جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ نواز

مبارک آباد | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ نواز

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:١٧:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٤٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ نواز (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای باغ نواز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغ نواز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ نواز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

بودا
به جهان چنان نگر كه به حباب یا سراب نگری، شهریار مرگ آن را كه به جهان چنین نگرد، نبیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ نواز

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ نواز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ نواز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ نواز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ نواز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغ نواز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٣:٢١١٢:٥٧:٤١١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٣٢٠٠:١٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٧:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٣٠٦:٣١:١٦١٢:٥٧:١٣١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:١٩٠٠:١٦:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٩:١٣١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٤:٤٤١٩:٤١:٥٤٠٠:١٦:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٨:١٣١٢:٥٦:٣٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٦:٢٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٥:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٦:٠٨١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٥:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:١٩٠٠:١٤:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٤:١٨١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٤:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٤:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٠٩٠٠:١٤:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢١:٣١١٢:٥٥:١٣١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٤٦٠٠:١٣:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٢٤٠٠:١٣:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٠١٠٠:١٣:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٨:٥١١٢:٥٤:٤٦١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٢:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:١٦٠٠:١٢:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٤:٣١١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٥٤٠٠:١٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٦:١٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٣٢٠٠:١٢:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٤:١٧١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:١٠٠٠:١٢:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٤:١٢١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٤٨٠٠:١١:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٢٦٠٠:١١:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٣:١١١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٠٤٠٠:١١:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:١١:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١١:٤٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٢١٠٠:١١:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١١:٠١١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٥٩٠٠:١٠:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٠:٢١١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٣:٤٨١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٦٠٠:١٠:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ نواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ نواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ نواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ نواز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغ نواز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ نواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ نواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغ نواز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ نواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ نواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ نواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ نواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ نواز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ نواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای باغ نواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ نواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ نواز

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغ نواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ نواز روستای باغ نواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ نواز روستای باغ نواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغ نواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ نواز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ نواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ نواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ نواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ نواز

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٩:١٨١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٣:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠١:١٢١٢:٥٩:٣١١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٣:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٣:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٤:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:١٠١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:١٥٠٠:١٤:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٢١٠٠:١٤:٣٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٤:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٥:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٥:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠١:١١١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٥:٣١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠١:٢٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٥:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠١:٣٤١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٦:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠١:٤٥١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٦:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٥:١١١٣:٠١:٥٥١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٢١٠٠:١٦:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:١٥٠٠:١٦:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٢:١٦١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٦:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٧:١١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٧:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٧:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٧:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٨:٠٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٥١٠٠:١٨:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٣:١٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٨:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٣:٢١١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:١٣٠٠:١٨:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٠:١٩١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٨:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٣١٠٠:١٩:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:١١:٢١١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٩:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٩:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:١٦٠٠:١٩:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٩:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:١٩٠٠:١٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ نواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ نواز روستای باغ نواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ نواز روستای باغ نواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ نواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ نواز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ نواز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ نواز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ نواز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ نواز

روستای باغ نواز بر روی نقشه

روستای باغ نواز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ نواز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ نواز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ نواز
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغ نواز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای باغ نواز + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغ نواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ نواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغ نواز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ نواز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ نواز رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا باغ نواز دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باغ نواز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باغ نواز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ نواز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ نواز
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ نواز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ نواز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ نواز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ نواز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو