جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسدیه

پایین رخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز اسدیه


اذان صبح: ٠٥:٠٢:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٩
اذان ظهر: ١١:٢٥:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:١٩:٢٧
اذان مغرب: ١٦:٣٩:٤٠
نیمه شب: ٢٢:٤١:١٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسدیه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای اسدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اسدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سورن كیركه گارد
مردم به جبران آزادی فكر كه به ندرت از آن بهره می برند، خواستار آزادی بیان هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسدیه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسدیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسدیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسدیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٠:١٤١٩:١٤:٠٠١٩:٣٣:٠٣٢٣:٤٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٥:٥٢١٢:٣٠:٠٤١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٥٧٢٣:٤٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٤:٤٣١٢:٢٩:٥٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٣:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٩:٤٦١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٣:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢٩:٣٨١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٣:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤١:٢٢١٢:٢٩:٣٠١٩:١٨:١١١٩:٣٧:٢٩٢٣:٤٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٠:١٧١٢:٢٩:٢٣١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٩:١٣١٢:٢٩:١٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:١٥٢٣:٤٢:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٣٨:١١١٢:٢٩:١٠١٩:٢٠:٤٢١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤١:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٣٧:٠٩١٢:٢٩:٠٥١٩:٢١:٣٢١٩:٤١:٠١٢٣:٤١:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٨:٥٩١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٥٤٢٣:٤١:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٥:١٠١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:٤٧٢٣:٤١:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٣٤:١٢١٢:٢٨:٥١١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:٤٠٢٣:٤٠:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٨:٤٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢٨:٤٥١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٠:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣١:٢٦١٢:٢٨:٤٢١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:١٧٢٣:٤٠:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥٧٠٥:٣٠:٣٣١٢:٢٨:٤١١٩:٢٧:١٨١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤٠:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٢٩:٤٢١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٨:٠١٢٣:٣٩:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٣٣٠٥:٢٨:٥٢١٢:٢٨:٣٩١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٥٢٢٣:٣٩:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٢٨:٠٣١٢:٢٨:٣٩١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٣٩:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٧:١٦١٢:٢٨:٤٠١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٣٥٢٣:٣٩:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٧٠٥:٢٦:٣١١٢:٢٨:٤١١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٢٥٢٣:٣٩:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢٥:٤٧١٢:٢٨:٤٣١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٢:١٥٢٣:٣٩:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٨:٤٥١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٣:٠٥٢٣:٣٨:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٤:٢٣١٢:٢٨:٤٨١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٥٥٢٣:٣٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٣:٤٤١٢:٢٨:٥٢١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٤:٤٣٢٣:٣٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٥٠٥:٢٣:٠٦١٢:٢٨:٥٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٥:٣٢٢٣:٣٨:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٨٠٥:٢٢:٢٩١٢:٢٩:٠٠١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٦:٢٠٢٣:٣٨:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٠٣٠٥:٢١:٥٥١٢:٢٩:٠٦١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٧:٠٧٢٣:٣٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدیه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسدیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسدیه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسدیه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٤:١٨١١:١٨:١٧١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٣٣٢٢:٣٤:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٥:١٦١١:١٨:٣٣١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٤:٥٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٦:١٥١١:١٨:٥٠١٦:٢١:٠٧١٦:٤٠:٤٨٢٢:٣٥:١٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٧:١٣١١:١٩:٠٧١٦:٢٠:٤٥١٦:٤٠:٢٨٢٢:٣٥:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٨:١٠١١:١٩:٢٦١٦:٢٠:٢٥١٦:٤٠:١٠٢٢:٣٥:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٩:٠٨١١:١٩:٤٥١٦:٢٠:٠٦١٦:٣٩:٥٤٢٢:٣٥:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٠:٠٤١١:٢٠:٠٥١٦:١٩:٥٠١٦:٣٩:٣٩٢٢:٣٦:١١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢١:٠٠١١:٢٠:٢٥١٦:١٩:٣٦١٦:٣٩:٢٧٢٢:٣٦:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢١:٥٦١١:٢٠:٤٧١٦:١٩:٢٣١٦:٣٩:١٧٢٢:٣٦:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٢:٥١١١:٢١:٠٨١٦:١٩:١٣١٦:٣٩:٠٨٢٢:٣٧:٠٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٣:٤٥١١:٢١:٣١١٦:١٩:٠٤١٦:٣٩:٠١٢٢:٣٧:٢٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٣٩١١:٢١:٥٤١٦:١٨:٥٨١٦:٣٨:٥٧٢٢:٣٧:٤٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٥:٣١١١:٢٢:١٨١٦:١٨:٥٣١٦:٣٨:٥٤٢٢:٣٨:٠٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٦:٢٣١١:٢٢:٤٢١٦:١٨:٥٠١٦:٣٨:٥٣٢٢:٣٨:٢٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٧:١٤١١:٢٣:٠٧١٦:١٨:٥٠١٦:٣٨:٥٤٢٢:٣٨:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٨:٠٤١١:٢٣:٣٣١٦:١٨:٥١١٦:٣٨:٥٧٢٢:٣٩:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٨:٥٣١١:٢٣:٥٨١٦:١٨:٥٥١٦:٣٩:٠٢٢٢:٣٩:٣٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٩:٤١١١:٢٤:٢٥١٦:١٩:٠٠١٦:٣٩:٠٨٢٢:٣٩:٥٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٠:٢٨١١:٢٤:٥٢١٦:١٩:٠٧١٦:٣٩:١٧٢٢:٤٠:٢٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣١:١٤١١:٢٥:١٩١٦:١٩:١٦١٦:٣٩:٢٧٢٢:٤٠:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣١:٥٩١١:٢٥:٤٦١٦:١٩:٢٧١٦:٣٩:٤٠٢٢:٤١:١٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٢:٤٢١١:٢٦:١٤١٦:١٩:٤١١٦:٣٩:٥٤٢٢:٤١:٣٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٣:٢٤١١:٢٦:٤٣١٦:١٩:٥٦١٦:٤٠:١٠٢٢:٤٢:٠٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٤:٠٥١١:٢٧:١١١٦:٢٠:١٢١٦:٤٠:٢٧٢٢:٤٢:٣٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٤:٤٥١١:٢٧:٤٠١٦:٢٠:٣١١٦:٤٠:٤٧٢٢:٤٣:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٥:٢٣١١:٢٨:٠٩١٦:٢٠:٥٢١٦:٤١:٠٨٢٢:٤٣:٢٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٦:٠٠١١:٢٨:٣٩١٦:٢١:١٥١٦:٤١:٣١٢٢:٤٣:٥٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٦:٣٥١١:٢٩:٠٨١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٥٦٢٢:٤٤:٢٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٧:٠٩١١:٢٩:٣٨١٦:٢٢:٠٥١٦:٤٢:٢٢٢٢:٤٤:٥٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٧:٤٢١١:٣٠:٠٨١٦:٢٢:٣٣١٦:٤٢:٥٠٢٢:٤٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسدیه روستای اسدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اسدیه روستای اسدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسدیه

روستای اسدیه بر روی نقشه

روستای اسدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسدیه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اسدیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای اسدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسدیه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسدیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسدیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسدیه
زمان پخش اذان زنده به افق اسدیه
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اسدیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسدیه
افق شرعی امروز فردا اسدیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو