جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر باخزر

تایباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باخزر

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٠٥
اذان ظهر: ١١:٢٠:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٠١
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٥٩

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باخزر (شهرستان تایباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر باخزر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر باخزر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باخزر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آنكه به رشد و كمالشان هدایت شوند

اوقات شرعی ماه جاری شهر باخزر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باخزر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باخزر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر باخزر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باخزر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باخزر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٦:٥٦١٢:٢٨:٤٧١٩:٠١:١٢١٩:١٩:٤١٢٣:٤٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٥:٤٠١٢:٢٨:٣٣١٩:٠٢:٠٠١٩:٢٠:٣١٢٣:٤٤:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٤:٢٤١٢:٢٨:١٩١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٢٢٢٣:٤٣:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٣:٠٨١٢:٢٨:٠٦١٩:٠٣:٣٧١٩:٢٢:١٢٢٣:٤٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥١:٥٣١٢:٢٧:٥٣١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٣:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٠:٤٠١٢:٢٧:٤٠١٩:٠٥:١٤١٩:٢٣:٥٤٢٣:٤٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٧:٢٨١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٤٥٢٣:٤٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٨:١٤١٢:٢٧:١٦١٩:٠٦:٥١١٩:٢٥:٣٦٢٣:٤٢:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٧:٠٢١٢:٢٧:٠٥١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٦:٢٧٢٣:٤١:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٥:٥٢١٢:٢٦:٥٤١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:١٩٢٣:٤١:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٦:٤٣١٩:٠٩:١٧١٩:٢٨:١٠٢٣:٤١:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٣:٣٣١٢:٢٦:٣٣١٩:١٠:٠٦١٩:٢٩:٠١٢٣:٤٠:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٦:٢٤١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٠:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٤١:١٨١٢:٢٦:١٥١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٤٤٢٣:٤٠:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٠:١٢١٢:٢٦:٠٦١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:٣٦٢٣:٤٠:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٩:٠٧١٢:٢٥:٥٨١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٢٨٢٣:٣٩:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٨:٠٣١٢:٢٥:٥١١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:١٩٢٣:٣٩:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٧:٠١١٢:٢٥:٤٤١٩:١٤:٥٨١٩:٣٤:١١٢٣:٣٩:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٣٥:٥٩١٢:٢٥:٣٨١٩:١٥:٤٧١٩:٣٥:٠٣٢٣:٣٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٥:٣٢١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٥٤٢٣:٣٨:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣٣:٥٩١٢:٢٥:٢٧١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:٤٦٢٣:٣٨:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٥:٢٢١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٣٧٢٣:٣٨:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٥:١٨١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:٢٩٢٣:٣٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٥٠٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٥:١٥١٩:١٩:٥٠١٩:٣٩:٢٠٢٣:٣٧:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٠:١٥١٢:٢٥:١٢١٩:٢٠:٣٨١٩:٤٠:١٢٢٣:٣٧:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٢١٠٥:٢٩:٢٢١٢:٢٥:١٠١٩:٢١:٢٦١٩:٤١:٠٣٢٣:٣٧:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٢٨:٣٠١٢:٢٥:٠٨١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٥٤٢٣:٣٧:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٧:٤٠١٢:٢٥:٠٧١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:٤٤٢٣:٣٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٤٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٥:٠٦١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٣٥٢٣:٣٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باخزر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باخزر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باخزر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باخزر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر باخزر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باخزر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باخزر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر باخزر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر باخزر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر باخزر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر باخزر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باخزر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باخزر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باخزر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر باخزر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باخزر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باخزر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر باخزر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باخزر شهر باخزر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باخزر شهر باخزر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر باخزر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باخزر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باخزر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر باخزر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باخزر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باخزر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٢٠٥:١٦:٥١١١:٢١:٢٢١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٣:١٣٢٢:٣٩:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣١٠٥:١٧:٣٥١١:٢١:٠١١٧:٢٣:٥٣١٧:٤١:٤٧٢٢:٣٩:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٠٠٥:١٨:٢٠١١:٢٠:٤٠١٧:٢٢:٢٧١٧:٤٠:٢٠٢٢:٣٩:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٩٠٥:١٩:٠٥١١:٢٠:١٩١٧:٢١:٠١١٧:٣٨:٥٤٢٢:٣٨:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٨٠٥:١٩:٤٩١١:١٩:٥٩١٧:١٩:٣٥١٧:٣٧:٢٨٢٢:٣٨:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٢٠:٣٤١١:١٩:٣٨١٧:١٨:٠٩١٧:٣٦:٠٣٢٢:٣٨:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٢١:١٩١١:١٩:١٨١٧:١٦:٤٤١٧:٣٤:٣٧٢٢:٣٨:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٢٢:٠٥١١:١٨:٥٨١٧:١٥:١٩١٧:٣٣:١٢٢٢:٣٧:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٢٢:٥٠١١:١٨:٣٨١٧:١٣:٥٤١٧:٣١:٤٨٢٢:٣٧:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٢٣:٣٦١١:١٨:١٩١٧:١٢:٢٩١٧:٣٠:٢٤٢٢:٣٧:٠٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٦٠٥:٢٤:٢٢١١:١٨:٠٠١٧:١١:٠٥١٧:٢٩:٠٠٢٢:٣٦:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٢٥:٠٨١١:١٧:٤١١٧:٠٩:٤١١٧:٢٧:٣٦٢٢:٣٦:٣١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢١٠٥:٢٥:٥٥١١:١٧:٢٢١٧:٠٨:١٨١٧:٢٦:١٤٢٢:٣٦:١٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٢٦:٤١١١:١٧:٠٤١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٤:٥١٢٢:٣٥:٥٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٢٧:٢٨١١:١٦:٤٦١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٣:٣٠٢٢:٣٥:٣٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٢٨:١٦١١:١٦:٢٩١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:٠٩٢٢:٣٥:٢١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٢٩:٠٣١١:١٦:١٢١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٠:٤٨٢٢:٣٥:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٢٩:٥١١١:١٥:٥٦١٧:٠١:٢٩١٧:١٩:٢٨٢٢:٣٤:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٠:٤٠١١:١٥:٤٠١٧:٠٠:٠٩١٧:١٨:٠٩٢٢:٣٤:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣١:٢٨١١:١٥:٢٤١٦:٥٨:٤٩١٧:١٦:٥١٢٢:٣٤:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٢:١٧١١:١٥:٠٩١٦:٥٧:٣٠١٧:١٥:٣٣٢٢:٣٣:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٣:٠٧١١:١٤:٥٥١٦:٥٦:١٢١٧:١٤:١٦٢٢:٣٣:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٣٣:٥٧١١:١٤:٤١١٦:٥٤:٥٥١٧:١٣:٠٠٢٢:٣٣:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٢٠٥:٣٤:٤٧١١:١٤:٢٧١٦:٥٣:٣٨١٧:١١:٤٤٢٢:٣٣:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٣٥:٣٧١١:١٤:١٥١٦:٥٢:٢٢١٧:١٠:٣٠٢٢:٣٣:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٣٦:٢٨١١:١٤:٠٢١٦:٥١:٠٧١٧:٠٩:١٦٢٢:٣٢:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٧:١٩١١:١٣:٥١١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٨:٠٤٢٢:٣٢:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٨:١١١١:١٣:٤٠١٦:٤٨:٤٠١٧:٠٦:٥٢٢٢:٣٢:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٠٠٥:٣٩:٠٣١١:١٣:٣٠١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٥:٤١٢٢:٣٢:٠٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٣٩:٥٥١١:١٣:٢٠١٦:٤٦:١٦١٧:٠٤:٣١٢٢:٣١:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باخزر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باخزر شهر باخزر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باخزر شهر باخزر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باخزر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باخزر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باخزر

باخَرْزْ شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر مرکز شهرستان باخرز است. این شهر درگذشته از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، و نام آن به همه منطقه تایباد اطلاق می‌شده است

شهر باخزر در ویکیپدیا

شهر باخزر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باخزر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باخزر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باخزر بر روی نقشه

شهر باخزر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باخزر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باخزر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باخزر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر باخزر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر باخزر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر باخزر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باخزر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر باخزر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باخزر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باخزر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باخزر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باخزر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باخزر
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ باخزر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باخزر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باخزر
زمان پخش اذان زنده به افق باخزر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باخزر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باخزر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو