جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بردسکن

بردسکن | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بردسکن

اذان صبح: ٠٤:١٠:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٤٩
اذان ظهر: ١١:٢٧:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:٢١
اذان مغرب: ١٧:٣٨:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٦:٠٣

جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
١٤ صفر ١٤٤٢ قمری
٠٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردسکن (شهرستان بردسکن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٩٩ شهر بردسکن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بردسکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بردسکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سمیول باتلر
با ایمان،كار زیادی نمی توانید بكنید، ولی بدون آن، هیچ كاری نمی توانید انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردسکن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردسکن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بردسکن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٨:٠٩١٩:١٠:٥١١٩:٢٩:٢٤٢٣:٥٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٤:٤٣١٢:٣٧:٥٥١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٣:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٧:٤١١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:٠٦٢٣:٥٣:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٣٧:٢٧١٩:١٣:١٨١٩:٣١:٥٨٢٣:٥٢:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٧:١٤١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٧:٠٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٤١٢٣:٥٢:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٦:٤٩١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥١:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٦:٣٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥١:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٦:٢٦١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:١٦٢٣:٥١:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٦:١٥١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٠٨٢٣:٥٠:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣٦:٠٥١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٠:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٥:٥٥١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٠:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٩:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٩:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٩:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٢٠٢٣:٤٨:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٥:١٢١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٨:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٨:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٨:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٧:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٤١٢٣:٤٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٣٣٢٣:٤٧:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٢٦٢٣:٤٧:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٠٩٢٣:٤٦:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٤:٣١١٩:٣١:٢٠١٩:٥١:٠١٢٣:٤٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٧:١٩١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٦:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٦:٢٩١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٣٥٢٣:٤٥:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بردسکن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بردسکن

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بردسکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بردسکن

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بردسکن شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بردسکن شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بردسکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بردسکن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٢٦:١٢١١:٣٠:٤٣١٧:٣٤:٤١١٧:٥٢:٣٩٢٢:٤٩:٠٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٢٦:٥٧١١:٣٠:٢٢١٧:٣٣:١٤١٧:٥١:١١٢٢:٤٨:٥٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٢٧:٤٢١١:٣٠:٠١١٧:٣١:٤٨١٧:٤٩:٤٤٢٢:٤٨:٣١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٢٨:٢٧١١:٢٩:٤١١٧:٣٠:٢١١٧:٤٨:١٨٢٢:٤٨:١٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٢٩:١٣١١:٢٩:٢٠١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٦:٥١٢٢:٤٧:٥٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٢٩:٥٨١١:٢٩:٠٠١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٥:٢٥٢٢:٤٧:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٠:٤٤١١:٢٨:٣٩١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٣:٥٩٢٢:٤٧:١٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣١:٣٠١١:٢٨:١٩١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٢:٣٣٢٢:٤٦:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٣٢:١٦١١:٢٨:٠٠١٧:٢٣:١١١٧:٤١:٠٨٢٢:٤٦:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٩٠٥:٣٣:٠٢١١:٢٧:٤٠١٧:٢١:٤٦١٧:٣٩:٤٣٢٢:٤٦:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٣:٤٩١١:٢٧:٢١١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:١٩٢٢:٤٦:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٥٠٥:٣٤:٣٦١١:٢٧:٠٢١٧:١٨:٥٦١٧:٣٦:٥٥٢٢:٤٥:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٣٥:٢٣١١:٢٦:٤٤١٧:١٧:٣٢١٧:٣٥:٣١٢٢:٤٥:٢٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٦:١٠١١:٢٦:٢٥١٧:١٦:٠٩١٧:٣٤:٠٨٢٢:٤٥:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٣٦:٥٨١١:٢٦:٠٨١٧:١٤:٤٦١٧:٣٢:٤٦٢٢:٤٤:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٧:٤٦١١:٢٥:٥٠١٧:١٣:٢٣١٧:٣١:٢٤٢٢:٤٤:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٣٨:٣٤١١:٢٥:٣٣١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٠٣٢٢:٤٤:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٣٩:٢٣١١:٢٥:١٧١٧:١٠:٤٠١٧:٢٨:٤٣٢٢:٤٤:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٠:١٢١١:٢٥:٠١١٧:٠٩:١٩١٧:٢٧:٢٣٢٢:٤٣:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤١:٠١١١:٢٤:٤٦١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٦:٠٤٢٢:٤٣:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤١:٥١١١:٢٤:٣١١٧:٠٦:٤٠١٧:٢٤:٤٦٢٢:٤٣:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٢:٤١١١:٢٤:١٦١٧:٠٥:٢١١٧:٢٣:٢٨٢٢:٤٢:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٣:٣١١١:٢٤:٠٢١٧:٠٤:٠٣١٧:٢٢:١١٢٢:٤٢:٤٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٤٤:٢٢١١:٢٣:٤٩١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٠:٥٥٢٢:٤٢:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٥:١٣١١:٢٣:٣٦١٧:٠١:٢٩١٧:١٩:٤٠٢٢:٤٢:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٦:٠٥١١:٢٣:٢٤١٧:٠٠:١٣١٧:١٨:٢٦٢٢:٤٢:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٦:٥٧١١:٢٣:١٢١٦:٥٨:٥٩١٧:١٧:١٣٢٢:٤١:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٧:٤٩١١:٢٣:٠١١٦:٥٧:٤٥١٧:١٦:٠١٢٢:٤١:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٤٨:٤١١١:٢٢:٥١١٦:٥٦:٣٢١٧:١٤:٤٩٢٢:٤١:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٩:٣٤١١:٢٢:٤١١٦:٥٥:٢٠١٧:١٣:٣٩٢٢:٤١:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردسکن

بَردَس۫کَن۫ از شهرهای استان خراسان رضوی است. این شهر مرکز شهرستان بردسکن بوده و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۸٬۲۳۳ نفر جمعیت و ۸٬۵۷۰ خانوار داشته‌است. بردسکن در قدیم بر سر یکی از راه‌های اصلی تجاری خراسان به دیگر نقاط ایران از طریق کویر قرار داشت

شهر بردسکن در ویکیپدیا

شهر بردسکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردسکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردسکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردسکن بر روی نقشه

شهر بردسکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردسکن
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بردسکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردسکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بردسکن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بردسکن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بردسکن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بردسکن
افق شرعی امروز فردا بردسکن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بردسکن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بردسکن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بردسکن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو