جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بابلسر

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بابلسر

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٣
اذان ظهر: ١١:٤٤:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:١٦:١٢
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠١:٥٣

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابلسر (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر بابلسر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بابلسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابلسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

برتراند راسل
كسانی كه عقلشان ضعیف است حاضر نیستند این را در مورد خودشان بپذیرند؛ هر چند همه این را در مورد دیگران می پذیرند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابلسر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابلسر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابلسر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بابلسر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابلسر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بابلسر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٧:٠٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٤٨٠٠:١٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٤٣٠٠:١٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٤:١٨١٢:٥٩:١١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٣٨٠٠:١٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٣٣٠٠:١٣:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥٨:٣١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٨:١٨١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:١٨٠٠:١٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٨:٠٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:١٣٠٠:١١:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:١١:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٥:١٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١١:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٣:٥٨١٢:٥٧:٣٢١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٠:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٧:٢١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٠:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١١:٣١١٢:٥٧:١١١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٠:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٠:١٩١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٠٩:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٦:٥٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٠٩:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٩:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٨:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٨:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٦:١٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٠٨:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٦:١٠١٩:٥٠:٢٧٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٥١:١٩٢٠:١١:١١٠٠:٠٧:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٢:١١٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠٧:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٦:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٥:٣٣١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٤٢٠٠:٠٦:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٤:٤٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٣٦٠٠:٠٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابلسر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بابلسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بابلسر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابلسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابلسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بابلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابلسر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابلسر شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابلسر شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بابلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابلسر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٧:٢٣١١:٥٢:٠٠١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:١٩٢٣:٠٩:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٨:١٢١١:٥١:٣٩١٧:٥٤:٣١١٨:١٢:٤٨٢٣:٠٩:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٤٩:٠٠١١:٥١:١٨١٧:٥٣:٠٠١٨:١١:١٧٢٣:٠٩:٠٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٩:٤٩١١:٥٠:٥٧١٧:٥١:٣٠١٨:٠٩:٤٧٢٣:٠٨:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٠:٣٨١١:٥٠:٣٧١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٨:١٦٢٣:٠٨:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥١:٢٨١١:٥٠:١٦١٧:٤٨:٣٠١٨:٠٦:٤٧٢٣:٠٨:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٢:١٧١١:٤٩:٥٦١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٥:١٧٢٣:٠٧:٤٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٣:٠٦١١:٤٩:٣٦١٧:٤٥:٣١١٨:٠٣:٤٨٢٣:٠٧:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٣:٥٦١١:٤٩:١٦١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:١٩٢٣:٠٧:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٤:٤٦١١:٤٨:٥٧١٧:٤٢:٣٣١٨:٠٠:٥١٢٣:٠٦:٥١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٥:٣٦١١:٤٨:٣٧١٧:٤١:٠٥١٧:٥٩:٢٣٢٣:٠٦:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٦:٢٧١١:٤٨:١٩١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٧:٥٥٢٣:٠٦:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٧:١٨١١:٤٨:٠٠١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٦:٢٨٢٣:٠٥:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٨:٠٩١١:٤٧:٤٢١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٥:٠٢٢٣:٠٥:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٩:٠٠١١:٤٧:٢٤١٧:٣٥:١٥١٧:٥٣:٣٦٢٣:٠٥:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٩:٥١١١:٤٧:٠٧١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٢:١٠٢٣:٠٥:٠٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٠:٤٣١١:٤٦:٥٠١٧:٣٢:٢٤١٧:٥٠:٤٦٢٣:٠٤:٤٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠١:٣٦١١:٤٦:٣٤١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٩:٢٢٢٣:٠٤:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٢:٢٨١١:٤٦:١٨١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٧:٥٩٢٣:٠٤:١٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٣:٢١١١:٤٦:٠٢١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٣٦٢٣:٠٣:٥٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٤:١٤١١:٤٥:٤٧١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٥:١٤٢٣:٠٣:٤٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:٠٨١١:٤٥:٣٣١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٣:٥٣٢٣:٠٣:٢٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٦:٠٢١١:٤٥:١٩١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٢:٣٣٢٣:٠٣:١٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٦:٥٦١١:٤٥:٠٦١٧:٢٢:٤٣١٧:٤١:١٣٢٣:٠٢:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٧:٥١١١:٤٤:٥٣١٧:٢١:٢٣١٧:٣٩:٥٥٢٣:٠٢:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٤٦١١:٤٤:٤١١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٨:٣٧٢٣:٠٢:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٩:٤١١١:٤٤:٢٩١٧:١٨:٤٦١٧:٣٧:٢١٢٣:٠٢:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٠:٣٧١١:٤٤:١٨١٧:١٧:٢٨١٧:٣٦:٠٥٢٣:٠٢:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:١١:٣٣١١:٤٤:٠٨١٧:١٦:١٢١٧:٣٤:٥٠٢٣:٠١:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٣٠١١:٤٣:٥٨١٧:١٤:٥٦١٧:٣٣:٣٦٢٣:٠١:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابلسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابلسر

بابُلْسَر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران، در شمال ایران، بین دریای مازندران و رشته کوه البرز قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان بابلسر است. این شهرستان ۱۲۴٫۳۲۳ نفر جمعیت دارد که معادل ۴/۴ درصد جمعیت کل استان است

شهر بابلسر در ویکیپدیا

شهر بابلسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابلسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابلسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابلسر بر روی نقشه

شهر بابلسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابلسر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بابلسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابلسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بابلسر
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابلسر
زمان پخش اذان زنده به افق بابلسر
جدول اوقات شرعی امروز فردا بابلسر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بابلسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابلسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بابلسر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بابلسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو