جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بردسکن

بردسکن | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بردسکن

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٥٥:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٣٢

شنبه ٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٣ شوال ١٤٤٢ قمری
١٥ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بردسکن (شهرستان بردسکن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ اردیبهشت ٠٠ شهر بردسکن)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر بردسکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر بردسکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز جهانی خانواده

حضرت محمد (ص)
سفر، بخشی از عذاب است. (زیرا با امكانات آن روز و زمین ناهموارش، مردم به سختی مسافرت می‌كردند، اگرچه الان نیز با بعضی از وسائل، مسافرت كردن، مشكل است.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بردسکن

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بردسکن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر بردسکن (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بردسکن ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢١:٠٨١٢:٤١:٠٩١٩:٠١:٤٥١٩:١٩:٥٧٢٣:٥٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٩:٤٥١٢:٤٠:٥٢١٩:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٤٧٢٣:٥٧:٤١
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٨:٢٣١٢:٤٠:٣٥١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٣٧٢٣:٥٧:١٨
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٧:٠٠١٢:٤٠:١٨١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٢٧٢٣:٥٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٥:٣٩١٢:٤٠:٠٢١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٣:١٧٢٣:٥٦:٣٣
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٤:١٧١٢:٣٩:٤٥١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٤:٠٨٢٣:٥٦:١٠
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٢:٥٦١٢:٣٩:٢٩١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٤:٥٨٢٣:٥٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١١:٣٦١٢:٣٩:١٣١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٤٩٢٣:٥٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٠:١٦١٢:٣٨:٥٧١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥٥:٠٢
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٨:٥٦١٢:٣٨:٤٢١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٣٠٢٣:٥٤:٤٠
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٣٨:٢٧١٩:٠٩:٥١١٩:٢٨:٢٠٢٣:٥٤:١٨
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٦:١٩١٢:٣٨:١٢١٩:١٠:٣٩١٩:٢٩:١١٢٣:٥٣:٥٥
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٥:٠٢١٢:٣٧:٥٨١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:٠٢٢٣:٥٣:٣٤
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٧:٤٤١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٥٣٢٣:٥٣:١٢
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٧:٣٠١٩:١٣:٠٦١٩:٣١:٤٥٢٣:٥٢:٥٠
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠١:١٣١٢:٣٧:١٧١٩:١٣:٥٥١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٢:٢٩
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٩:٥٨١٢:٣٧:٠٤١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٢٨٢٣:٥٢:٠٨
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣٦:٥٢١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:١٩٢٣:٥١:٤٧
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٦:٤٠١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:١١٢٣:٥١:٢٧
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٦:٢٨١٩:١٧:١٢١٩:٣٦:٠٣٢٣:٥١:٠٧
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٦:١٧١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٦:٠٧١٩:١٨:٥١١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٥:٥٧١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٣٩٢٣:٥٠:٠٩
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٣١٢٣:٤٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:١٩:١١٠٥:٥٠:٣١١٢:٣٥:٣٩١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٩:٢٤١٢:٣٥:٣٠١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:١٦٢٣:٤٩:١٤
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٠٩٢٣:٤٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٥:١٥١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٠١٢٣:٤٨:٤٠
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٦:١١١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بردسکن

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر بردسکن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر بردسکن

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر بردسکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر بردسکن

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر بردسکن شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر بردسکن شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر بردسکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر بردسکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بردسکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر بردسکن

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٦:٤٩١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥١:٤٣
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٦:٣٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥١:٢٣
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٦:٢٦١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:١٦٢٣:٥١:٠٣
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٦:١٥١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٠٨٢٣:٥٠:٤٣
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣٦:٠٥١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٠:٢٣
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٥:٥٥١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٠:٠٤
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٩:٤٦
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٩:٢٨
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٩:١٠
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٢٠٢٣:٤٨:٥٢
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٥:١٢١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٨:٣٥
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٨:١٩
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٨:٠٣
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٧:٤٧
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٤١٢٣:٤٧:٣٢
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٣٣٢٣:٤٧:١٧
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٢٦٢٣:٤٧:٠٣
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٦:٥٠
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٠٩٢٣:٤٦:٣٧
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٤:٣١١٩:٣١:٢٠١٩:٥١:٠١٢٣:٤٦:٢٥
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٧:١٩١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٦:١٣
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٦:٢٩١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٦:٠٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٣٥٢٣:٤٥:٥١
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٣٤:٥١١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٤:٢٥٢٣:٤٥:٤١
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٦:٥٠٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٤:٢٩١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٥:٣٢
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٣٣:١٩١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٦:٠٦٢٣:٤٥:٢٣
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٣٢:٣٦١٢:٣٤:٣١١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٦:٥٥٢٣:٤٥:١٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٣١:٥٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٧:٤٥٢٣:٤٥:٠٧
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣١:١٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٨:٣٣٢٣:٤٥:٠٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٠:٣٣١٢:٣٤:٤٠١٩:٣٩:١١١٩:٥٩:٢٢٢٣:٤٤:٥٤
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٢٩:٥٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٩:٥٦٢٠:٠٠:٠٩٢٣:٤٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر بردسکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر بردسکن شهر بردسکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بردسکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بردسکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بردسکن

بَردَس۫کَن۫ از شهرهای استان خراسان رضوی است. این شهر مرکز شهرستان بردسکن بوده و در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۸٬۲۳۳ نفر جمعیت و ۸٬۵۷۰ خانوار داشته‌است. بردسکن در قدیم بر سر یکی از راه‌های اصلی تجاری خراسان به دیگر نقاط ایران از طریق کویر قرار داشت

شهر بردسکن در ویکیپدیا

شهر بردسکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بردسکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بردسکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بردسکن بر روی نقشه

شهر بردسکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بردسکن
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر بردسکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر بردسکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بردسکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن رسیده اید.

افق شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ بردسکن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بردسکن ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان پخش اذان آنلاین به افق بردسکن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بردسکن
جدول اوقات شرعی امروز فردا بردسکن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ بردسکن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بردسکن
زمان پخش اذان مستقیم به افق بردسکن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بردسکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو