جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اکبری

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز اکبری

اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٢١
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٥٧:١٤
اذان مغرب: ١٩:١٣:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:٥٠

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبری (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای اکبری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای اکبری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

پرمودا باترا
هیچ‌كس، از جمله من و شما، آنقدر بی‌فایده نیست كه نتواند به دیگران كمك كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبری

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اکبری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اکبری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٤:٣١١٢:٥٨:٤٣١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:١٥٠٠:١٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٣:٣١١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٣:٥١١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٢:٣١١٢:٥٨:١٥١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٢٢٠٠:١٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٣١:٣٢١٢:٥٨:٠١١٩:٢٤:٥٥١٩:٤١:٥٦٠٠:١٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٠:٣٤١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٧:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٩:٣٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٧:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٧:٤٣١٢:٥٧:١٢١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:١٢٠٠:١٦:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٤٧٠٠:١٦:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٢١٠٠:١٦:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٥:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٣١٠٠:١٥:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٦:١٩١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٥:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٦:١٠١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٥:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢١:٣١١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:١٧٠٠:١٤:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٥:٥٤١٩:٣١:٢٩١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٤:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٥:٤٧١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٤:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٠٥٠٠:١٤:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٨:١٨١٢:٥٥:٣٣١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٤١٠٠:١٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:١٧٠٠:١٣:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٤:١٩١٩:٥١:٥٣٠٠:١٣:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٥:١٨١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٣:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٥:١٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٤٠١٢:٥٥:١١١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٢:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٣:٢١١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٢:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٢:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:١٠٠٠:١٢:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١١:٣٠١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبری

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اکبری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اکبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اکبری

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای اکبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اکبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اکبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبری

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای اکبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبری

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اکبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبری روستای اکبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبری روستای اکبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اکبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای اکبری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای اکبری

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٣:١٦١٣:٠١:٣٠١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٢٢٠٠:٢١:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠١:١٤١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٢٠٠٠:٢١:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٤:١٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:١٧٠٠:٢١:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:١٤٠٠:٢١:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:١٠٠٠:٢٠:٤٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٥:٣٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٠٦٠٠:٢٠:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٦:٠٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:٠١٠٠:٢٠:٢٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٦:٣٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٨:٥٦٠٠:٢٠:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٣٧:٠٠١٢:٥٩:١٣١٩:٢١:٠١١٩:٣٧:٥٠٠٠:١٩:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٨:٥٤١٩:١٩:٥٦١٩:٣٦:٤٤٠٠:١٩:٤١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٣٧:٥٥١٢:٥٨:٣٥١٩:١٨:٥١١٩:٣٥:٣٧٠٠:١٩:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٣٨:٢٢١٢:٥٨:١٦١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٣٠٠٠:١٩:١١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٣٨:٤٩١٢:٥٧:٥٦١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٢٢٠٠:١٨:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٣٩:١٦١٢:٥٧:٣٦١٩:١٥:٣٢١٩:٣٢:١٤٠٠:١٨:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٣٩:٤٢١٢:٥٧:١٦١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٠٦٠٠:١٨:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٠:٠٩١٢:٥٦:٥٦١٩:١٣:١٨١٩:٢٩:٥٧٠٠:١٨:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٠:٣٦١٢:٥٦:٣٥١٩:١٢:١٠١٩:٢٨:٤٩٠٠:١٧:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤١:٠٢١٢:٥٦:١٤١٩:١١:٠٢١٩:٢٧:٤٠٠٠:١٧:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤١:٢٩١٢:٥٥:٥٤١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٦:٣١٠٠:١٧:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤١:٥٥١٢:٥٥:٣٣١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٥:٢١٠٠:١٦:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٢:٢٢١٢:٥٥:١١١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:١٢٠٠:١٦:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٢:٤٨١٢:٥٤:٥٠١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٠٢٠٠:١٦:٢١
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٣:١٥١٢:٥٤:٢٩١٩:٠٥:١٩١٩:٢١:٥٢٠٠:١٦:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٤٣:٤١١٢:٥٤:٠٨١٩:٠٤:١٠١٩:٢٠:٤٣٠٠:١٥:٤٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٩٠٦:٤٤:٠٨١٢:٥٣:٤٦١٩:٠٣:٠١١٩:١٩:٣٣٠٠:١٥:٢٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٤:٣٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٠١:٥١١٩:١٨:٢٣٠٠:١٥:٠٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٤٥:٠١١٢:٥٣:٠٤١٩:٠٠:٤٢١٩:١٧:١٣٠٠:١٤:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٤٥:٢٨١٢:٥٢:٤٢١٨:٥٩:٣٣١٩:١٦:٠٣٠٠:١٤:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٤٥:٥٤١٢:٥٢:٢١١٨:٥٨:٢٣١٩:١٤:٥٤٠٠:١٤:٠٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٤٦:٢١١٢:٥٢:٠٠١٨:٥٧:١٤١٩:١٣:٤٤٢٣:٤٣:٥٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٤٦:٤٨١١:٥١:٣٩١٧:٥٦:٠٥١٨:١٢:٣٥٢٣:١٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اکبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای اکبری روستای اکبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای اکبری روستای اکبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبری

روستای اکبری بر روی نقشه

روستای اکبری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبری
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای اکبری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای اکبری + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اکبری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اکبری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اکبری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اکبری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اکبری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ اکبری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اکبری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اکبری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اکبری
زمان پخش اذان آنلاین به افق اکبری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو