جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اذین ده

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اذین ده

اذان صبح: ٠٤:٢١:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:١٠
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٩:٣٢

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اذین ده (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای اذین ده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اذین ده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اذین ده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلك بورن
می توان یك میلیون حقیقت را در مغز انباشت، اما همچنان بی سواد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اذین ده

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اذین ده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اذین ده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اذین ده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اذین ده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اذین ده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٤:٤٢١٢:٣٨:٣٨١٩:٠٢:٥٩١٩:١٩:٥٩٢٣:٥٨:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٣:٤٠١٢:٣٨:٢٤١٩:٠٣:٣٢١٩:٢٠:٣٣٢٣:٥٨:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٢:٣٩١٢:٣٨:٠٩١٩:٠٤:٠٥١٩:٢١:٠٨٢٣:٥٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١١:٣٨١٢:٣٧:٥٦١٩:٠٤:٣٨١٩:٢١:٤٢٢٣:٥٧:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٠:٣٨١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:١٧٢٣:٥٧:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٩:٣٩١٢:٣٧:٢٩١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٢:٥٢٢٣:٥٦:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٧:١٦١٩:٠٦:١٨١٩:٢٣:٢٧٢٣:٥٦:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٧:٤٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:٠٣٢٣:٥٦:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٦:٤٥١٢:٣٦:٥٢١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٤:٣٨٢٣:٥٦:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٥:٤٨١٢:٣٦:٤١١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٥:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٤:٥٢١٢:٣٦:٣٠١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٥٠٢٣:٥٥:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٣:٥٧١٢:٣٦:٢٠١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٦:٢٦٢٣:٥٥:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٦:١٠١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٠٢٢٣:٥٤:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٢:٠٩١٢:٣٦:٠٠١٩:١٠:١٤١٩:٢٧:٣٨٢٣:٥٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠١:١٧١٢:٣٥:٥١١٩:١٠:٤٩١٩:٢٨:١٥٢٣:٥٤:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٥:٤٣١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٥١٢٣:٥٤:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٩:٣٥١٢:٣٥:٣٥١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٢٨٢٣:٥٣:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٥:٢٧١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٠٥٢٣:٥٣:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٣٥:٢٠١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٤٢٢٣:٥٣:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٧:٠٨١٢:٣٥:١٤١٩:١٣:٤٢١٩:٣١:١٩٢٣:٥٣:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٦:٢٢١٢:٣٥:٠٨١٩:١٤:١٧١٩:٣١:٥٦٢٣:٥٣:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٥:٠٣١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٣٤٢٣:٥٢:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٤:٥٩١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:١١٢٣:٥٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٤:٥٥١٩:١٦:٠٣١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٢:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣٤:٥١١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٢:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٤:٤٨١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٠٤٢٣:٥٢:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٤:٤٦١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٤٢٢٣:٥٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٤:٤٤١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:١٩٢٣:٥١:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٠:٤٧١٢:٣٤:٤٣١٩:١٩:٠٠١٩:٣٦:٥٧٢٣:٥١:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اذین ده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اذین ده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اذین ده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اذین ده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اذین ده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اذین ده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اذین ده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اذین ده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اذین ده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اذین ده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اذین ده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اذین ده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اذین ده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اذین ده

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اذین ده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اذین ده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اذین ده

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اذین ده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اذین ده روستای اذین ده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اذین ده روستای اذین ده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اذین ده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اذین ده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اذین ده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اذین ده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اذین ده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اذین ده

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤٠:١٤١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥٤:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٣:١٢١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٣٤٢٣:٥٤:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٤٤٢٣:٥٥:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٥٣٢٣:٥٥:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤١:٠٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٧:٠١٢٣:٥٥:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٤:١٧١٢:٤١:١٩١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥٥:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٤:٣٦١٢:٤١:٣١١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:١٣٢٣:٥٦:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤١:٤٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:١٦٢٣:٥٦:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٥:١٥١٢:٤١:٥٦١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:١٩٢٣:٥٦:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٢:٠٧١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٢٠٢٣:٥٦:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:١٩٢٣:٥٧:٠١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٦:٢١١٢:٤٢:٣٠١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:١٨٢٣:٥٧:١٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٢:٤١١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:١٤٢٣:٥٧:٣٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٧:٠٩١٢:٤٢:٥٢١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:١٠٢٣:٥٧:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٣:٠٢١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٧:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٣:١٢١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٥٧٢٣:٥٨:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٨:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٨:٥٢١٢:٤٣:٣١١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٨:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٨:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٣:٤٨١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٩:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٠:١٥١٢:٤٣:٥٦١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥٩:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٠:٤٤١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥٩:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥١:١٣١٢:٤٤:١٠١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٩:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٤:١٧١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٠٦٢٣:٥٩:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٢:١٣١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٤٦٠٠:٠٠:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٠:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٠:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٣:٤٥١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٠:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٠:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠١:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٥:٢٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:١٦٠٠:٠١:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اذین ده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اذین ده روستای اذین ده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اذین ده روستای اذین ده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اذین ده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اذین ده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اذین ده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اذین ده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اذین ده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اذین ده

روستای اذین ده بر روی نقشه

روستای اذین ده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اذین ده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اذین ده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اذین ده
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اذین ده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اذین ده + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اذین ده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اذین ده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اذین ده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اذین ده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اذین ده رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اذین ده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اذین ده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اذین ده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اذین ده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اذین ده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اذین ده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اذین ده
زمان پخش اذان زنده به افق اذین ده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اذین ده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو