جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسفاد

شاسکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز اسفاد


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٨
اذان ظهر: ١١:٢١:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٣٣
اذان مغرب: ١٦:٤١:٠٦
نیمه شب: ٢٢:٣٨:١٢

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسفاد (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای اسفاد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اسفاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسفاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

وین دایر
تو جدا از دیگران نیستی؛ قضاوت در مورد كارهای خوب دیگران هم دست كمی از قضاوت در مورد كارهای بدشان ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسفاد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسفاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسفاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسفاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسفاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسفاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٦:٤١١٢:٢٨:٠٢١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٨:٣١٢٣:٤٣:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٧:٥٣١٩:١٠:٤٠١٩:٢٩:٢٠٢٣:٤٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٤:٣٢١٢:٢٧:٤٤١٩:١١:٢٦١٩:٣٠:٠٨٢٣:٤٢:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٣:٢٩١٢:٢٧:٣٦١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٥٧٢٣:٤٢:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٢:٢٧١٢:٢٧:٢٨١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٤٦٢٣:٤٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:١٩٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٧:٢١١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:٣٥٢٣:٤١:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٠:٢٧١٢:٢٧:١٤١٩:١٤:٣١١٩:٣٣:٢٤٢٣:٤١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٧:٠٨١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:١٣٢٣:٤١:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٧:٠٢١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:٠١٢٣:٤١:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٧:٣٤١٢:٢٦:٥٧١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٥٠٢٣:٤٠:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٦:٥٢١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٣٩٢٣:٤٠:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٦:٤٨١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٠:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٤:٥٢١٢:٢٦:٤٥١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:١٦٢٣:٤٠:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٦:٤٢١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٣:١٠١٢:٢٦:٤٠١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٥٣٢٣:٣٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٢:٢١١٢:٢٦:٣٨١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٤١٢٣:٣٩:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٦:٣٧١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:٢٩٢٣:٣٩:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٥١٠٥:٣٠:٤٧١٢:٢٦:٣٧١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:١٦٢٣:٣٩:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢٦:٣٧١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٣:٠٤٢٣:٣٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٢٩:١٨١٢:٢٦:٣٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٥١٢٣:٣٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٢٨:٣٦١٢:٢٦:٣٩١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٧:٥٥١٢:٢٦:٤٠١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٥:٢٥٢٣:٣٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٧:١٦١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:١١٢٣:٣٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٤٩٠٥:٢٦:٣٨١٢:٢٦:٤٦١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٥٧٢٣:٣٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٢٦:٠١١٢:٢٦:٤٩١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٤٣٢٣:٣٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٢٥:٢٧١٢:٢٦:٥٣١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٢٨٢٣:٣٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٤:٥٣١٢:٢٦:٥٨١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٩:١٣٢٣:٣٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:١٩٠٥:٢٤:٢١١٢:٢٧:٠٣١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٥٧٢٣:٣٨:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٣:٥١١٢:٢٧:٠٩١٩:٣٠:٤٧١٩:٥٠:٤٠٢٣:٣٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسفاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسفاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسفاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسفاد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسفاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسفاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسفاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسفاد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسفاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسفاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسفاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسفاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسفاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسفاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسفاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسفاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسفاد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٨:٠٩١١:١٦:١٤١٦:٢٤:٠٢١٦:٤٣:٠٧٢٢:٣٣:٤٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٩:٠٥١١:١٦:٣٠١٦:٢٣:٣٩١٦:٤٢:٤٦٢٢:٣٣:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٠:٠٠١١:١٦:٤٧١٦:٢٣:١٨١٦:٤٢:٢٧٢٢:٣٤:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٠:٥٥١١:١٧:٠٥١٦:٢٢:٥٨١٦:٤٢:١٠٢٢:٣٤:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١١:٥٠١١:١٧:٢٣١٦:٢٢:٤١١٦:٤١:٥٥٢٢:٣٤:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٢:٤٤١١:١٧:٤٢١٦:٢٢:٢٥١٦:٤١:٤١٢٢:٣٤:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٣:٣٨١١:١٨:٠٢١٦:٢٢:١٢١٦:٤١:٣٠٢٢:٣٥:١١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٤:٣٢١١:١٨:٢٣١٦:٢٢:٠٠١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٥:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٥:٢٥١١:١٨:٤٤١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:١٢٢٢:٣٥:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٦:١٧١١:١٩:٠٦١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٠٥٢٢:٣٦:٠٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٧:٠٩١١:١٩:٢٨١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٠١٢٢:٣٦:٢٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٨:٠١١١:١٩:٥٢١٦:٢١:٣١١٦:٤٠:٥٨٢٢:٣٦:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٨:٥١١١:٢٠:١٥١٦:٢١:٢٩١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٧:٠٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٩:٤١١١:٢٠:٤٠١٦:٢١:٢٨١٦:٤٠:٥٨٢٢:٣٧:٢٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٠:٣٠١١:٢١:٠٥١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٠١٢٢:٣٧:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢١:١٨١١:٢١:٣٠١٦:٢١:٣٣١٦:٤١:٠٦٢٢:٣٨:١٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٢:٠٦١١:٢١:٥٦١٦:٢١:٣٨١٦:٤١:١٢٢٢:٣٨:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٥٢١١:٢٢:٢٢١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٨:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:٣٨١١:٢٢:٤٩١٦:٢١:٥٣١٦:٤١:٣٠٢٢:٣٩:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٤:٢٢١١:٢٣:١٦١٦:٢٢:٠٤١٦:٤١:٤٢٢٢:٣٩:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٥:٠٥١١:٢٣:٤٤١٦:٢٢:١٦١٦:٤١:٥٥٢٢:٤٠:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٥:٤٨١١:٢٤:١٢١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:١٠٢٢:٤٠:٤١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٦:٢٩١١:٢٤:٤٠١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:٢٧٢٢:٤١:٠٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٧:٠٩١١:٢٥:٠٩١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٢:٤٦٢٢:٤١:٣٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٧:٤٨١١:٢٥:٣٨١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٣:٠٦٢٢:٤٢:٠٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٨:٢٥١١:٢٦:٠٧١٦:٢٣:٤٥١٦:٤٣:٢٨٢٢:٤٢:٣٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٩:٠٢١١:٢٦:٣٦١٦:٢٤:٠٨١٦:٤٣:٥١٢٢:٤٢:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٩:٣٧١١:٢٧:٠٦١٦:٢٤:٣٣١٦:٤٤:١٦٢٢:٤٣:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٠:١٠١١:٢٧:٣٥١٦:٢٤:٥٩١٦:٤٤:٤٣٢٢:٤٣:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٤٢١١:٢٨:٠٥١٦:٢٥:٢٧١٦:٤٥:١١٢٢:٤٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسفاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسفاد روستای اسفاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسفاد روستای اسفاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسفاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسفاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسفاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسفاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسفاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسفاد

روستای اسفاد بر روی نقشه

روستای اسفاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسفاد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسفاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسفاد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اسفاد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای اسفاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسفاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسفاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسفاد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اسفاد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسفاد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسفاد
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسفاد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسفاد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسفاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسفاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسفاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسفاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو