جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اردکان

اردکان | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز اردکان

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٠:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:١٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٤:٠٢

جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٢ شوال ١٤٤٢ قمری
١٤ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اردکان (شهرستان اردکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ اردیبهشت ٠٠ شهر اردکان)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر اردکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر اردکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر
لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت االله میرزا حسن شیرازی (1270 هـ ش)

امام علی (ع)
امروز روزی است كه خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته‌‏هایتان را اجابت كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اردکان

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اردکان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردکان ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر اردکان (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٥ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردکان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اردکان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٦:٥٧١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:١٤٠٠:١٥:٣١
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٧:٢٩١٢:٥٦:٤٠١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٥٧٠٠:١٥:٠٩
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٦:١٣١٢:٥٦:٢٣١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٤٠٠٠:١٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٤:٥٨١٢:٥٦:٠٦١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٢٣٠٠:١٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٥:٤٩١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٠٦٠٠:١٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٥:٣٣١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٣:٤٢
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣١:١٤١٢:٥٥:١٧١٩:١٩:٥٠١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٣:٢٠
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٥:٠١١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:١٦٠٠:١٢:٥٨
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٤:٤٥١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٠٠٠٠:١٢:٣٧
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٤:٣٠١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٤٣٠٠:١٢:١٥
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٦:٢٣١٢:٥٤:١٥١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٢٧٠٠:١١:٥٤
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٠١:١١٠٦:٢٥:١١١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:١١٠٠:١١:٣٣
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٥٥٠٠:١١:١٢
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٢:٥٠١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٣٩٠٠:١٠:٥٢
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٣:١٨١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٠:٣٢
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٠٨٠٠:١٠:١٢
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٩:٥٢
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٨:١٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٣٧٠٠:٠٩:٣٢
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٧:٠٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٩:١٣
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:١١٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٢:١٦١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:٠٧٠٠:٠٨:٥٥
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٨:٣٦
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٣:٥٥١٢:٥١:٥٥١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٨:١٨
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٢:٥١١٢:٥١:٤٥١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٨:٠١
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١١:٤٩١٢:٥١:٣٥١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٠:٤٨١٢:٥١:٢٦١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥١:١٨١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٧:١١
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥١:١٠١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٦:٥٥
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥١:٠٣١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٥٨٠٠:٠٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر اردکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر اردکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر اردکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اردکان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر اردکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اردکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر اردکان

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اردکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر اردکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر اردکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اردکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر اردکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر اردکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر اردکان

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر اردکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر اردکان شهر اردکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر اردکان شهر اردکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اردکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردکان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر اردکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر اردکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر اردکان

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٤٨٠٠:٠٩:٢٨
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥١:١٢٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٩:٠٩
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٢:١٤١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٨:٥٠
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٨:٣٢
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٣:٣٩١٢:٥١:٥٢١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:٤٩٠٠:٠٨:١٤
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٢:٣٦١٢:٥١:٤٢١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٧:٥٦
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١١:٣٤١٢:٥١:٣٣١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٧:٣٩
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٠:٣٣١٢:٥١:٢٤١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٧:٢٢
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥١:١٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٧:٠٦
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥١:٠٨١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٦:٥٠
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥١:٠٠١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠٦:٣٥
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٦:٢٠
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٦:٠٥
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٠:٤١١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٥:٥١
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٥:٣٨
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:١١٠٠:٠٥:٢٥
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٥:١٣
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣١:١٢٠٦:٠١:١٩١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٥:٠١
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٠:٢١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٤:٥٠
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:١٩١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٤:٣٩
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٠:١٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٤:٢٩
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٠:١٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٤:٢٠
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٠:١٦١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٤:١١
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٠:١٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:١٦٠٠:٠٤:٠٢
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٦:٠٢١٢:٥٠:١٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٣:٥٥
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٠:١٨١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٣:٤٨
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٤:٤٣١٢:٥٠:١٩١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٣:٤١
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٣:٣٥
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٣:٣٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٢:٥٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٣:٢٥
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٢:٢٢١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٠٣:٢١

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر اردکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر اردکان شهر اردکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر اردکان شهر اردکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اردکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اردکان

اَردَکان شهری است در بخش مرکزی شهرستان اردکان استان یزد ایران. اردکان از بزرگ‌ترین شهرهای استان یزد است. بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت این شهر برابر با ۷۵٬۲۷۱ نفر بوده‌است

شهر اردکان در ویکیپدیا

شهر اردکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اردکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اردکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اردکان بر روی نقشه

شهر اردکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اردکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اردکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اردکان
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر اردکان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر اردکان + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر اردکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر اردکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر اردکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اردکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اردکان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اردکان ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ اردکان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اردکان
افق شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ اردکان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اردکان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اردکان ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان پخش اذان زنده به افق اردکان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ اردکان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اردکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو