جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسدآباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٣

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسدآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای اسدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اسدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

نیچه
درك منظور دشوار است، به ویژه هر بار كه بسان رود كنگ بیندیشیم و میان انسانهایی زندگی كنیم كه دگرگونه می اندیشند و به شیوه "قورباغه ها" راه می روند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسدآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسدآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:٢١:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٣:٢١١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢١٠٠:٢١:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٨٠٠:٢٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣١:١٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣١٠٠:٢٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١٥٠٠:١٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٢:١٤١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠١:٥٠١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٢٧٠٠:١٨:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠١:٣٩١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:١١٠٠:١٨:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠١:٢٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٨:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠١:١٧١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٠٠٠:١٧:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٠٧١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٧:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٧:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٦:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٦:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٦:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٥:٤١١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٥:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٥:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:٠١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٥:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٣:٠١١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٢:١١١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:١١:٢١١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٤:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٤:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٤:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٩:٤١١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اسدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اسدآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٣:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٠٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٢:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١١٠٠:١٢:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٠:١٩٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٢:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٠:٢٦٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٢:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١١٠٠:١٢:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٢:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٢:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٣:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٣:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٣:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٣:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٣:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٣:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٧:١٨١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٢٩٠٠:١٣:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٣:٣٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٣:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٣:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٣:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٤:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٤:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٤:٢٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٤:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٣:٤١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٢٩٠٠:١٤:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٤:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٤:٠٧٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٥:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٤:٢٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٥:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٤:٣٣٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٥:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٥:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٤:٥٩٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسدآباد

روستای اسدآباد بر روی نقشه

روستای اسدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسدآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسدآباد
افق شرعی امروز فردا اسدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسدآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو