جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بایجان

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بایجان

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٢٨
اذان ظهر: ١١:٥١:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:١٣
اذان مغرب: ١٨:٠٥:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٢٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بایجان (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر بایجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بایجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بایجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

هرو دت
زن پهلوانی است كه دلیرترین مردان را در سخت ترین اوقات خشم، آرام می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بایجان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بایجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بایجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بایجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بایجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٠:٥٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:١١٠٠:١٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٠:٤٢١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٥:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٠:١٥١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٥١٠٠:١٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٤:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٣:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٩:١٤١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٣:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:١١٠٠:١٢:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٨:٥٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٢:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٤:١٢١٢:٥٨:٤٢١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٢:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٨:٣٣١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٢:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:١١:٥٣١٢:٥٨:٢٤١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١١:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٨:١٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١١:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٨:٠٨١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١١:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٠:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٠:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٠:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٧:٤١١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٩:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٧:٣٦١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٩:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٩:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٩:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٨:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٧:٢١١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٣٧٠٠:٠٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٧:١٩١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٣١٠٠:٠٨:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٧:١٨١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٢٤٠٠:٠٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٧:١٦١٩:٥٧:١٦٢٠:١٧:١٦٠٠:٠٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٧:١٦١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:٠٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بایجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بایجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بایجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بایجان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بایجان شهر بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بایجان شهر بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بایجان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٨:٥٨١١:٥٣:٣١١٧:٥٧:٣٠١٨:١٥:٣٧٢٣:١١:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٩:٤٤١١:٥٣:١٠١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٠٨٢٣:١١:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٠:٣١١١:٥٢:٤٩١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:٣٩٢٣:١٠:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥١:١٨١١:٥٢:٢٨١٧:٥٣:٠٤١٨:١١:١١٢٣:١٠:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٢:٠٥١١:٥٢:٠٨١٧:٥١:٣٦١٨:٠٩:٤٢٢٣:١٠:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٢:٥٣١١:٥١:٤٧١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٨:١٤٢٣:١٠:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٣:٤٠١١:٥١:٢٧١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٦:٤٧٢٣:٠٩:٤٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٤:٢٨١١:٥١:٠٧١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:١٩٢٣:٠٩:٢٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٥:١٦١١:٥٠:٤٧١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٣:٥٢٢٣:٠٩:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٦:٠٤١١:٥٠:٢٨١٧:٤٤:١٩١٨:٠٢:٢٦٢٣:٠٨:٤٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٦:٥٢١١:٥٠:٠٩١٧:٤٢:٥٢١٨:٠١:٠٠٢٣:٠٨:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٧:٤١١١:٤٩:٥٠١٧:٤١:٢٦١٧:٥٩:٣٤٢٣:٠٨:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٨:٣٠١١:٤٩:٣١١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٨:٠٩٢٣:٠٧:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٩:١٩١١:٤٩:١٣١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٦:٤٤٢٣:٠٧:٣٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٠:٠٨١١:٤٨:٥٥١٧:٣٧:١٠١٧:٥٥:٢٠٢٣:٠٧:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٠:٥٨١١:٤٨:٣٨١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٥٧٢٣:٠٧:٠٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠١:٤٨١١:٤٨:٢١١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٣٤٢٣:٠٦:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٢:٣٩١١:٤٨:٠٥١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:١٢٢٣:٠٦:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٣:٢٩١١:٤٧:٤٩١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٥٠٢٣:٠٦:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٤:٢٠١١:٤٧:٣٣١٧:٣٠:١٥١٧:٤٨:٢٩٢٣:٠٥:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٥:١٢١١:٤٧:١٨١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٧:٠٩٢٣:٠٥:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٦:٠٤١١:٤٧:٠٤١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٥:٥٠٢٣:٠٥:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٦:٥٦١١:٤٦:٥٠١٧:٢٦:١٣١٧:٤٤:٣٢٢٣:٠٥:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٧:٤٨١١:٤٦:٣٧١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٣:١٤٢٣:٠٤:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٨:٤١١١:٤٦:٢٤١٧:٢٣:٣٦١٧:٤١:٥٧٢٣:٠٤:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٩:٣٤١١:٤٦:١٢١٧:٢٢:١٩١٧:٤٠:٤٢٢٣:٠٤:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٢٨١١:٤٦:٠٠١٧:٢١:٠٢١٧:٣٩:٢٧٢٣:٠٤:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١١:٢٢١١:٤٥:٤٩١٧:١٩:٤٧١٧:٣٨:١٣٢٣:٠٤:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:١٦١١:٤٥:٣٩١٧:١٨:٣٢١٧:٣٧:٠٠٢٣:٠٣:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٣:١١١١:٤٥:٢٩١٧:١٧:١٨١٧:٣٥:٤٨٢٣:٠٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بایجان شهر بایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بایجان شهر بایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بایجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بایجان

بایجان، روستایی از توابع بخش جویم شهرستان لارستان در استان فارس ایران است.

شهر بایجان در ویکیپدیا

شهر بایجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بایجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بایجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بایجان بر روی نقشه

شهر بایجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بایجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بایجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بایجان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بایجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بایجان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بایجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بایجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بایجان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بایجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بایجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بایجان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بایجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بایجان
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بایجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بایجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بایجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بایجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو