جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد

افزر | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باغ اصلاح نژاد

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:١٩
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٥٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٠٤

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای باغ اصلاح نژاد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغ اصلاح نژاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ اصلاح نژاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

بروس لی
فقط دانستن كافی نیست، باید به كار گرفت، فقط خواستن كافی نیست، باید انجام داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغ اصلاح نژاد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ اصلاح نژاد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغ اصلاح نژاد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغ اصلاح نژاد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغ اصلاح نژاد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٤:١٨١٢:٥٨:٤٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٤٤٠٠:١٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٨:٣١١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٢٠٠٠:١٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٨:١٧١٩:٢٤:٤٧١٩:٤١:٥٦٠٠:١٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣١:١١١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٠:١٠١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٢٠٠٠:١٦:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٧:١٢١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٦:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٦:١٢١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٥:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:١٠٠٠:١٥:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٤:١٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٥:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٣:٢١١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٢٤٠٠:١٥:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٦:١٧١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٠٢٠٠:١٤:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢١:٣١١٢:٥٦:٠٨١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٤:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٥:٥٩١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:١٧٠٠:١٤:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٢:٢٠١٩:٤٩:٥٤٠٠:١٣:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٥:٤٢١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٣٢٠٠:١٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:١٠٠٠:١٣:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٧:١٢١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٤٨٠٠:١٣:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٣:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٥:٣٦١٢:٥٥:١٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٠٥٠٠:١٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٤:٤٩١٢:٥٥:١١١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٢:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٢:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٣:١٩١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٢:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٣٩٠٠:١٢:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:١١:٥٣١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:١٨٠٠:١١:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١١:١٢١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٥٦٠٠:١١:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٣٥٠٠:١١:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٤:٥١١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:١٣٠٠:١١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ اصلاح نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ اصلاح نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغ اصلاح نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغ اصلاح نژاد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغ اصلاح نژاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغ اصلاح نژاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ اصلاح نژاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغ اصلاح نژاد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغ اصلاح نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ اصلاح نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغ اصلاح نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغ اصلاح نژاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ اصلاح نژاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای باغ اصلاح نژاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ اصلاح نژاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ اصلاح نژاد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغ اصلاح نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ اصلاح نژاد روستای باغ اصلاح نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغ اصلاح نژاد روستای باغ اصلاح نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغ اصلاح نژاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ اصلاح نژاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغ اصلاح نژاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغ اصلاح نژاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ اصلاح نژاد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٤:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:١١٠٠:١٤:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢١٠٠:١٤:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠١:٠١١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٥:٠٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠١:١٤١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٥:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠١:٢٧١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٥:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠١:٣٩١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٥:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠١:٥٢١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٦:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٦:١٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٦:٣٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٦:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٦:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٧:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٧:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٣:١٠١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٧:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٣:٢٠١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٧:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٨:١٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٠٠٠:١٨:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:١١١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٨:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٨:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٩:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٤:١١١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:١٢٠٠:١٩:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٤:١٨١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٩:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٩:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:٠٨١٣:٠٤:٣١١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٤٠٠:١٩:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١١:٣٩١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٠:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٢:١٠١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٠:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٠:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٣:١٤١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٠:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٠:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:١٩١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغ اصلاح نژاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ اصلاح نژاد روستای باغ اصلاح نژاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغ اصلاح نژاد روستای باغ اصلاح نژاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغ اصلاح نژاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغ اصلاح نژاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغ اصلاح نژاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغ اصلاح نژاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغ اصلاح نژاد

روستای باغ اصلاح نژاد بر روی نقشه

روستای باغ اصلاح نژاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغ اصلاح نژاد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغ اصلاح نژاد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای باغ اصلاح نژاد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغ اصلاح نژاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغ اصلاح نژاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغ اصلاح نژاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا باغ اصلاح نژاد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغ اصلاح نژاد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغ اصلاح نژاد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باغ اصلاح نژاد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغ اصلاح نژاد
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغ اصلاح نژاد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغ اصلاح نژاد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغ اصلاح نژاد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغ اصلاح نژاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو