جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آزادمهر

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آزادمهر

اذان صبح: ٠٥:١٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٥١:١١
غروب آفتاب: ١٨:٥٧:٢٧
اذان مغرب: ١٩:١٥:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٩:٠١

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آزادمهر (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر آزادمهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر آزادمهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آزادمهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

؟
نخستین فصل سیاست چیست؟ آموزش و پرورش؛ دومین، باز هم آموزش و پرورش و سرانجام سومین فصل آن هم آموزش و پرورش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آزادمهر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آزادمهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادمهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آزادمهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادمهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آزادمهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٧:٥٤١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٢:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:١٨٠٠:١٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٧:٢٦١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:١٢٠٠:١٢:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٧:١٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٠٥٠٠:١١:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٩:٣١١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٥٩٠٠:١١:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٨:١٤١٢:٥٦:٤٧١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٣٠٠:١١:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٦:٣٥١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٦:٢٣١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٤١٠٠:١٠:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٦:١١١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٠:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٣:١٦١٢:٥٦:٠١١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٩:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٩:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٥:٤٠١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٩:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٥:٣١١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:١١٠٠:٠٨:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٠٨:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٥:١٣١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٠٨:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠٧:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٠٧:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٤:٥١١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٠٧:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٧:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٦:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٦:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٠٦:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٤:٢٢١٩:٥١:١٧٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٤:١٩١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٢:٠٢٠٠:٠٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٤:١٧١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:٠٥:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٤:١٥١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٤٩٠٠:٠٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٤:١٤١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠٤:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٤:١٤١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٣٥٠٠:٠٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آزادمهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آزادمهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آزادمهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آزادمهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آزادمهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آزادمهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادمهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آزادمهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آزادمهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آزادمهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آزادمهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آزادمهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادمهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آزادمهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر آزادمهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادمهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آزادمهر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آزادمهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آزادمهر شهر آزادمهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آزادمهر شهر آزادمهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آزادمهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادمهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر آزادمهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادمهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادمهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر آزادمهر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٠:٤١١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٥:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٥:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:١٢٠٠:١٥:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٥:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٥:٠٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٩:١٩١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٠١٠٠:١٤:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٩:٠١١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٤:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٨:٤٣١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:١٢٠٠:١٤:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٨:٢٤١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٤٦٠٠:١٤:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٨:٥١١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٤:١٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٤:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٢٦٠٠:١٣:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣١:١٠١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٣:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣١:٥٦١٢:٥٦:٤٧١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٣٠٠٠:١٣:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٦:٢٧١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:٠٢٠٠:١٣:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٣:٢٩١٢:٥٦:٠٧١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٢:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٤:١٥١٢:٥٥:٤٦١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٠٤٠٠:١٢:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٥:٠٢١٢:٥٥:٢٦١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٣٥٠٠:١٢:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٥:٠٥١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٠٦٠٠:١٢:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٦:٣٤١٢:٥٤:٤٤١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٣٧٠٠:١١:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٧:٢١١٢:٥٤:٢٣١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:٠٧٠٠:١١:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٨:٠٧١٢:٥٤:٠١١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٣٧٠٠:١١:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٨:٥٣١٢:٥٣:٤٠١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٦:٠٧٠٠:١١:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٩:٤٠١٢:٥٣:١٩١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٣٧٠٠:١٠:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١١٠٦:٤٠:٢٦١٢:٥٢:٥٨١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:٠٧٠٠:١٠:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤١:١٣١٢:٥٢:٣٦١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:٣٧٠٠:١٠:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٢:٠٠١٢:٥٢:١٥١٩:٠١:٥٥١٩:٢٠:٠٧٠٠:٠٩:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٢:٤٦١٢:٥١:٥٤١٩:٠٠:٢٦١٩:١٨:٣٧٠٠:٠٩:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٣:٣٣١٢:٥١:٣٢١٨:٥٨:٥٦١٩:١٧:٠٧٠٠:٠٩:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٢٠١٢:٥١:١١١٨:٥٧:٢٧١٩:١٥:٣٧٢٣:٣٩:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٥:٠٧١١:٥٠:٥٠١٧:٥٥:٥٨١٨:١٤:٠٨٢٣:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آزادمهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر آزادمهر شهر آزادمهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر آزادمهر شهر آزادمهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آزادمهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادمهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آزادمهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آزادمهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آزادمهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آزادمهر

شهر آزادمهر بر روی نقشه

شهر آزادمهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آزادمهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آزادمهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آزادمهر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر آزادمهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آزادمهر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آزادمهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آزادمهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آزادمهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آزادمهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آزادمهر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق آزادمهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آزادمهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آزادمهر
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ آزادمهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آزادمهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آزادمهر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آزادمهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آزادمهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آزادمهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو