جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز باغ حسین سعیدی


اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٨

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای باغ حسین سعیدی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باغ حسین سعیدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ حسین سعیدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

چارلز رابرت داروین
انسان، فرزند كار و زحمت خویش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ حسین سعیدی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حسین سعیدی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ حسین سعیدی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ حسین سعیدی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغ حسین سعیدی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٥:٣٥١٣:٠٣:٣٠١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٤٣٠٠:٢١:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٣:١٥١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٢٧٠٠:٢٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٣:١٣١٣:٠٣:٠١١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١١٠٠:٢٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٥٥٠٠:٢٠:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٢:٣٤١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٢:٢١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٠٧٠٠:١٩:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠١:٥٦١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠١:٤٤١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٨:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٢١١٣:٠١:٣٣١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢١٠٠:١٨:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٤:١٧١٣:٠١:٢٢١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٠٥٠٠:١٧:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٣:١٣١٣:٠١:١١١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٧:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:١٠١٣:٠١:٠١١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٣٥٠٠:١٧:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٠:٥٢١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٢٠٠٠:١٧:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٦:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٦:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٦:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٧:١١١٣:٠٠:١٩١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٦:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٦:١٤١٣:٠٠:١٢١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:١٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٥:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٥:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٣:٣١١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٩:٥١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٤٧١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٤:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٤:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٩:٣٧١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٤١٠٠:١٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ حسین سعیدی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باغ حسین سعیدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حسین سعیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باغ حسین سعیدی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ حسین سعیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ حسین سعیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ حسین سعیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ حسین سعیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ حسین سعیدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ حسین سعیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ حسین سعیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ حسین سعیدی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٢:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٢:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٠:٠١١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٢:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٠:٠٧٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٢:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٠:٠٢١٣:٠٠:١٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١١٠٠:١٢:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٢:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٢:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٢:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٢:٤٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:١١١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١٢:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٢:٤٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٢:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠١:١٨٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١١٠٠:١٢:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٤٥٠٠:١٣:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:١٨٠٠:١٣:٠٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٣:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٣:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٢:١١٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٣:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٣:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:٢١١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٣:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٦:١٩١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٣:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٣:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٣:١٠٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٠٥٠٠:١٤:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٦:١٩١٣:٠٣:٢٣٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٤:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠٣:٣٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٤:٢٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٤٨٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:١٢٠٠:١٤:٣٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٤:٠١٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٣١٠٠:١٤:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٤:١٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٥:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٤:٢٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٥:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٥:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٧:١١١٣:٠٤:٥٣٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٥:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ حسین سعیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ حسین سعیدی روستای باغ حسین سعیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باغ حسین سعیدی روستای باغ حسین سعیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ حسین سعیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ حسین سعیدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ حسین سعیدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ حسین سعیدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ حسین سعیدی

روستای باغ حسین سعیدی بر روی نقشه

روستای باغ حسین سعیدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ حسین سعیدی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باغ حسین سعیدی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای باغ حسین سعیدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ حسین سعیدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ حسین سعیدی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باغ حسین سعیدی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باغ حسین سعیدی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باغ حسین سعیدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق باغ حسین سعیدی
افق شرعی امروز فردا باغ حسین سعیدی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغ حسین سعیدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باغ حسین سعیدی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ حسین سعیدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو