جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسپکه

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسپکه

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٣٤:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٤١
اذان مغرب: ١٩:٢٥:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٣٤

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسپکه (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر اسپکه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر اسپکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسپکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

بزرگمهر
تن به تن آسایی و كاهلی نباید سپرد؛ كاری باش و از این راه شادی و آسایش را فراهم كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسپکه

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسپکه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسپکه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسپکه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسپکه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسپکه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٦:٣٤١٢:٢٩:٣٥١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٥١٢٣:٤٩:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٥:٣٤١٢:٢٩:٢١١٨:٥٣:٣٢١٩:١٠:٢٣٢٣:٤٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٤:٣٤١٢:٢٩:٠٧١٨:٥٤:٠٣١٩:١٠:٥٥٢٣:٤٩:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٣:٣٦١٢:٢٨:٥٣١٨:٥٤:٣٤١٩:١١:٢٨٢٣:٤٨:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٢:٣٨١٢:٢٨:٣٩١٨:٥٥:٠٥١٩:١٢:٠١٢٣:٤٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠١:٤٠١٢:٢٨:٢٦١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٣٤٢٣:٤٨:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٠:٤٣١٢:٢٨:١٤١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٠٧٢٣:٤٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٥٨٠٥:٥٩:٤٧١٢:٢٨:٠١١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٤٠٢٣:٤٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٨:٥٢١٢:٢٧:٥٠١٨:٥٧:١١١٩:١٤:١٤٢٣:٤٧:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٧:٥٧١٢:٢٧:٣٨١٨:٥٧:٤٢١٩:١٤:٤٧٢٣:٤٧:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٧:٠٣١٢:٢٧:٢٧١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٢١٢٣:٤٦:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٧:١٧١٨:٥٨:٤٦١٩:١٥:٥٥٢٣:٤٦:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٧:٠٧١٨:٥٩:١٩١٩:١٦:٢٩٢٣:٤٦:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٤:٢٦١٢:٢٦:٥٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٠٤٢٣:٤٦:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٦:٤٨١٩:٠٠:٢٣١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٥:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٢:٤٦١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:١٣٢٣:٤٥:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٦:٣٢١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٤٨٢٣:٤٥:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥١:٠٩١٢:٢٦:٢٤١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٢٣٢٣:٤٥:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٠:٢٢١٢:٢٦:١٧١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٥٨٢٣:٤٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٩:٣٦١٢:٢٦:١١١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٦:٠٥١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٠٩٢٣:٤٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢٦:٠٠١٩:٠٤:١٥١٩:٢١:٤٤٢٣:٤٤:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٢٠٢٣:٤٤:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٥:٥٢١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٦:٠٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٣٢٢٣:٤٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢٥:٤٥١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٣:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٤:٤٣١٢:٢٥:٤٣١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٥:٤٢١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:١٩٢٣:٤٣:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢٥:٤٠١٩:٠٨:١١١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسپکه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر اسپکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسپکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسپکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر اسپکه

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسپکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسپکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر اسپکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر اسپکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسپکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر اسپکه

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر اسپکه شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر اسپکه شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسپکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسپکه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسپکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسپکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسپکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسپکه

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٨:٤٨١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٢:٥٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٣:٠٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٥:٥١١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٣٣٢٣:٥٣:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٥:٥٢١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥٣:١٤
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٥:٥٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٣:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٥:٥١١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٥٢٢٣:٥٣:٢٦
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٥:٥٠١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:١٦٢٣:٥٣:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٢:٢٥١٢:٣٥:٤٨١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٣٨٢٣:٥٣:٣٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٥:٤٦١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٠٠٢٣:٥٣:٣٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٣:٢٧١٢:٣٥:٤٢١٩:١٧:٣٨١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٣:٤٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٥:٣٩١٩:١٦:٥٩١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٣:٤٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٤:٢٩١٢:٣٥:٣٤١٩:١٦:١٩١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥٣:٤٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٥:٢٩١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٣:٤٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٥:٢٤١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٢٩٢٣:٥٣:٤٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٥:١٧١٩:١٤:١٣١٩:٣١:٤٤٢٣:٥٣:٥٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣٥:١١١٩:١٣:٢٨١٩:٣٠:٥٧٢٣:٥٣:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٥:٠٣١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:١٠٢٣:٥٣:٤٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٥:٥٧:٣٣١٢:٣٤:٥٥١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٢١٢٣:٥٣:٤٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٤:٤٧١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٣٢٢٣:٥٣:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٤:٣٨١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٤١٢٣:٥٣:٤٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٤:٢٨١٩:٠٩:٣١١٩:٢٦:٥٠٢٣:٥٣:٣٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٤:١٨١٩:٠٨:٤١١٩:٢٥:٥٧٢٣:٥٣:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٠:٠٣١٢:٣٤:٠٧١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٠٤٢٣:٥٣:٢٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٣٣:٥٦١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:١٠٢٣:٥٣:٢٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠١:٠١١٢:٣٣:٤٤١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٣:١٥٢٣:٥٣:١٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠١:٣١١٢:٣٣:٣٢١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:١٩٢٣:٥٣:١٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٢:٠٠١٢:٣٣:١٩١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٢٢٢٣:٥٣:٠٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٠:٢٥٢٣:٥٢:٥٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٢:٥٧١٢:٣٢:٥٢١٩:٠٢:٢٤١٩:١٩:٢٧٢٣:٥٢:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٢:٣٨١٩:٠١:٢٧١٩:١٨:٢٨٢٣:٥٢:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٣:٥٤١٢:٣٢:٢٣١٩:٠٠:٢٩١٩:١٧:٢٨٢٣:٥٢:٣١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسپکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسپکه شهر اسپکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسپکه شهر اسپکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسپکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسپکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسپکه

اِسپَکه یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران است. اسپکه از مراکز سوزن‌دوزی در بلوچستان است

شهر اسپکه در ویکیپدیا

شهر اسپکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسپکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسپکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسپکه بر روی نقشه

شهر اسپکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسپکه
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسپکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسپکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسپکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اسپکه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اسپکه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسپکه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسپکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسپکه
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسپکه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسپکه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسپکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسپکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو