:٠٥٢٢:٤٠:٣٣
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٠:٣٣١١:١٩:٥٤١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٦:٢٢٢٢:٤٠:٣٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥١:١٨١١:١٩:٥٥١٦:٤٨:١٢١٧:٠٥:٤١٢٢:٤٠:٢٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٢:٠٣١١:١٩:٥٦١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٥:٠١٢٢:٤٠:٢٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٢:٤٩١١:١٩:٥٩١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٤:٢٢٢٢:٤٠:٢٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٣:٣٥١١:٢٠:٠٢١٦:٤٦:١٠١٧:٠٣:٤٥٢٢:٤٠:٢٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٤:٢١١١:٢٠:٠٦١٦:٤٥:٣٢١٧:٠٣:٠٩٢٢:٤٠:٢٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٥:٠٨١١:٢٠:١١١٦:٤٤:٥٦١٧:٠٢:٣٥٢٢:٤٠:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٥:٥٥١١:٢٠:١٧١٦:٤٤:٢١١٧:٠٢:٠٢٢٢:٤٠:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٦:٤٢١١:٢٠:٢٤١٦:٤٣:٤٧١٧:٠١:٣٠٢٢:٤٠:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٧:٢٩١١:٢٠:٣١١٦:٤٣:١٥١٧:٠١:٠٠٢٢:٤٠:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٥:٥٨:١٧١١:٢٠:٤٠١٦:٤٢:٤٥١٧:٠٠:٣٢٢٢:٤٠:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٩:٠٥١١:٢٠:٤٩١٦:٤٢:١٦١٧:٠٠:٠٥٢٢:٤٠:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٢٠٥:٥٩:٥٣١١:٢٠:٥٩١٦:٤١:٤٨١٦:٥٩:٣٩٢٢:٤٠:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٠:٤١١١:٢١:١٠١٦:٤١:٢٢١٦:٥٩:١٥٢٢:٤١:٠٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠١:٣٠١١:٢١:٢٢١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٨:٥٣٢٢:٤١:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٢:١٨١١:٢١:٣٥١٦:٤٠:٣٥١٦:٥٨:٣٢٢٢:٤١:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٣:٠٧١١:٢١:٤٨١٦:٤٠:١٤١٦:٥٨:١٢٢٢:٤١:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٣:٥٥١١:٢٢:٠٢١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٧:٥٥٢٢:٤١:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بروات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بروات شهر بروات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بروات شهر بروات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بروات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بروات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بروات

بَرَوات شهری در شرق استان کرمان، در شهرستان بم، در بخش بروات قرار دارد. این شهر، مرکز بخش بروات می‌باشد. بروات در حدود شش کیلومتری مشرق شهر بم، بر سر راه اصلی بم - زاهدان قرار دارد. هوای تابستانهای آن گرم و زمستانهای آن ملایم است

شهر بروات در ویکیپدیا

شهر بروات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بروات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بروات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بروات بر روی نقشه

شهر بروات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بروات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بروات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بروات
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بروات + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بروات + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بروات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بروات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بروات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بروات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بروات رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بروات
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بروات
زمان پخش اذان مستقیم به افق بروات
زمان پخش اذان زنده به افق بروات
زمان پخش اذان آنلاین به افق بروات
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بروات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بروات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بروات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بروات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو