جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای احشام

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز احشام

اذان صبح: ٠٥:١١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٥٧

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای احشام (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای احشام)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای احشام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احشام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

ران كافمن
به خودتان فضایی برای اشتباه كردن بدهید تا فضایی برای رشد كردن داشته باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای احشام

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای احشام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای احشام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای احشام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای احشام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان احشام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٤:٤١١٢:٥٨:٠٣١٩:٢١:٤٩١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٨:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٣:٤١١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:١٥٠٠:١٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٢:٥٢١٩:٣٩:٤٨٠٠:١٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣١:٤١١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٧:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٣١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٩:٤٤١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٢٩٠٠:١٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٦:٤١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٦:١٧١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:١١٠٠:١٥:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٥:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٥:٠٤١٢:٥٥:٥٥١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٢٠٠٠:١٥:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:١٠١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٤:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٣:١٧١٢:٥٥:٣٤١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٤:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٤:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٥:١٦١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٤:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:١٥٠٠:١٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٣:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٢٦٠٠:١٣:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٨:١٨١٢:٥٤:٤٥١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٣:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٧:٣١١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٣:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:١٤٠٠:١٢:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٦:٠١١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٢:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٥:١٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٢٦٠٠:١٢:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٤:٢٠١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٢:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٤:١٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٣:١٤١٢:٥٤:١٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:١٦٠٠:١١:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٤:١١١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٥٢٠٠:١١:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١١:٥٧١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٢٩٠٠:١١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١١:٢٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠٥٠٠:١١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احشام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احشام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای احشام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان احشام

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای احشام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای احشام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احشام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای احشام

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای احشام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای احشام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای احشام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای احشام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احشام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای احشام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای احشام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احشام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای احشام

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای احشام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای احشام روستای احشام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای احشام روستای احشام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای احشام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احشام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای احشام

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای احشام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای احشام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای احشام

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٠:٤٢١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٦:٠٦٢٣:٥٦:٢٨
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢١٠٦:٥٩:٣٥١٣:٠٤:٣٨١٩:١٠:٠٦١٩:٢٦:٣٧٠٠:٢٦:٠٨
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٠٠٦:٥٨:٢٨١٣:٠٤:٢٠١٩:١٠:٣٧١٩:٢٧:٠٨٠٠:٢٥:٤٨
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٥٩٠٦:٥٧:٢٢١٣:٠٤:٠٢١٩:١١:٠٧١٩:٢٧:٣٩٠٠:٢٥:٢٨
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٤٨٠٦:٥٦:١٥١٣:٠٣:٤٤١٩:١١:٣٨١٩:٢٨:١٠٠٠:٢٥:٠٧
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٣٧٠٦:٥٥:٠٨١٣:٠٣:٢٦١٩:١٢:٠٨١٩:٢٨:٤١٠٠:٢٤:٤٧
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٤:٠٢١٣:٠٣:٠٨١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١١٠٠:٢٤:٢٦
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٤٠٦:٥٢:٥٥١٣:٠٢:٤٩١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢٤:٠٥
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥١:٤٨١٣:٠٢:٣١١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:١٣٠٠:٢٣:٤٤
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٠:٤٢١٣:٠٢:١٣١٩:١٤:٠٩١٩:٣٠:٤٤٠٠:٢٣:٢٣
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٤٩:٣٦١٣:٠١:٥٥١٩:١٤:٣٩١٩:٣١:١٥٠٠:٢٣:٠٢
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٥٠٦:٤٨:٣٠١٣:٠١:٣٧١٩:١٥:١٠١٩:٣١:٤٦٠٠:٢٢:٤١
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٢٠٦:٤٧:٢٤١٣:٠١:١٩١٩:١٥:٤٠١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٢:٢٠
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٤٦:١٨١٣:٠١:٠٢١٩:١٦:١٠١٩:٣٢:٤٩٠٠:٢١:٥٩
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٥:١٣١٣:٠٠:٤٤١٩:١٦:٤٠١٩:٣٣:٢٠٠٠:٢١:٣٨
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٤:٠٨١٣:٠٠:٢٧١٩:١٧:١١١٩:٣٣:٥٢٠٠:٢١:١٧
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٣:٠٤١٣:٠٠:١٠١٩:١٧:٤١١٩:٣٤:٢٣٠٠:٢٠:٥٦
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤١:٥٩١٢:٥٩:٥٣١٩:١٨:١٢١٩:٣٤:٥٥٠٠:٢٠:٣٥
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٠:٥٥١٢:٥٩:٣٧١٩:١٨:٤٣١٩:٣٥:٢٧٠٠:٢٠:١٤
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٤٦٠٦:٣٩:٥٢١٢:٥٩:٢٠١٩:١٩:١٣١٩:٣٥:٥٩٠٠:١٩:٥٤
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٣٨:٤٩١٢:٥٩:٠٤١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٣١٠٠:١٩:٣٣
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٠:١٥١٩:٣٧:٠٤٠٠:١٩:١٣
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١١٠٦:٣٦:٤٤١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٨:٥٣
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٨:١٨١٩:٢١:١٨١٩:٣٨:٠٩٠٠:١٨:٣٣
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٤:٤١١٢:٥٨:٠٣١٩:٢١:٤٩١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٨:١٣
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٣:٤١١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:١٥٠٠:١٧:٥٤
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٢:٥٢١٩:٣٩:٤٨٠٠:١٧:٣٥
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:١٧٠٦:٣١:٤١١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٧:١٦
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٣١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٦:٥٧
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٩:٤٤١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٢٩٠٠:١٦:٣٩
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٦:٤١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای احشام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای احشام روستای احشام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای احشام روستای احشام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای احشام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای احشام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای احشام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای احشام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای احشام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای احشام

روستای احشام بر روی نقشه

روستای احشام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای احشام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای احشام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای احشام
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای احشام + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای احشام + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای احشام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای احشام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای احشام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای احشام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای احشام رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ احشام دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا احشام دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق احشام
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق احشام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ احشام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ احشام دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق احشام
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق احشام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای احشام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو