جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی

هنگام | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ عزت کیانی

اذان صبح: ٠٤:٥٧:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:١٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٠٧

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای باغ عزت کیانی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای باغ عزت کیانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ عزت کیانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستوفر مارلو
هر چه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هر چه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ عزت کیانی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ عزت کیانی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ عزت کیانی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ عزت کیانی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغ عزت کیانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٥:١٨١٢:٥٩:٤٤١٩:٢٤:٣٦١٩:٤١:٤١٠٠:١٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٤:١٥١٢:٥٩:٢٩١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:١٦٠٠:١٩:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٣:١٣١٢:٥٩:١٥١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٢:١١١٢:٥٩:٠١١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٢٨٠٠:١٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣١:١٠١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٠٤٠٠:١٨:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٨:٣٥١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٤:٤٠٠٠:١٧:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٨:٢٢١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:١٦٠٠:١٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٨:١٠١٢:٥٨:١٠١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٥٣٠٠:١٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٧:١٢١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٢٩٠٠:١٦:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٦:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٣٠٠:١٦:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٧:٢٥١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٢٠٠٠:١٦:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٧:١٥١٩:٣١:٣٠١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٥:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٥:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:١٢٠٠:١٥:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٤:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٢٧٠٠:١٤:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٨:١٣١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٤٣٠٠:١٤:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٢٢٠٠:١٤:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٦:١٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٣:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٦:٠٩١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٣٨٠٠:١٣:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:١٧٠٠:١٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٦:٠١١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٣:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٣:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:١٢٠٠:١٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٢:١٣١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٥١٠٠:١٢:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١١:٣٣١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٥:٤٩١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠٨٠٠:١٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ عزت کیانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ عزت کیانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ عزت کیانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ عزت کیانی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای باغ عزت کیانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ عزت کیانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ عزت کیانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای باغ عزت کیانی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ عزت کیانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ عزت کیانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ عزت کیانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ عزت کیانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ عزت کیانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای باغ عزت کیانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ عزت کیانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ عزت کیانی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای باغ عزت کیانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ عزت کیانی روستای باغ عزت کیانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ عزت کیانی روستای باغ عزت کیانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغ عزت کیانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ عزت کیانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ عزت کیانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ عزت کیانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ عزت کیانی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٢:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٢:١٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٢:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٦:٠١١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٢:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٦:٠١١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٢:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:١٠٠٠:٢٢:٤٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٩:١٣١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٢:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٥:٥٧١٩:٥١:٤٧٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٢:٥١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٥:٥٤١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٢:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٥:٥١١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٢:٥٩
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٣:٠٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٢٣:٠٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٣:٠٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٣:٠٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٣:٠٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٥:١٩١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٣:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٥:١٢١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٣:٠٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٣:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٣:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٤:٤٦١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٣:٠٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٤:٣٧١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٣:٠٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٤:٢٧١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٢:٥٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٤:١٦١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٢:٥٢
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٣٩٠٠:٢٢:٤٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٢:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٣:٤١١٩:٣٧:١٧١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٢:٣٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٠:١١١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٢:٣٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٣:١٤١٩:٣٥:٢١١٩:٥٢:٤٢٠٠:٢٢:٢٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣١:١٥١٣:٠٣:٠١١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٤١٠٠:٢٢:١٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٠:٣٩٠٠:٢٢:٠٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٣٦٠٠:٢١:٥٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ عزت کیانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ عزت کیانی روستای باغ عزت کیانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ عزت کیانی روستای باغ عزت کیانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ عزت کیانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ عزت کیانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ عزت کیانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ عزت کیانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ عزت کیانی

روستای باغ عزت کیانی بر روی نقشه

روستای باغ عزت کیانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ عزت کیانی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای باغ عزت کیانی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای باغ عزت کیانی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای باغ عزت کیانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ عزت کیانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغ عزت کیانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باغ عزت کیانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ عزت کیانی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ عزت کیانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ عزت کیانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ عزت کیانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باغ عزت کیانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ عزت کیانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق باغ عزت کیانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ عزت کیانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو