جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی

مادرسلیمان | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ ناصرضرغامی

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:٥٦:٠٣
اذان مغرب: ١٩:١٣:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤١:١٤

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای باغ ناصرضرغامی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای باغ ناصرضرغامی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ ناصرضرغامی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

نیچه
انسان چیزی است كه بر او چیره می باید شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ ناصرضرغامی

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ ناصرضرغامی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ ناصرضرغامی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ ناصرضرغامی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغ ناصرضرغامی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٧:١٣١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٩:١١١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٥:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٦:٣٢١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٦:١٩١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٤:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٣:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٥:٣١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢٣٠٠:١٣:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٠:٤٧١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٠٤٠٠:١٣:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٩:٤٧١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٥٠٠:١٢:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٢:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٧:٥١١٢:٥٤:٥٠١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٦٠٠:١٢:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٤:٤١١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٤٧٠٠:١١:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٢٨٠٠:١١:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:١٠٠٠:١١:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٤:١٧١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٥١٠٠:١١:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٣:١٦١٢:٥٤:١٠١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٣٣٠٠:١٠:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:١٤٠٠:١٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢١٠٦:١١:٣٣١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٠:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٣:٤٩١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:١٩٠٠:١٠:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٣:٤١١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٩:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٩:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٩:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٣:٣٤١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤٨٠٠:٠٩:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:١١٠٠:٠٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ ناصرضرغامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ ناصرضرغامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ ناصرضرغامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ ناصرضرغامی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باغ ناصرضرغامی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ ناصرضرغامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ ناصرضرغامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باغ ناصرضرغامی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای باغ ناصرضرغامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باغ ناصرضرغامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باغ ناصرضرغامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ ناصرضرغامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ ناصرضرغامی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای باغ ناصرضرغامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ ناصرضرغامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ ناصرضرغامی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باغ ناصرضرغامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ ناصرضرغامی روستای باغ ناصرضرغامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ ناصرضرغامی روستای باغ ناصرضرغامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغ ناصرضرغامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باغ ناصرضرغامی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ ناصرضرغامی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ ناصرضرغامی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باغ ناصرضرغامی

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٠:٠١١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٨:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٩:٠٥١٢:٥٩:٤٥١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٢٨٠٠:١٨:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٢٠٠٠:١٨:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٩:١٢١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:١١٠٠:١٨:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٨:٥٥١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٠١٠٠:١٧:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٨:٣٨١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٧:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣١:٥٥١٢:٥٨:٢٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:٤٠٠٠:١٧:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٢:٢٩١٢:٥٨:٠٢١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٧:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٣:٠٢١٢:٥٧:٤٤١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:١٦٠٠:١٧:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٣:٣٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٨:٠٤٠٠:١٦:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٤:٠٨١٢:٥٧:٠٦١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٥١٠٠:١٦:٤١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٤:٤١١٢:٥٦:٤٦١٩:١٨:٢٣١٩:٣٥:٣٨٠٠:١٦:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٥:١٤١٢:٥٦:٢٧١٩:١٧:١١١٩:٣٤:٢٤٠٠:١٦:١١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٥:٤٧١٢:٥٦:٠٧١٩:١٥:٥٩١٩:٣٣:١٠٠٠:١٥:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٦:٢٠١٢:٥٥:٤٧١٩:١٤:٤٥١٩:٣١:٥٦٠٠:١٥:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٦:٥٢١٢:٥٥:٢٦١٩:١٣:٣٢١٩:٣٠:٤١٠٠:١٥:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٧:٢٥١٢:٥٥:٠٦١٩:١٢:١٨١٩:٢٩:٢٦٠٠:١٥:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٨٠٦:٣٧:٥٨١٢:٥٤:٤٥١٩:١١:٠٤١٩:٢٨:١١٠٠:١٤:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٨٠٦:٣٨:٣٠١٢:٥٤:٢٤١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٦:٥٦٠٠:١٤:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٣٩:٠٣١٢:٥٤:٠٣١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٥:٤٠٠٠:١٤:١٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٩٠٦:٣٩:٣٥١٢:٥٣:٤٢١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٤:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٠:٠٨١٢:٥٣:٢١١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٠٩٠٠:١٣:٤٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٠:٤٠١٢:٥٣:٠٠١٩:٠٤:٥١١٩:٢١:٥٣٠٠:١٣:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤١:١٣١٢:٥٢:٣٨١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٣٧٠٠:١٣:٠٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤١:٤٦١٢:٥٢:١٧١٩:٠٢:٢٠١٩:١٩:٢١٠٠:١٢:٤٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٢:١٩١٢:٥١:٥٦١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٠٥٠٠:١٢:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٢:٥١١٢:٥١:٣٤١٨:٥٩:٤٩١٩:١٦:٤٩٠٠:١٢:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٣:٢٤١٢:٥١:١٣١٨:٥٨:٣٤١٩:١٥:٣٣٠٠:١١:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٤٣:٥٧١٢:٥٠:٥٢١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:١٧٠٠:١١:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٤٤:٣٠١٢:٥٠:٣٠١٨:٥٦:٠٣١٩:١٣:٠١٢٣:٤١:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٥:٠٣١١:٥٠:٠٩١٧:٥٤:٤٧١٨:١١:٤٥٢٣:١٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ ناصرضرغامی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باغ ناصرضرغامی روستای باغ ناصرضرغامی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باغ ناصرضرغامی روستای باغ ناصرضرغامی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ ناصرضرغامی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ ناصرضرغامی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ ناصرضرغامی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ ناصرضرغامی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ ناصرضرغامی

روستای باغ ناصرضرغامی بر روی نقشه

روستای باغ ناصرضرغامی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ ناصرضرغامی
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای باغ ناصرضرغامی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای باغ ناصرضرغامی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باغ ناصرضرغامی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ ناصرضرغامی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغ ناصرضرغامی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ ناصرضرغامی
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ باغ ناصرضرغامی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باغ ناصرضرغامی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ ناصرضرغامی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ ناصرضرغامی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ ناصرضرغامی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ ناصرضرغامی
زمان پخش اذان زنده به افق باغ ناصرضرغامی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ ناصرضرغامی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو