جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای برآفتاب

کبوتر سرخ | چادگان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز برآفتاب

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥٧
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٥٨

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای برآفتاب (شهرستان چادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای برآفتاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای برآفتاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برآفتاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

پائولو كوئیلو
هرگز نباید سست شد، حتی اگر راه زیادی را پیموده باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای برآفتاب

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای برآفتاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای برآفتاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای برآفتاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای برآفتاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان برآفتاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٩:٤٣١٣:٠٨:١٩١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٤٠٠:٢٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٨:٣١١٣:٠٨:٠٥١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٥:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٧:٥١١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢٤:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢٤:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٤:٥٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٢٥٠٠:٢٤:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٧:١٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:١١٠٠:٢٣:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٦:٥٨١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢٣:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢٢:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٦:١١١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٢:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٦:٠١١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٢:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٥:٥١١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢١:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٥:٤١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢١:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢١:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٠:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٥:١٦١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٢٠:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٠:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٤:٥٦١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠١٠٠:١٩:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٩:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٣٥٠٠:١٩:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٦:١٥١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٩:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٨:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٤:٣١١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٣:٤١١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١٦٠٠:١٨:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٥٠٦:١١:١٩١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان برآفتاب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای برآفتاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای برآفتاب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برآفتاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای برآفتاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای برآفتاب

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای برآفتاب روستای برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای برآفتاب روستای برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برآفتاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای برآفتاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای برآفتاب

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٣:٥٣١١:٥٤:٠٠١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٤٢٢٣:١١:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٤:٤٧١١:٥٤:١٦١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٢:٢٢٢٣:١٢:١٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٥:٤١١١:٥٤:٣٢١٧:٠٣:٠٨١٧:٢٢:٠٤٢٣:١٢:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٦:٣٥١١:٥٤:٥٠١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٤٧٢٣:١٢:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٧:٢٨١١:٥٥:٠٨١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:٣٣٢٣:١٢:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٨:٢١١١:٥٥:٢٧١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٢٠٢٣:١٣:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:١٣١١:٥٥:٤٦١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٠٩٢٣:١٣:٢٣
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٠:٠٦١١:٥٦:٠٦١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٣:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٠:٥٧١١:٥٦:٢٧١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٣:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:٤٩١١:٥٦:٤٩١٧:٠١:٣٧١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٤:١٦
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٤٠١١:٥٧:١١١٧:٠١:٣١١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٤:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٣:٣٠١١:٥٧:٣٤١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٤:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٤:١٩١١:٥٧:٥٨١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٥:١٦
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٥:٠٨١١:٥٨:٢٢١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٤١٢٣:١٥:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٥:٥٧١١:٥٨:٤٧١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٦:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:٤٤١١:٥٩:١٢١٧:٠١:٣١١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٦:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٧:٣١١١:٥٩:٣٨١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٦:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٨:١٧١٢:٠٠:٠٤١٧:٠١:٤٣١٧:٢١:٠٤٢٣:١٧:١٠
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٩:٠٢١٢:٠٠:٣١١٧:٠١:٥٢١٧:٢١:١٥٢٣:١٧:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٩:٤٦١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٢:٠٣١٧:٢١:٢٧٢٣:١٨:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٠:٢٩١٢:٠١:٢٦١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٤٠٢٣:١٨:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠١:١١١٢:٠١:٥٤١٧:٠٢:٣٠١٧:٢١:٥٦٢٣:١٨:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٥٣١٢:٠٢:٢٢١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:١٣٢٣:١٩:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٢:٣٣١٢:٠٢:٥١١٧:٠٣:٠٥١٧:٢٢:٣١٢٣:١٩:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٨٠٧:٠٣:١١١٢:٠٣:٢٠١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:٥٢٢٣:٢٠:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:٤٩١٢:٠٣:٤٩١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٣:١٤٢٣:٢٠:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٤:٢٦١٢:٠٤:١٨١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٣:٣٧٢٣:٢١:١١
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٥:٠١١٢:٠٤:٤٨١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٤:٠٢٢٣:٢١:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٥:٣٤١٢:٠٥:١٨١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٤:٢٩٢٣:٢٢:٠٩
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٦:٠٧١٢:٠٥:٤٨١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:٥٧٢٣:٢٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای برآفتاب روستای برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای برآفتاب روستای برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای برآفتاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای برآفتاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای برآفتاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای برآفتاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای برآفتاب

روستای برآفتاب بر روی نقشه

روستای برآفتاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای برآفتاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای برآفتاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای برآفتاب
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای برآفتاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای برآفتاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای برآفتاب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ برآفتاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق برآفتاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق برآفتاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق برآفتاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا برآفتاب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق برآفتاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق برآفتاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق برآفتاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای برآفتاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو