جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن

افزر | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه مومن

اذان صبح: ٠٤:٥٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:١١
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٠٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٥٧

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای امامزاده شاه مومن)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای امامزاده شاه مومن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده شاه مومن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ایزاك سینگر
اگر پیوسته ورد زبانتان باشد كه شرایط، بد است، هیچ بعید [=دور از ذهن] نیست كه پیشگو شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه مومن

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه مومن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده شاه مومن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه مومن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه مومن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٤:٠٩١٢:٥٨:٣٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٣١٠٠:١٨:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٨:٢٠١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:٠٦٠٠:١٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٤٢٠٠:١٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣١:٠١١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:١٨٠٠:١٧:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٣٠٠٠:١٦:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٨:٠٠١٢:٥٧:١٣١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٠٦٠٠:١٦:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٦:٠٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:١٩٠٠:١٥:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٥:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٤:٠٨١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٥:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٦:١٦١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:١٠٠٠:١٤:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:١٦١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٤:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٢٤٠٠:١٤:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٤:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٤٠٠٠:١٣:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٥:٣١١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:١٧٠٠:١٣:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٥٥٠٠:١٣:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٥:١٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٣٣٠٠:١٣:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٦:١٥١٢:٥٥:١٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:١١٠٠:١٢:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٩٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٢:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٤:٤١١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٢:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٠٧٠٠:١٢:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٣:١١١٢:٥٤:٥١١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٢:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٢٤٠٠:١١:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١١:٤٥١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٠٢٠٠:١١:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١١:٠٤١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٤١٠٠:١١:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٤:٤١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:١٩٠٠:١١:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٥٨٠٠:١١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده شاه مومن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده شاه مومن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده شاه مومن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه مومن

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای امامزاده شاه مومن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه مومن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه مومن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای امامزاده شاه مومن

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده شاه مومن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده شاه مومن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده شاه مومن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه مومن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده شاه مومن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای امامزاده شاه مومن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه مومن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده شاه مومن

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای امامزاده شاه مومن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده شاه مومن روستای امامزاده شاه مومن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده شاه مومن روستای امامزاده شاه مومن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امامزاده شاه مومن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شاه مومن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه مومن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه مومن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شاه مومن

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٠:٥٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٥:١٧١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٢١٠٠:٢١:٠٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٤:٥١١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٤٨٠٠:٢١:١١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٤:٥١١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:١٣٠٠:٢١:١٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٤:٥١١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢١:٢٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٤:٥٠١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢١:٣١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٤:٤٩١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢١:٣٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢١:٤١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٩:١١١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢١:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢١:٥٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢١:٥٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢١:٥٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٢١:٥٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:٢١:٥٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٤:١٧١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢١:٥٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٤:١٠١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢١:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢١:٥٩
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢١:٥٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٢١:٥٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٣:٣٧١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:١٢٠٠:٢١:٥٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:١٧٠٠:٢١:٥١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٣:١٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢١:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢١:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٢:٥٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٢٩٠٠:٢١:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٣١٠٠:٢١:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٢:٣١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٢٠٠:٢١:٢٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٢:١٨١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٣٢٠٠:٢١:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٣٤:١١١٩:٥١:٣٢٠٠:٢١:١٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠١:٥١١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٣١٠٠:٢١:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠١:٣٧١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٠:٥٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣١:٠٨١٣:٠١:٢٢١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٢٦٠٠:٢٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده شاه مومن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شاه مومن روستای امامزاده شاه مومن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شاه مومن روستای امامزاده شاه مومن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه مومن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شاه مومن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه مومن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه مومن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه مومن

روستای امامزاده شاه مومن بر روی نقشه

روستای امامزاده شاه مومن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه مومن
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای امامزاده شاه مومن + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای امامزاده شاه مومن + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای امامزاده شاه مومن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده شاه مومن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امامزاده شاه مومن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده شاه مومن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق امامزاده شاه مومن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده شاه مومن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده شاه مومن
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امامزاده شاه مومن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده شاه مومن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده شاه مومن
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده شاه مومن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو